ХОРОСКОП ЗА 27 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Неделя има доб­ри по­ка­за­те­ли за вас, трябва да бъ­де­те не­от­стъп­чи­ви от на­ме­ре­ния­та си, за да ус­пе­е­те да ги ре­а­ли­зи­ра­те. Не при­бър­звай­те в слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, за­що­то то­ва ви­на­ги во­ди до про­пус­ки. Денят е мно­го до­бър за обществени кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­ни и съб­лю­да­вай­те пре­циз­ност днес. Денят но­си слу­жеб­ни ус­пе­хи, но те са ва­лид­ни са­мо ако бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­ни в дей­ствия­та си. Мно­зи­на са не­тър­пе­ли­ви и са го­то­ви да щур­му­ват всич­ко, ко­е­то би­ха мог­ли да при­до­бият ре­ал­но.

БЛИЗНАЦИ

Днес някои от Близ­на­ци ще имат слу­жеб­ни зат­руд­не­ния по­ра­ди то­ва, че по­зи­ция­та им не се за­чи­та от ра­бо­то­да­те­ли­те. Ра­бо­ти­те пре­циз­но, но за жа­лост не се за­бел­язва от ра­бо­то­да­те­ли­те ви. Днес ще по­лу­чи­те под­кре­па от влия­тел­ни хо­ра, въз­пол­звай­те се.

РАК

Ре­а­ли­за­ция­та в неделя за­ви­си из­клю­чи­тел­но от са­ми­те вас. Две са тен­ден­ци­и­те, ко­и­то уп­рав­ляват Ра­ци­те през то­зи ден. Ед­на­та е ра­дост и пъл­но­та, а дру­га­та се ха­рак­те­ри­зи­ра със стро­гост и мрач­ност. Ако се при­об­щи­те към вто­ра­та, денят ще бъ­де лош.

ЛЪВ

На­со­че­те вни­ма­ни­е­то си към вът­ре­шен ба­ланс и дей­ствай­те в съг­ла­сие с око­лни­те. Ще има­те за­гу­ба във фи­нан­со­ва­та сфе­ра и тя се из­мес­тва от же­ла­ни­е­то за бър­зи и ефе­ктив­ни дей­ствия. Се­га сте раз­ба­лан­си­ра­ни и при­бър­зва­те в мно­го от­но­ше­ния.

ДЕВА

Де­ви, без да бър­за­те, спо­кой­но се ог­ле­дай­те и на­со­че­те уси­лия­та си към она­зи сфе­ра от ва­ши­те де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти, коя­то се­га ви се стру­ва най-бла­гоп­рия­тна за ре­а­ли­за­ция. Денят ще уве­нчае кон­так­ти­те ви с ус­пех. Най-важ­но е да пос­тиг­не­те съг­ла­сие.

ВЕЗНИ

Денят ще бъ­де хи­по­те­ти­чен за вас, ако не се под­чи­ни­те на на­чал­ни­чес­ки­те изи­сква­ния в служ­ба­та или на съ­ве­ти­те на по-въз­рас­тни хо­ра от вас. Има­те шанс за фи­нан­сов нап­ре­дък. Някои от прия­те­ли­те ви се нуж­даят от под­кре­па, ока­же­те им я.

СКОРПИОН

Ро­де­ни­те под Скор­пи­он се раз­делят на два кла­са. Ед­ни­те са дос­та из­пъл­ни­тел­ни в слу­жеб­ни­те си де­ла, но осо­бе­ни ус­пе­хи няма да пос­тиг­нат днес. До­ка­то дру­ги­те са във ви­хъ­ра на страш­но тем­по и рис­ку­ват да про­пус­нат мно­го от за­дъл­же­ния­та си.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те са мно­го ре­ши­тел­ни. Има­те пъл­ни ос­но­ва­ния да се ак­ти­ви­зи­ра­те, за­що­то ос­вен всич­ко се­га сте и ста­бил­ни. На слу­жеб­но­то ви място въз­ник­ва про­цес на ре­фор­ми или ще пос­лед­ва някак­ва пром­яна. Доб­ре е се­ри­оз­но да во­ю­ва­те за се­бе си.

КОЗИРОГ

Мно­го до­бър ден е неделя за вас и го­во­ри за нас­тъп­ва­не­то на по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни. Те най-ве­че се от­насят към де­ло­вия жи­вот, а мо­же да пос­лед­ват и в лю­бов­ни­те ви от­но­ше­ния. От­стра­не­те греш­ки­те в ин­тим­ния си жи­вот, ко­и­то мо­же би до­пус­ка­те.

ВОДОЛЕЙ

Един по­ло­жи­те­лен ден за ва­ши­те кон­так­ти. Мо­же­те да се проя­ви­те в мно­го доб­ра свет­ли­на и от то­ва да пос­лед­ват фи­нан­со­ви ре­а­ли­за­ции. На ра­бот­но­то си място оба­че трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни. Има­те доб­ри про­фе­си­о­нал­ни спо­соб­нос­ти.

РИБИ

Най-доб­ра­та ли­ния на по­ве­де­ние в неделя е съг­ла­си­е­то. Ще се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти днес, еве­нту­ал­ни раз­ми­на­ва­ния на сре­щи, не­съг­ла­сие в раз­го­во­ри с ви­со­кос­тоя­щи ли­ца, но то­ва не би­ва да ви драз­ни и да ви тлас­ка към кон­фрон­та­ции.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *