ХОРОСКОП ЗА 26 АВГУСТ

ОВЕН

Ов­ни­те завършват при­тес­не­ни сед­ми­ца­та, кое­то е плод на нат­ру­па­ли­те се гри­жи. Ак­тив­ни са по­ве­че­то от пред­ста­ви­те­ли­те на зна­ка през този ден, но той няма да до­не­се ни­що за­до­во­ли­тел­но. Ин­те­рес­ният мо­мент за деня се свър­зва с по­се­ще­ние­то на чо­век в до­ма ви, кой­то ще ви до­не­се ра­дос­тно из­вес­тие.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те завършват ло­шо сед­ми­ца­та, не­до­вол­ни от ло­шия сън, кой­то са има­ли. Но е доб­ре да се за­дей­ства­те, за­що­то ви оча­ква дос­та ра­бо­та днес. От­нася се до служ­ба­та ви и поч­ти за­дъл­жи­тел­но е да се спра­ви­те. Мно­зи­на от вас ще имат пло­дот­вор­ни сре­щи, кои­то в по­ве­че­то слу­чаи ще пре­дос­тавят но­ви ус­ло­вия за реа­ли­за­ция.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те неделя но­си голям про­фе­сио­на­лен ус­пех. Не е из­клю­че­но ак­тив­нос­тта ви да се ока­же ба­за за по­ви­ша­ва­не в длъж­ност. В дру­ги слу­чаи ста­ва въп­рос са­мо за па­рич­но уве­ли­че­ние. Денят про­дъл­жа­ва ус­пеш­но и за кон­так­ти­те ви. Мо­же­те да раз­чи­та­те на влия­тел­на под­кре­па.

РАК

Днес об­щес­тве­ният на­чин на жи­вот пред­ла­га за Ра­ци­те из­год­ни офе­рти по от­но­ше­ние на тяхна­та де­ло­ва дей­ност. Денят е ус­пе­шен за тър­гов­ци­те и хо­ра­та от биз­не­са. Бъ­де­те ак­тив­ни и дей­ствай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния, за­що­то къс­ме­тът е с вас. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние по­не­дел­ник ще е неп­рия­тен.

ЛЪВ

Денят носи мно­го ус­пе­хи за Лъв. Ще има­те ус­пе­хи в биз­не­са и тър­го­вия­та и до­ри в сме­ли­те и рис­ко­ва­ни фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Не е из­клю­че­но да по­лу­чи­те важ­на и съв­сем нео­чак­ва­на но­ви­на за вас. Въз­пол­звай­те се бър­зо.

ДЕВА

Де­ви­те не са ли­ше­ни от прия­тни но­ви­ни, най-чес­то те ка­саят ва­ша­та ра­бо­та и за да ги осъ­щес­тви­те, е доб­ре да дей­ства­те мак­си­мал­но точ­но и бър­зо. Денят ще пре­ми­не ус­пеш­но. Някои от вас ще бъ­дат по­се­те­ни в до­ма си от прия­тел или бли­зък чо­век, кой­то ще ви за­рад­ва с доб­ра вест.

ВЕЗНИ

За ро­де­ни­те под Вез­ни днес е мно­го ва­жен ден. Денят се свър­зва с фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, необ­хо­ди­мо е да дей­ства­те бър­зо. Не по-мал­ка е реа­ли­за­ция­та ви на ра­бот­но­то място. Тук има но­ви въз­мож­нос­ти, кои­то ще ви да­дат пра­во­то на до­пъл­ни­тел­на реа­ли­за­ция. В някои слу­чаи ста­ва ду­ма за въз­ход в ка­рие­ра­та.

СКОРПИОН

Къс­мет­лии са Скор­пио­ни­те. Слу­жеб­на­та ви ак­тив­ност или та­зи в биз­не­са ще ви пре­дос­тавят мно­гок­рат­ни въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки. Те­зи прия­тни съ­би­тия са неиз­беж­ни за по­ве­че­то от вас. Опи­тът ви да се срещ­не­те с няко­го или да дей­ства­те по въп­рос, за кой­то пред­ва­ри­тел­но сте ре­ши­ли, ще пре­търпят неус­пех.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те ви­на­ги са се от­ли­ча­ва­ли със своя сво­бо­до­лю­бив дух, но днес ще бъ­дат и твър­де дей­стве­ни. Мно­зи­на от вас ще се опи­тат да раз­чупят рам­ки­те на стаг­на­ция­та в служ­ба­та си. Дей­ствия­та ви мо­же да имат ус­пех, ако раз­чи­та­те пре­дим­но на собс­тве­ни­те си си­ли. Въз­мож­ни са неп­рия­тнос­ти с фи­нан­сов ха­рак­тер. Ще претърпите загуба на пари.

КОЗИРОГ

Денят ще се ока­же неп­рия­тен за вас, пре­ди всич­ко по­ра­ди  не­га­тив­ни­те пси­хи­чес­ки нат­руп­ва­ния у по­ве­че­то от Ко­зи­рог. То­ва во­ди до греш­ки, кои­то оби­кно­ве­но се ха­рак­те­ри­зи­рат в про­пус­ки във връз­ка с въз­мож­нос­ти­те ви за при­до­бив­ки. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те си, кои­то днес са от пър­вос­те­пен­но зна­че­ние за бъдещото ви професионално развитие.

ВОДОЛЕЙ

Ус­пеш­но ще пре­ми­не денят за Во­до­леи­те са­мо ако са бе­зот­каз­ни в де­ла­та, кои­то им пред­стои да из­вър­шат. По то­зи на­чин ще мо­же­те да се реа­ли­зи­ра­те и да пос­тиг­не­те оп­ре­де­ле­ни при­до­бив­ки. Съ­що­то се от­нася и за биз­нес­ме­ни­те. Из­бягвай­те про­ти­во­ре­чия­та и при­бър­за­ни­те дей­ствия, ще сгрешите в правилната си преценка.

РИБИ

Ри­би­те са при­тес­не­ни, по­ра­ди го­ле­мия брой за­дъл­же­ния, кои­то им пред­стоят. За­поч­ва­те умо­ре­ни деня, но ус­пе­хи­те ще пос­лед­ват. Де­ла­та ви ще се дви­жат бър­зо и при то­ва без мно­го уси­лия. Доб­ро раз­ви­тие на­ми­рат някои важ­ни фи­нан­со­ви въп­ро­си. За някои денят се връз­ва с пъ­ту­ва­не, при което ще постигнете добри резултати.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *