HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 26 МАРТ

ОВЕН

Не раз­чи­тай­те на род­ни­ни­те да пре­да­дат важ­ни­те лич­ни съ­о­б­ще­ния, ко­и­то сте ос­та­ви­ли. Кон­ф­лик­тът меж­ду про­фе­си­о­нал­ни­те и до­маш­ни­те за­дъл­же­ния мо­же да ста­не при­чи­на да про­пус­не­те eдна твър­де прив­ле­ка­тел­на въз­мож­ност. В де­ло­во от­но­ше­ние неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра със зас­той, от­ло­же­те ня­кои де­ла.

ТЕЛЕЦ

Неделя не е лека и при­я­тна за вас, но ако се ос­во­бо­ди­те от из­лиш­ни­те емо­ции и дейс­т­ва­те пре­ме­ре­но, бих­те мог­ли да сe рад­ва­те на ня­кои пос­ти­же­ния. Не взе­май­те за­е­ми. Дре­бен фи­нан­сов про­пуск мо­же да прив­ле­че зна­чи­тел­ни до­пъл­ни­тел­ни раз­хо­ди и мно­жес­т­во неп­ри­я­т­нос­ти. Кон­так­ти­те ви за де­ня не са за пре­неб­рег­ва­не.

БЛИЗНАЦИ

Го­ля­ма част от Близ­на­ци­те ще бъ­дат за­е­ти с фи­нан­со­ви де­ла в неделя, но са сил­но зас­т­ра­ше­ни от про­пус­ки и греш­ки в та­зи об­ласт. Де­ло­ви съд­руж­ник ще ви по­ка­ни да уточ­ни­те за пос­лед­но сът­руд­ни­чес­т­во­то си. Ча­рът на Близ­на­ци­те мо­же мно­го да по­мог­не за ус­по­ко­я­ванe на страс­ти­те.

РАК

Не прие­май­те ду­ми­те на на­чал­ни­ци­те си пре­ка­ле­но лич­но. Необ­хо­ди­мо е да проя­ви­те по­ве­че обе­ктив­нос­т в от­но­ше­ния­та си към дру­ги­те. Не трябва да стра­да­те от пре­ка­ле­на мни­тел­ност. По­тър­се­те раз­лич­ни фор­ми на раз­вле­че­ния – раз­ход­ка сред при­ро­да­та. Ще по­лу­чи­те доб­ра но­ви­на  във връ­за с фи­нан­си.

ЛЪВ

Неделя е на­то­ва­рен ден с ан­га­жи­мен­ти, наб­лю­да­ват се и проб­ле­ми, ко­и­то ще ви до­ве­дат до аг­ре­сия. Без­с­мис­ле­ни бър­бо­ре­ния и клю­ки ще се опи­тат да ви от­в­ли­чат от ос­нов­но­то ви за­дъл­же­ние. Вни­ма­вай­те, до­пус­ка­те греш­ки под въз­дейс­т­вие на емо­ции и нап­ре­же­ние. Потърсете съвет от близък приятел.

ДЕВА

Пер­со­нал­ни­те кон­так­ти са пре­по­ръ­чи­тел­ни в неделя. От­к­рий­те най-дъл­бо­ки­те си чув­с­т­ва и ги из­ра­зе­те от­к­ри­то. Нас­т­ро­е­ни сте към по-ин­тим­ни кон­так­ти. Спе­ци­а­л­но вни­ма­ние се изис­к­ва по от­но­ше­ние на про­фе­си­о­нал­на­та ра­бо­та. Съ­о­б­ра­зя­вай­те се с об­с­то­я­тел­с­т­ва­та и на­ма­ле­те ам­би­ци­и­те.

ВЕЗНИ

Не поз­вол­явай­те чувс­тва­та да над­де­леят над ра­зу­ма в от­но­ше­ния­та със сил­на лич­ност. По от­но­ше­ние на лю­бов­та се наб­лю­да­ват но­ви сти­му­ли. Ще осъ­щес­тви­те дъл­гоо­чак­ва­но ва­ше же­ла­ние. Неп­рия­тнос­ти­те за деня се свър­зват със служ­ба­та ви. Има­те шанс за уре­жда­не на нас­ледс­тве­ни де­ла.

СКОРПИОН

Пред­с­тои при­я­тен и хар­мо­ни­чна неделя. Има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за изя­ва на про­фе­си­о­на­лиз­ма, за пос­ти­га­не на ус­пех в лич­ни­те де­ла. Ху­ба­во е да наб­лег­не­те на кон­так­ти­те, чрез тях мо­же да раз­чи­та­те на де­ло­ва под­к­ре­па, по то­зи на­чин ще ус­пе­е­те с ле­ко­та да се спра­ви­те с дос­та труд­на за­да­ча.

СТРЕЛЕЦ

Спо­ко­ен, хар­мо­ни­чен и пло­до­но­сен ден. Ще се рад­ва­те на емо­ци­о­нал­на пъл­но­та, ус­лу­ги. Те­зи, ко­и­то ра­бо­тят във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, ще имат удо­вол­с­т­вие да се срещ­нат с мно­го важ­на лич­ност. Бъ­де­те бди­тел­ни и гъв­ка­ви, има­те го­лям шанс чо­ве­кът да ви ха­ре­са и да ис­ка да ви по­мог­не.

КОЗИРОГ

Очак­вай­те не­ло­я­л­но от­но­ше­ние от ко­ле­ги, ко­и­то не при­е­мат не­ща­та по съ­щия на­чин ка­то вас. Ще ви е труд­но да нап­ред­не­те, ако клю­чо­ви­те фи­гу­ри за­поч­нат да се дър­жат ре­зер­ви­ра­но или пре­ми­нат в от­с­тъп­ле­ние. Опи­тай­те се да ги раз­бе­ре­те. Из­пък­ват неп­ри­я­т­нос­ти от лич­но ес­тес­т­во, ко­и­то мо­же да пов­ли­я­ят зле вър­ху ра­бо­та­та ви.

ВОДОЛЕЙ

Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с прек­рас­ни ус­ло­вия за ре­а­ли­за­ция, въз­мож­но е ня­кои от вас да имат по­вод за праз­ну­ва­не. Пер­фек­т­на­та изя­ва на спо­соб­нос­ти­те га­ран­ти­ра ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Изиг­рай­те кар­ти­те си пра­вил­но и сме­ло раз­го­ва­ряй­те с ше­фа си за уве­ли­че­ние на зап­ла­ща­не­то ви.

РИБИ

Нап­раз­ни са при­тес­не­ни­я­та ви в неделя, де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра с по­зи­тив­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вас. На сил­ни по­зи­ции сте. Стар ин­ти­мен при­я­тел ви на­ми­ра за из­к­лю­чи­тел­но оча­ро­ва­тел­ни и прив­ле­ка­тел­ни, мо­же би ре­зул­тат от про­мя­на­та в об­с­то­я­тел­с­т­ва­та око­ло вас. Ще се рад­ва­те на хар­мо­нич­ни слу­жеб­ни вза­и­мо­о­т­но­ше­ния.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *