HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 25 МАРТ

ОВЕН

Днес Ов­ни­те мо­же да ре­шат от­дав­наш­ни проб­ле­ми и да сло­жат край на раз­ног­ла­сия­та с ше­фо­ве. По­вод за без­по­кой­ство няма, но и мал­ко бди­тел­ност няма да е из­лиш­на. Ва­ши не­доб­ро­же­ла­те­ли ще се опи­тат да поп­ре­чат на ус­пе­хи­те ви. Ще по­лу­чи­те под­кре­па­ от близ­ки­те си за всяко ва­ше ре­ше­ние, кои­то ще одо­бряват и ще по­ма­гат за реа­ли­за­ция­та на проекта ви.

ТЕЛЕЦ

Из­ясне­те си в съ­бо­та кои ас­пек­ти в жи­во­та ви изи­скват вни­ма­ние се­га. Из­пад­на­ли сте от во­до­вър­те­жа на съ­би­тия­та и ве­че от дос­та вре­ме не сте в хар­мо­ния с об­кръ­жа­ва­щия ви свят. То­ва, кое­то се­га трябва да нап­ра­ви­те, е да уча­ства­те ак­тив­но в за­ни­ма­ния­та на лю­би­ми­те си хо­ра. Прек­ра­сен ден за раз­ход­ки в пла­ни­на­та и сре­ща с прия­те­ли.

БЛИЗНАЦИ

От­насяй­те се кри­тич­но към се­бе си и свои­те дос­ти­же­ния, ако сте пре­ка­ле­но са­мо­на­дея­ни, неп­ре­мен­но ще се на­мерят хо­ра, кои­то ще се опи­тат да ви нав­редят. Не би би­ло зле да се под­гот­ви­те за раз­нооб­раз­ни про­вер­ки, да въ­ве­де­те ред в ра­бо­та­та си, до­ку­мен­ти­те и смет­ки­те. Днес не са же­ла­тел­ни проя­ви на ори­ги­нал­нос­т и ек­стра­ва­ган­тност. Ми­ни­ми­зи­рай­те раз­хо­ди­те си.

РАК

Ще по­лу­чи­те ин­те­рес­но де­ло­во пред­ло­же­ние, то ще ста­не своеоб­раз­но пре­диз­ви­ка­телс­тво и ще се на­ло­жи да по­ло­жи­те не мал­ко уси­лия, за да оп­рав­дае­те оча­ква­ния на но­ви­те парт­ньо­ри. Съв­мес­тна­та ра­бо­та няма да е лес­на, но ще нау­чи­те мно­го, ще по­лу­чи­те це­нен опит. Ве­чер­та е прек­рас­но вре­ме за ро­ман­тич­ни сре­щи. Го­то­ви сте за сме­ли ек­спе­ри­мен­ти.

ЛЪВ

Ще се на­ло­жи да поог­ра­ни­чи­те свои­те ис­ка­ния, за­що­то мно­го от ва­ши­те пла­но­ве днес не мо­гат да бъ­дат реа­ли­зи­ра­ни. За­то­ва ще трябва да се за­до­во­ли­те с мал­ко. Въз­мож­ни са кон­флик­ти с ше­фо­ве­те и де­ло­ви­те парт­ньо­ри, ка­то не е из­клю­че­но прек­рат­ява­не на сът­руд­ни­чес­тво­то и раз­трог­ва­не на до­го­во­ри. Не­же­ла­тел­но е за­поч­ва­не­то на съ­деб­ни спо­ро­ве.

ДЕВА

От­де­ле­те по­ве­че вре­ме, за да мо­же да объ­рне­те вни­ма­ние на своя лю­бим чо­век. Не пра­ве­те необ­мис­ле­ни по­куп­ки, то­ва ще се от­ра­зи па­губ­но на се­мей­ния бюджет. За­поч­не­те да до­вър­шва­те дъл­го от­ла­га­ни­те ра­бо­ти. Някои в събота е въз­мож­но да присъстват на служебно ме­роп­рия­тие. Пос­ве­те­те ве­чер­та на прия­те­ли­те си, за­бавл­явай­те се и се за­ре­де­те с емо­ции.

ВЕЗНИ

Неут­ра­лен ден от всяка глед­на точ­ка, къ­де­то влия­ние­то на по­зи­тив­ни­те тен­ден­ции ще бъ­де осе­зае­мо. Днес ще мо­же­те да ре­ши­те мно­го лич­ни проб­ле­ми, ако се от­не­се­те към тях се­риоз­но, а не ос­тав­яте не­ща­та на са­мо­тек. В об­щу­ва­не­то с лю­би­мия чо­век из­бягвай­те не­дом­лъв­ки­те. Кол­ко­то сте по-ис­кре­ни, тол­ко­ва ще бъ­де по-доб­ре. Прео­до­лей­те раз­ног­ла­сия­та.

СКОРПИОН

съ­бо­та не мо­же­те да изи­сква­те от своя лю­бим чо­век оно­ва, кое­то не е по въз­мож­нос­ти­те му. Въз­мож­но е ин­те­рес­но за­поз­нанс­тво, кое­то ще от­крие пред вас при­мам­ли­ви про­фе­сио­нал­ни пер­спек­ти­ви. Денят пос­тавя на­ча­ло­то на но­ва ро­ман­тич­на връз­ка при же­ни­те от зна­ка. Биз­нес­ме­ни­те ще спе­челят от рис­ко­ва­на опе­ра­ция и ще уве­ли­чат бан­ко­ва­та си смет­ка.

СТРЕЛЕЦ

Не трябва да пое­ма­те пре­ка­ле­но мно­го за­дъл­же­ния – кол­ко­то по-мал­ко се то­ва­ри­те, при­тесн­ява­те и тру­ди­те, тол­ко­ва по-доб­ре ще пре­ми­не денят. Няма при­чи­на за опа­се­ния от неус­пе­хи в службата, но дреб­ни­те неприятности ще ви разгневят. За някои са налице лес­ни по­бе­ди и не е из­клю­че­но бла­гоп­рия­тно раз­ре­ше­ние на ва­жен въп­рос.

КОЗИРОГ

Из­бо­рът на Ко­зи­ро­зи­те за се­рио­зен ан­га­жи­мент няма да е ле­сен, вслу­шай­те се в ин­туи­ция­та си. Спре­те се на най-уда­чния ва­риант. За вас е важ­но да за­па­зи­те раз­по­ло­же­ние­то на об­кръ­жа­ва­щи­те, де­монс­три­рай­те ува­же­ние към тра­ди­ции­те. На­ла­га се да взе­ме­те важ­ни ре­ше­ния за лич­ния ви жи­вот, от кои­то за­ви­си по-на­та­тъш­но­то раз­ви­тие на от­но­ше­ния­та с половинката ви.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи, важ­но е днес да за­па­зи­те вер­нос­тта към свои­те прин­ци­пи, це­ли и прио­ри­те­ти. То­ва е ден, в кой­то трябва да след­ва­те из­бра­ния път, не­за­ви­си­мо как­во ви съ­вет­ват. Гриж­ли­во се от­насяй­те към здра­ве­то си, са­мо­чувс­твие­то ви мо­же да се по­ни­жи по­ра­ди преу­мо­ра или неп­ра­вил­но хра­не­не. Ве­чер­та е ид­еал­но вре­ме за ро­ман­тич­ни сре­щи и приз­на­ния в лю­бов.

РИБИ

През то­зи ден ва­шият лю­бим чо­век ще по­тър­си по­мощ­та ви. Ще се на­ло­жи да по­ло­жи­те всич­ки въз­мож­ни и не­въз­мож­ни уси­лия, за да му по­мог­не­те да се из­мък­не от бла­то­то, в кое­то нео­чак­ва­но е по­пад­нал. Не ус­пява­те своев­ре­мен­но да реа­ги­ра­те на про­ме­ни­те на си­туа­ция­та, за­то­ва не е из­клю­че­но да по­пад­не­те в не­лов­ка си­туа­ция. Ху­бав ден за пъ­ту­ва­ния.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *