ХОРОСКОП ЗА 25 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Сряда е ден за се­мей­ни сре­щи и ре­ше­ния. Въз­мож­но е да раз­гле­да­те в гло­ба­лен план се­гаш­но­то и бъ­де­що­то със­тоя­ние на се­мей­ство­то и да под­гот­ви­те пред­ва­ри­тел­ни виж­да­ния за не­го­вия прос­пе­ри­тет. Ще по­лу­ча­ва­те чуж­да по­мощ от прия­те­ли и влия­тел­ни ли­ца.

 ТЕЛЕЦ

Ук­реп­ва усе­ща­не­то ви за бъ­дещ прос­пе­ри­тет, с го­тов­ност ще се зах­ва­не­те с но­ви не­ща. За някои те имат от­но­ше­ние към прек­ва­ли­фи­ка­ция или при­до­би­ва­не на спе­циал­ност с про­фе­сио­нал­на на­со­че­ност за по-доб­ро зап­ла­ща­не. Денят е до­бър за раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­тра­тив­ни проб­ле­ми.

 БЛИЗНАЦИ

Ста­ри спо­ме­ни за от­ми­на­ли дни нах­лу­ват в гла­ва­та ви, но съд­ба­та гот­ви но­вос­ти, кои­то за мно­го Близ­на­ци са все още неу­ло­ви­ми. Има­те сил­на под­кре­па на близ­ки и прия­те­ли, кои­то ще съз­да­дат доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­зи­ра­не на ва­ши­те стре­ме­жи. Под­гот­ве­те се за дъл­го пъ­ту­ва­не!

 РАК

Днес има­те пред­по­чи­та­ния към вът­реш­но вглъб­ява­не и до­ри стре­меж за уса­мот­ява­не. В служ­ба­та оба­че ще има­те ус­пеш­ни дей­ствия и мо­же би ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние за но­ва из­ява. Сряда е из­кю­чи­тел­но пло­дот­вор­на за сре­щи с прия­те­ли или ра­бо­те­щи в нап­рав­ле­ние с ва­ше­то.

 ЛЪВ

Ве­дър ден, кой­то за мно­го от вас ще пре­дос­та­ви но­ви слу­жеб­ни въз­мож­нос­ти за ра­бо­та в екип или за из­пъл­не­ние на до­пъл­ни­тел­ни за­да­чи, кои­то за някои ще се ока­жат на­ча­ло на до­бър биз­нес. Не раз­чи­тай­те са­мо на пред­ва­ри­тел­ен план. Под­си­гу­ре­те си до­пъл­ни­тел­ни га­ран­ции.

 ДЕВА

Сряда е до­бър за де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти и фи­нан­со­ви­те де­ла. Ще ви бъ­де нап­ра­ве­но ин­те­рес­но пред­ло­же­ние, кое­то ще е с двой­нствен ефект за вас и в по­ве­че­то слу­чаи ще бъ­де от­кло­не­но, но някои ще бъ­дат при­ну­де­ни да го прие­мат. На та­зи ос­но­ва ще имате но­ви при­до­бив­ки.

ВЕЗНИ

 Денят ще ви до­не­се фи­нан­со­ви при­до­бив­ки и за мно­зи­на ще бъ­дат нео­ча­ва­ни. От кон­так­ти­те в сряда най-зна­чи­ми са оне­зи, кои­то имат за пред­мет фи­нан­си. Твър­де въз­мож­но е някои да се ан­га­жи­рат с но­ва дей­ност – нов за­наят или ус­воя­ва­не­то му. В ли­чен план оча­квай­те при­до­бив­ки!

 СКОРПИОН

Сряда е мно­го до­бър ден, пре­дос­тавя въз­мож­ност за нео­чак­ва­но осъ­щест­вява­не на идея, коя­то ще до­не­се голям ус­пех. Денят има от­но­ше­ние към ус­пеш­ни сре­щи и кон­так­ти, кои­то ще пос­тавят на­ча­ло­то на про­дъл­жи­тел­ни взаим­ни дей­ствия. Оча­квай­те доб­ри пе­чал­би.

СТРЕЛЕЦ

 Сряда е ден за из­пит при Стрел­ци­те. Ако той не е свър­зан с про­фе­сио­нал­на­та ви ква­ли­фи­ка­ция или с уче­бна прак­ти­ка, то то­га­ва ще бъ­де жи­тей­ски. Денят е ва­жен за вас, за­що­то трябва да до­ка­же­те спо­соб­нос­тта си за справ­яне в ек­стрем­ни си­туа­ции. Оча­кват ви из­не­на­ди! Приятните ще ви окриляят, но няма да ви липсват и засукани ситуации, ще се справите с креативност.

 КОЗИРОГ

Нас­трое­ние­то ви в сряда ще бъ­де мно­го доб­ро и ще се пре­доп­ре­деля из­клю­чи­тел­но от лю­бов. Чувс­тво­то ви за ста­бил­ност е сил­но из­ра­зе­но и днес ще дей­ства­те ус­пеш­но спо­ред на­ме­ре­ния­та си. Мно­зи­на ги оча­ква прия­тна из­не­на­да от фи­нан­сов ха­рак­тер в служ­ба­та им. Приемете критиката, която ще ви бъде отправена, за забавени срокове на проект. Вината е ваша.

 ВОДОЛЕЙ

Из­клю­чи­тел­но ста­бил­ни и с доб­ро ду­шев­но рав­но­ве­сие сте днес. То­ва нас­трое­ние ще оп­ре­де­ли из­цяло ва­шия ден, чии­то си­туа­ции няма да про­ти­во­ре­чат на усе­ща­не­то ви за хар­мо­ния и на пъл­но­та. На слу­жеб­но­то си място ще бъ­де­те уди­ве­ни от пред­ло­же­ние, кое­то ще ви нап­равят. Споделете го с половинката си, ще имате и друг поглед.

 РИБИ

За­поч­ва­те деня не­до­там оча­ро­ва­ни от пред­стоя­щи­те за­ни­ма­ния. От­но­во ви е об­зе­ло чувс­тво на ме­лан­хо­лия и то хвърля своя от­пе­ча­тък вър­ху цялос­тно­то ви със­тоя­ние. Не­ща­та няма да се раз­вият спо­ред пе­си­мис­тич­ни­те ви прог­но­зи. Пло­дот­во­рен ден за де­ло­ви сре­щи и кон­так­ти.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *