ХОРОСКОП ЗА 25 ЮНИ

ОВЕН
За Ов­ни­те пред­стои един прек­ра­сен пе­тък и ка­сае как­то въп­ро­си­те от де­ло­ви план, та­ка и лю­бов­та. В доб­ра фор­ма сте и ще ус­пее­те да се въз­пол­зва­те от об­стоя­телс­тва­та за деня. За някои се пред­виж­дат пе­чал­би, а за дру­ги най-по­лез­ни са кон­так­ти­те. Мо­же­те да раз­чи­та­те на вярно прия­телс­тво и под­кре­па, на­рас­тват и про­фе­сио­нал­ни­те ви въз­мож­нос­ти.

ТЕЛЕЦ
Пе­тък за Тел­ци­те е до­бър ден, но в по­ве­че­то слу­чаи е въз­мож­но да по­ма­га­те на дру­ги­те. Об­ре­ме­не­ни сте от чуж­ди проб­ле­ми и ос­тав­яте на по-за­ден план свои­те де­ла. Някои от вас имат здра­вос­ло­вен проб­лем, кой­то не би­ва да пре­неб­рег­ва­те. Из­бягвай­те нап­ре­же­ние­то и емо­ции­те и взе­ме­те нав­ре­ме мер­ки. Слу­жеб­ни­те ви проб­ле­ми се свеж­дат до ма­те­риал­на­та сфе­ра.

БЛИЗНАЦИ
В пе­тък прия­телс­тво­то и об­щес­тве­ни­те ви връз­ки се явяват твър­де бла­гоп­рия­тни за вас, дей­стве­ни сте и мо­же­те да раз­чи­та­те на доб­ри ре­зул­та­ти. Осо­бе­но ене­ргич­ни и ус­пява­щи са да­ми­те от зна­ка. Въп­ре­ки то­ва не е ло­шо да бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни в дей­ствия­та си.

РАК
За Ра­ци­те пе­тък се явява до­бър ден и съз­да­ва пре­въз­ход­ни ус­ло­вия за нап­ре­дък в служ­ба­та или за реа­ли­за­ция в лич­ни­те ви де­ла. Сре­щи­те са от осо­бе­на важ­ност за някои от вас. Ще мо­же­те да пос­тиг­не­те раз­би­ра­телс­тво и да пое­ме­те съот­вет­но за­дъл­же­ния в де­ло­ви план. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ви­те де­ла по­зи­ции­те ви са пе­че­лив­ши.

ТЕЛЕЦ
Про­фе­сио­нал­ният ден на Лъ­во­ве­те ще бъ­де твър­де нап­рег­нат. Ху­ба­во е да вни­ма­ва­те за еве­нтуал­ни ава­рии, кои­то мо­же да бъ­дат и зло­по­лу­ки, при­чи­не­ни по­ра­ди нев­ни­ма­ние. Ак­тив­нос­тта за мно­зи­на от вас е свър­за­на с кон­так­ти­те в пе­тък.

ДЕВА
Де­ви­те имат без­проб­ле­мен пе­тък. Дей­ствия­та ви, свър­за­ни с про­фе­сио­нал­ния жи­вот, са дос­та спо­луч­ли­ви днес и при то­ва не се из­ключ­ва по­мощ от на­чал­ни­ци­те ви. Раз­шир­яват се кон­так­ти­те на мно­зи­на, при кои­то е въз­мож­но да въз­ник­не но­во сът­руд­ни­чес­тво и в поч­ти всич­ки слу­чаи за­вър­шват ус­пеш­но. Звез­ди­те ви оп­ре­делят ста­би­ли­тет във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

ВЕЗНИ
Твор­чес­кият из­раз на Вез­ни­те е за­си­лен в пе­тък. По­ве­че­то от вас са сво­бод­ни в дей­ствия­та си и мо­гат да се на­со­чат към важ­ни­те проб­ле­ми на де­ло­вия или лич­ния си жи­вот. Мно­го са въз­мож­нос­ти­те за ус­пех и най-сил­но се от­кроя­ват кон­так­ти­те, кои­то се ха­рак­те­ри­зи­рат със за­вър­ше­ност. Ус­пе­хи ще имат ан­га­жи­ра­ни­те с из­кус­тво.

СКОРПИОН
Скор­пио­ни­те ще имат ус­пех в пе­тък и до­ри за мно­зи­на не са из­клю­че­ни при­до­бив­ки. Те мо­гат да пос­тъпят от съв­мес­тна ра­бо­та, коя­то мо­же да бъ­де еди­нич­на по­ръч­ка. За дру­ги не е из­клю­че­но да пос­лед­ват пос­тъп­ле­ния от дей­ност, свър­за­на с об­щес­тво­то. В то­зи слу­чай е необ­хо­ди­мо да бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни и да из­бягва­те раз­пра­вии­те.

СТРЕЛЕЦ
Стрел­ци­те са в доб­ра фор­ма днес. Дей­ствия­та ви ще се ока­жат твър­де ус­пеш­ни, ако ра­бо­ти­те дос­та­тъч­но ка­те­го­рич­но. С труд­нос­ти няма да се сблъс­ка­те, но се на­ла­га на ра­бот­но­то си място да бъ­де­те из­клю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни. То­ва ка­сае най-ве­че оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с ток, ма­ши­ни, ин­стру­мен­ти. Има­те тен­ден­ция за по­доб­ре­ние на фи­нан­си­те са­мо ако до­вър­ши­те проек­та.

КОЗИРОГ
Тру­ден ще бъ­де пе­тък за мно­зи­на от Ко­зи­рог по­ра­ди здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние. Дру­ги от вас мо­гат да раз­чи­тат на ад­ми­нис­тра­тив­на под­кре­па в де­ла­та си. Денят е дос­та ус­пе­шен за биз­нес­ме­ни­те. Ще фи­на­ли­зи­ра­те важ­на сдел­ка. Ак­тив­нос­тта на по­ве­че­то от вас е с па­рич­на на­со­че­ност, но няма га­ран­ции за ус­пех. Уте­ше­те се с някоя но­ва при­до­бив­ка или оти­де­те на спа.

ВОДОЛЕЙ
Во­до­леи­те ще се рад­ват на ус­пе­шен пе­тък. Ха­рак­тер­ни са при­до­бив­ки, ярко из­ра­зе­ни кон­так­ти и осъ­щест­вява­не на де­ла, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не. Про­фе­сио­нал­ният ден ще пре­ми­не пъл­но­цен­но, а мно­зи­на не са ли­ше­ни от до­ве­рие­то и под­кре­па­та на ше­фо­ве­те си. Труд­нос­ти­те днес се свър­зват с до­ма ви, къ­де­то ве­роя­тно има някой бо­лен, но не­ща­та ще се оп­равят за не­го.

РИБИ
Ри­би­те са гъв­ка­ви днес в ми­съл и дей­ствия и ще имат съот­вет­ния ус­пех. Той има от­но­ше­ние към ра­бот­ния ден или ва­ши­те де­ла в биз­не­са. Ус­пеш­но ще ре­ши­те и лич­ни­те си проб­ле­ми. Днес не би­ва да пред­прие­ма­те пъ­ту­ва­не, въз­мож­на е зло­по­лу­ка. Не мо­же­те да се над­ява­те на ус­пех, ако е необ­хо­ди­мо да про­веж­да­те де­ло­ви пре­го­во­ри, ще ви трябва по­ве­че дип­ло­ма­тич­ност. С по­ве­че дип­ло­ма­тич­ност има­те въз­мож­ност да раз­ре­ши­те фи­нан­сов въп­рос.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *