HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 25 МАЙ

ОВЕН

В чет­вър­тък прев­рат­нос­ти­те прес­лед­ват Ов­ни­те. Ще се сблъс­ка­те с твър­де мно­го проб­ле­ми в служ­ба­та си, а чес­то преч­ки­те зас­та­ват на пътя ви в лич­ни­те де­ла. Труд­нос­ти­те са свър­за­ни с парт­ньо­ри­те в биз­не­са и с ад­ми­нис­тра­тив­ни­те ин­стан­ции, със съд­руж­ни­ци­те, а при някои проб­ле­ми­те са със съ­деб­ни ин­ста­ции. Мо­би­ли­зи­рай­те цяла­та си ене­ргия!

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те проб­ле­ми­те съ­що са на пре­ден план. Най-нап­ред тяхна­та ха­рак­те­рис­ти­ка е лич­на и за мо­мен­та не съ­щес­тву­ва ал­тер­на­ти­ва да се спра­ви­те. Въз­дър­жай­те се от не­га­тив­ни­те емо­ции на ра­бот­но­то място, за­що­то ще си при­чи­ни­те вре­ди. Някои ще по­лу­чат неп­рия­тно из­вес­тие от фи­нан­сов ха­рак­тер, чие­то раз­ре­ше­ние е мно­го слож­но.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те чет­вър­тък съз­да­ва ус­ло­вия за биз­нес. За мал­ка част от вас оба­че та­зи тен­ден­ция мо­же да бъ­де осъ­щес­тве­на в по-ши­ро­ки гра­ни­ци чрез съ­дей­ствие­то на парт­ньо­ри­те. При дру­ги е по-ско­ро спе­ку­ла­тив­на на­ме­са в биз­не­са с цел оп­ре­де­ле­ни при­до­бив­ки. Из­гот­ве­те си пред­ва­ри­тел­но план и ще из­бег­не­те труд­нос­ти­те.

РАК

Днес към лич­ни­те проб­ле­ми на Ра­ци­те се при­бавят и ре­ди­ца дру­ги, кои­то правят дос­та те­жък деня ви. То­ва най-ярко ще про­ли­чи на ра­бот­но­то ви място. От­ка­же­те се от емо­цио­нал­ни реак­ции, за­що­то по­ве­де­ние­то ви мо­же да се из­тъл­ку­ва ка­то свад­ли­во и да пос­лед­ват неп­рия­тнос­ти за вас. На­со­че­те уси­лия­та си към об­щес­тве­ни­те кон­так­ти.

ЛЪВ

Вие сте мно­го близ­ко до ус­пеш­ни дей­ствия за раз­ре­ша­ва­не­то на някои де­ло­ви въп­ро­си, но то­зи ус­пех ед­ва ли ще пов­ли­яе по­ло­жи­тел­но вър­ху нас­трое­ние­то ви. Зле се чувс­тва­те по­ра­ди лич­ни проб­ле­ми, с кои­то не мо­же­те да се спра­ви­те. Опи­ти­те ви да на­ме­ри­те под­кре­па в ли­це­то на бли­зък ще бъ­дат бе­зус­пеш­ни. Раз­чи­тай­те еди­нстве­но на се­бе си.

ДЕВА

Пред­стои те­жък ден за Де­ви­те, но няма­те пра­во да об­вин­ява­те няко­го или об­стоя­телс­тва­та, за­що­то до гол­яма сте­пен при­чи­на­та се ко­ре­ни у вас. Не сте за­гу­би­ли ав­то­ри­те­та си, но точ­но днес не би­ва да пра­ви­те опи­ти за ре­ши­тел­ни дей­ствия по няка­къв по­вод. Де­ла­та ви са съ­пътс­тва­ни от мно­го проб­ле­ми днес, но из­ход от си­туа­ция­та има.

ВЕЗНИ

То­зи ден не е лош за Вез­ни­те, но мно­зи­на от вас са емо­цио­нал­но пре­въз­бу­де­ни и твър­де се­бич­ни, за да проявят тър­пи­мост към око­лни­те. То­ва е греш­но по­ве­де­ние и ще ви нав­ле­че неп­рия­тнос­ти. Те са осо­бе­но ва­лид­ни при де­ла, ка­сае­щи биз­нес и подя­лба на пе­чал­ба. За­поч­не­те пла­ни­ра­но да раз­ре­ша­ва­те проб­ле­ми­те си у до­ма.

СКОРПИОН

Те­жък е чет­вър­тък за Скор­пио­ни­те, за­що­то има­те дос­та про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми. Към то­ва трябва да се при­ба­ви и лич­на­та ви заин­те­ре­со­ва­ност, коя­то ви пра­ви поч­ти без­дей­ни по от­но­ше­ние на тях. Някои от вас до­ри пла­ни­рат на­чи­на си на ра­бо­та, но то­ва няма да до­ве­де до же­ла­ния ус­пех. По­тър­се­те обе­дин­ява­не с бли­зък чо­век.

СТРЕЛЕЦ

Пре­дим­но пси­хи­чес­ки са проб­ле­ми­те ви днес. От­тук ще въз­ник­нат и неп­рия­тнос­ти­те в служ­ба­та, дъл­жа­щи се на не­же­ла­ние­то ви да се пре­бо­ри­те за край­но­то раз­ре­ша­ва­не на съот­вет­ни­те въп­ро­си. Но не­ща­та не стоят фа­тал­но. Ще нас­тъпят по­зи­тив­ни про­ме­ни, но е необ­хо­ди­мо да се под­чи­ни­те на ин­туи­ция­та си. Дей­ствай­те ра­зум­но без излишни рис­ко­ве.

КОЗИРОГ

Чет­вър­тък е по­ло­жи­те­лен за вас, но се появ­яват и проб­ле­ми, вър­ху кои­то мно­зи­на ще спрат вни­ма­ние­то си. Оби­кно­ве­но са свър­за­ни с ва­ши­те де­ла и ко­ле­ги­те ви или на­чал­ни­ци. На­ли­це са някак­ви про­ти­во­ре­чия и е ра­зум­но, пре­ди да тър­си­те из­яснява­не на не­ща­та, са­мос­тоя­тел­но да от­съ­ди­те лич­на­та си по­зи­ция, и то още днес и ситуацията ще ви се изясни.

ВОДОЛЕЙ

Всич­ки от Во­до­лей имат днес доб­ри въз­мож­нос­ти, но те са ог­ра­ни­че­ни по обе­ктив­ни при­чи­ни. Най-осе­за­тел­но ще го усе­ти­те на ра­бот­но­то си място. С труд­нос­ти ще се сблъс­кат биз­нес­ме­ни­те, не се опи­твай­те да преоб­ръ­ща­те не­ща­та, за­що­то то­ва се ока­зва не­въз­мож­но. По-ра­зум­но е да на­ме­ри­те на­чин за съг­ла­сие с парт­ньо­ри­те, ако е необходимо, отстъпете по някои въпроси.

РИБИ

В чет­вър­тък по­ло­же­ние­то на Ри­би­те не е доб­ро, осо­бе­но по про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Денят се ока­зва пре­чещ за ва­ши­те уси­лия. По-ос­во­бо­де­ни ще бъ­дат кон­так­ти­те ви, но опи­ти­те ви за пос­ти­га­не на фи­нан­со­ви при­до­бив­ки няма да са ус­пеш­ни. Проб­ле­ми­те изо­билс­тват и в дру­ги жи­тей­ски нап­рав­ле­ния – биз­нес, съд­руж­ни­ци, дом. Обтегнатите отношения ще изгладите с примирие.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *