Топ теми

ХОРОСКОП ЗА 25 ОКТОМВРИ

ОВЕН

В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тно то­ва усе­ща­не ид­ва по спе­ци­фич­ни при­чи­ни, свър­за­ни с ва­ша­та ра­бо­та, коя­то днес ще ви съз­да­де до­ри ра­дост. Денят е мно­го до­бър за реа­ли­за­ция на де­ло­ви­те за­да­чи, но не би­ва да пъ­ту­ва­те.

ТЕЛЕЦ

Дой­де вре­ме­то и на ва­ше­то въз­ста­нов­ява­не и се­га съв­сем си­гур­но мо­же да се ка­же, че вие дей­стви­тел­но осъ­щест­вява­те то­зи про­цес. Има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти, чрез кои­то да де­монс­три­ра­те не са­мо са­мо­чувс­твие, но и въз­мож­нос­ти. Бъ­де­те реа­лис­ти, но се упо-вавайте и на късмета.

БЛИЗНАЦИ

Осо­бе­ни об­стоя­телс­тва ще из­пъл­ват ва­шия ден. Не мо­же да се го­во­ри за някак­ви за­до­вол­ява­щи ви пос­ти­же­ния днес, тъй ка­то пред се­бе си има­те препя­тствия от раз­ли­чен пор­ядък. По-ско­ро трябва да бъ­де­те бди­тел­ни и да тър­си­те реа­ли­за­ция на про­фе­сио­нал­но­то по­ле.

РАК

До­бър ден е пе­тък за Ра­ци­те. Дей­стви­тел­но, оче­рта­ват се проб­ле­ми от слу­же­бен и фи­нан­сов ха­рак­тер при вас, но ка­то лич­ност все­ки от вас ще чувс­тва ог­ром­на сво­бо­да и въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция. Има­те да из­вър­шва­те дей­ност, свър­за­на с ад­ми­нис­тра­ция, проявете търпимост и ще имате успех.

ЛЪВ

Пред Лъ­во­ве­те днес от­но­во се из­правят не­ре­ше­ни­те проб­ле­ми и вие се­га го­ри­те от же­ла­ние час по-ско­ро да прик­лю­чи всич­ко. Те в мо­мен­та са три, но не бих­те мог­ли да раз­ре­ши­те всич­ки­те. Един от тях трябва да ос­та­не за след­ва­щи­те дни. Пе­тък ще бъ­де тру­ден ден за вас.

ДЕВА

Дос­та оте­гче­ни ще бъ­де­те днес, но, от дру­га стра­на, де­ла­та ви ще вървят и ос­вен всич­ко мо­же­те да си поз­во­ли­те и ини­циа­ти­ви – кон­так­ти с но­ви хо­ра, меж­ду тях мно­го влия­тел­ни лич­нос­ти. Из­вес­тни по­доз­ре­ния от слу­жеб­но ес­тес­тво ви при­тесн­яват, но не им об­ръ­щай­те вни­ма­ние.

ВЕЗНИ

Дос­та аг­ре­сив­ни ще бъ­де­те в пе­тък. То­ва, раз­би­ра се, има ос­но­ва­ние, за­що­то оно­ва, кое­то сте ре­ши­ли да из­вър­ши­те днес, ще бъ­де въз­препя­тства­но. Проб­ле­ма­тич­ни са ва­ши­те кон­так­ти днес и не се ан­га­жи­рай­те със сре­щи, осо­бе­но в кръ­га на ва­ши­те прия­те­ли. Успех в хазарта.

СКОРПИОН

Пе­тък е осо­бе­но ус­пе­шен за вас. То­ва е ден, в кой­то мо­же да си поз­во­ли­те бук­вал­но всич­ко, кое­то во­ди до реа­ли­за­ция във фи­зи­чес­ки или ду­хо­вен план. Ак­ти­ви­зи­рай­те се и дей­ствай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния, за­що­то денят е из­клю­чи­тел­но ус­пе­шен за вас. Възможност за любовна авантюра.

СТРЕЛЕЦ

На по­ве­че­то от ро­де­ни­те под Стре­лец ще им бъ­де неиз­го­ден пе­тъ­кът. Прояв­ява­те по-гол­ямо от необ­хо­ди­мо­то по­доз­ре­ние към око­лни­те и сте мно­го заг­ри­же­ни да не за­гу­би­те. Ус­по­кой­те се, то­ва няма да се слу­чи. До­ри днес има­те до­бър къс­мет във всич­ки­те си де­ла. Проявете далновидност при довършването на някаква работа или заплетена ситуация.

КОЗИРОГ

Пе­тък е твър­де до­бър за вас. Към про­фе­сио­нал­ни­те си за­дъл­же­ния някои от вас ще проявят не­га­тив­но от­но­ше­ние, но то е по-ско­ро опит за от­ла­га­не. Не се при­тесн­явай­те за фи­нан­со­ви­те си де­ла или въоб­ще за фи­нан­со­во­то със­тоя­ние. Няма ни­що, кое­то да съз­да­ва труд­нос­ти. Печеливши са позициите и на бизнесмените, но времето може да не ви стигне да довършите започнатото.

ВОДОЛЕЙ

Не бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни към оне­зи, кои­то ви зао­би­калят, за­що­то то­ва па­ри­ра ва­ша­та де­ло­ва ак­тив­ност. Не проявявайте и любопитство, нездравословно е. Има из­вес­тни про­ти­во­ре­чия с някои от прия­те­ли­те ви, но бла­го­да­ре­ние на взаим­но­то раз­би­ра­телс­тво те ско­ро ще от­пад­нат. Пе­тък е ус­пе­шен ден за про­фе­сио­нал­на из­ява и творческо израстване.

РИБИ

Ри­би, пе­тък е ус­пе­шен, осо­бе­но ако съу­мее­те да из­пъл­ни­те на­ме­ре­ния­та си чрез ак­тив­на и дей­стве­на из­раз­ност. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние денят ще ви бъ­де из­клю­чи­тел­но тру­ден. Проб­ле­ми­те ще ос­та­нат не­раз­ре­ше­ни днес, но не забравайте че утрешния ден нещата ще се променят. Със сигурност ще промените отношението си към работата.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *