ХОРОСКОП ЗА 27 ЮЛИ

ОВЕН

В пе­тък Ов­ни­те ще по­лу­чат нео­чак­ва­но па­ри. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние оба­че мо­же да бъ­де­те неп­рия­тно из­не­на­да­ни. Твър­да­та воля и вяра­та в се­бе си ще ви по­мог­не да пре­дот­вра­ти­те труд­нос­ти­те. Въз­мож­но е някои от Ов­ни­те да бъ­дат нес­пра­вед­ли­во об­ви­не­ни, но с вярно­то си по­ве­де­ние ще из­ле­зе­те от ком­пли­ци­ра­на­та си­туа­ция.

ТЕЛЕЦ

Днес вие сте ене­ргич­ни и в доб­ро нас­трое­ние, ве­роя­тно за­що­то сте от­кри­ли на­чи­ни­те за справ­яне с някои проб­ле­ми. Ако са от фи­нан­сов ха­рак­тер, не е из­клю­че­но пъ­ту­ва­не да ви до­не­се ус­пех. На ра­бот­но­то място ед­ва ли ще се чувс­тва­те доб­ре, тъй ка­то се про­менят пла­но­ве­те ви за деня и има но­ви изи­сква­ния към вас.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го ве­роя­тно е обе­ктив­ни при­чи­ни да про­менят на­ме­ре­ния­та на Близ­на­ци­те за деня. За някои вне­зап­но въз­ник­ва пъ­ту­ва­не, а дру­ги ще бъ­дат на­со­че­ни от не­чие хо­да­тай­ство към неп­ла­ни­ра­ни за пе­тък де­ла. Та­зи из­не­над­ва­ща за вас си­туа­ция мо­же да поп­ре­чи на слу­жеб­ни­те ви за­дъл­же­ния и до­ри да пре­диз­ви­ка су­ма­то­ха в ра­бо­та­та ви.

РАК

Мно­го неп­рия­тен и до­ри кри­ти­чен ден за по­ве­че­то Ра­ци. Но пе­тък не е из­цяло не­га­ти­вен, има нап­ре­же­ние и про­ме­ни, кои­то объ­ркват деня ви. Не е из­клю­че­но да ви се на­ло­жи по­ве­че мо­би­ли­за­ция и бър­зи дей­ствия. Рязко­то из­ли­за­не от ине­рция е въз­мож­но да сму­ти здра­ве­то ви. Ина­че слу­жеб­ният ден е до­бър и ще по­жъ­не­те ус­пе­хи.

ЛЪВ

За Лъ­во­ве­те прия­тен сти­мул в пе­тък ще бъ­де нео­чак­ва­но­то по­лу­ча­ва­не на па­ри или доб­ро из­вес­тие. Въз­мож­но е да се за­рад­ва­те от про­фе­сио­нал­но­то ус­трой­ва­не на ваш бли­зък мъж, кой­то е бил дос­ко­ро без­ра­бо­тен. За мно­зи­на оба­че има неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер, кои­то сте склон­ни да прех­върл­яте и на ра­бот­но­то място.

ДЕВА

Пе­тък е неп­рия­тен и за Де­ви­те, осо­бе­но за мъ­же­те. Не е из­лю­че­но съв­сем нео­чак­ва­но да ви връх­летят проб­ле­ми­те и да объ­рнат нао­па­ки пла­но­ве­те ви за деня. Ще ви бъ­де труд­но, но не би­ва да се огъ­ва­те пред неп­рия­тнос­ти­те, още по­ве­че че се на­ла­га да дей­ства­те при­бър­за­но и нав­ре­мен­но. Са­мо по то­зи на­чин мо­же­те да се пред­па­зи­те от греш­ки.

ВЕЗНИ

Пе­тък е мно­го емо­цио­на­лен ден за Вез­ни­те. Ве­роя­тно при­чи­на е про­ме­не­на­та си­туа­ция око­ло вас. Важ­но е на ра­бот­но­то място да не си поз­вол­ява­те емо­ции днес, за­що­то ще се ока­жат доб­ра пред­пос­тав­ка за гру­би греш­ки от ва­ша стра­на. Доб­ро пред­ло­же­ние или някак­во съ­би­тие мо­же да ви за­рад­ва. Осо­бе­но пред­паз­ли­ви да бъ­дат биз­нес­ме­ни­те.

СКОРПИОН

В пе­тък нео­чак­ва­ни съ­би­тия мо­гат да объ­ркат и Скор­пио­ни­те. Не се под­да­вай­те на емо­ции, за да не из­пад­не­те в глу­па­во по­ло­же­ние. Има­те реал­на въз­мож­ност за ус­пе­шен ден и справ­яне с фи­нан­сов проб­лем, сти­га да спаз­ва­те пре­дуп­реж­де­ния­та. За по­ве­че­то от вас неп­рия­тнос­ти­те са из­вън про­фе­сио­нал­ния  жи­вот.

СТРЕЛЕЦ

В пе­тък при Стрел­ци­те в до­ма не всич­ко е на­ред и при­чи­на­та са някои до­пус­на­ти греш­ки от ва­ша стра­на. Но не е из­клю­че­но днес да има­те по­вод за ра­дост. Ве­роя­тно ще пос­рещ­не­те гос­ти от чуж­би­на или ще по­лу­чи­те съоб­ще­ние от близ­ки, на­ми­ра­щи се из­вън стра­на­та. В та­зи връз­ка ще има­те па­рич­ни при­до­бив­ки и де­ло­ви сре­щи, при които ще постигнете споразумение.

КОЗИРОГ

Пе­тък ще до­не­се дос­та неп­рия­тнос­ти за Ко­зи­ро­зи­те. Мо­же да се ка­же, че ра­бот­ният ви ден ще пре­ми­не поч­ти в рам­ки­те на нор­мал­но­то, но ще се на­ме­ри по­вод от стра­на на на­чал­ни­ци­те ви, за да ви бъ­де вло­ше­но нас­трое­ние­то. Ред­но е да из­бягва­те гнев­ни­те реак­ции, за­що­то ще уте­жни­те по­ло­же­ние­то си и в до­ма. Не взимайте страна в спор, оставете сами да уреждат нещата.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са пси­хи­чес­ки за­тор­мо­зе­ни днес и та­ка, как­то мно­зи­на са ам­би­ци­ра­ни за ра­бо­та, мо­же да се по­лу­чи об­рат­но­то дей­ствие. Ве­роя­тно през це­лия ден няма да ус­пее­те да се отъ­рве­те от някои ло­ши мис­ли, но то­ва е мо­мен­тно за деня. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва ще се слу­чат ху­ба­ви съ­би­тия. От­кроя­ват се до­мът и ва­ши­те кон­так­ти с влиятелни хора.

РИБИ

Дос­та стран­но ще се чувс­тват Ри­би­те в пе­тък. Ка­те­го­рич­но не мо­же да се ка­же да­ли то­ва е до­бър или лош ден за вас. По-ско­ро е вид­но, че някак­во объ­рква­не те­жи над цяла­та ви де­ло­ва и лич­на дей­ност. Те­зи об­стоя­телс­тва изи­скват по-гол­ямо вни­ма­ние от ва­ша стра­на и из­бягва­не на про­ти­во­ре­чия­та в де­ло­вия ви жи­вот, както и не сек онфронтирайте с колеги.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *