ХОРОСКОП ЗА 27 ЮНИ

ОВЕН

Днес из­ра­зът на Ов­ни­те е дос­та емо­цио­на­лен, а денят изи­сква по-уме­ре­но по­ве­де­ние. Има­те необ­хо­ди­мия ду­ше­вен ба­ланс и няма да ви е труд­но да го из­яви­те под фор­ма­та на тър­пе­ние. За по­ве­че­то от вас про­дъл­жа­ват при­тес­не­ния­та по фи­нан­сов проб­лем и мо­же би то­ва е при­чи­на­та да сте с обо­стре­на чувс­тви­тел­ност и скан­дал­но нас­трое­ние. Бъ­де­те по-сдър­жа­ни.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са преу­мо­ре­ни пси­хи­чес­ки и губят тра­ди­цион­но­то си тър­пе­ние в чет­вър­тък. Пред­раз­по­ло­же­ни към скан­да­ли сте и скъс­ва­не на важ­ни връз­ки. Сле­де­те по­ве­де­ние­то си и ов­лад­явай­те емо­ции­те, за­що­то те днес се ока­зват най-го­ле­мият ви враг. Проб­ле­мът при вас е фи­нан­сов, но тен­ден­ции­те са бла­гоп­рия­тни и да­ват пъ­лен карт­бланш за справ­яне.

БЛИЗНАЦИ

На пръв пог­лед в чет­вър­тък Близ­на­ци­те са щас­тли­ви и тър­жес­тву­ва­щи. Но за по­ве­че­то от вас е ха­рак­тер­но из­жив­ява­не­то на вът­ре­шен план проб­ле­ми­те и някои до­ри са деп­ре­си­ра­ни. При­тес­не­ния­та са с па­ри­чен ха­рак­тер и във връз­ка с де­ца­та. За някои има и лю­бо­вен проб­лем. Не е из­лиш­но пре­дуп­реж­де­ние­то при вас за са­мо­кон­трол на тем­пе­ра­мен­та.

РАК

В чет­вър­тък Ра­ци­те се чувс­тват още­те­ни и дос­та на­то­ва­ре­ни пси­хи­чес­ки. При­чи­ни­те за та­зи об­ре­ме­не­ност са най-ве­че от до­ма­шен ха­рак­тер. Склон­ни сте за раз­пра­вии и то­ва до­пъл­ни­тел­но ще ви на­то­ва­ри за смет­ка на близ­ки­те хо­ра. В про­фе­сио­на­лен ас­пект денят е твър­де бла­гоп­рия­тен. С по­ве­че дип­ло­ма­тич­ност има­те въз­мож­ност да раз­ре­ши­те фи­нан­сов въп­рос.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са твър­де де­ли­кат­ни и сдър­жа­ни днес, а чет­вър­тък ще се ока­же из­клю­чи­тел­но до­бър, ако съу­мее­те да съб­лю­да­ва­те уме­ре­но по­ве­де­ние през це­лия ден. За някои от вас той е дос­та пе­че­ливш. В по­ве­че­то слу­чаи има някак­во не­съг­ла­сие от па­рич­но ес­тес­тво, но не пра­ве­те скан­да­ли. Ос­вен че гу­би­те сим­па­тии­те на влия­тел­ни хо­ра, гу­би­те и по­зи­ции.

ДЕВА

В чет­вър­тък вие сте с доб­ро са­мо­чувс­твие – фи­зи­чес­ко и пси­хи­чес­ко. Но проб­ле­мът фи­нан­си е най-те­жък за вас. Фак­тът мо­же да ви нас­трои скан­дал­но, но по то­зи на­чин ед­ва ли ще има­те някак­ва пол­за. За­дей­ствай­те връз­ки­те си за на­ми­ра­не на до­пъл­ни­тел­но пла­те­на ра­бо­та, ще по­лу­чи­те по­мощ от мъж с въз­мож­нос­ти. Някои ще се за­рад­ват на при­до­бив­ки в до­ма.

ВЕЗНИ

В чет­вър­тък по­ве­че­то от Вез­ни са склон­ни да до­пус­кат греш­ки, кои­то при ед­ни са по­ра­ди нев­ни­ма­ние, а дру­ги явно не пре­цен­яват доб­ре фак­ти­те. По та­зи при­чи­на мо­гат да нас­тъпят дос­та неп­рия­тни мо­мен­ти в служ­ба­та ви и да про­ва­ли­те ра­бо­та­та си или да вле­зе­те в кав­га с на­чал­ни­ци­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие имат сре­щи­те ви, въз­пол­звай­те се мак­си­мал­но от деня.

СКОРПИОН

Днес ва­ши­те въз­мож­нос­ти са в рам­ки­те на ха­рак­тер­но­то за из­ра­за ви, но за съ­жа­ле­ние някои ще до­пус­нат де­тин­ски греш­ки в ра­бо­та­та си, при кое­то ве­роя­тно ще се на­ло­жи ко­рек­ция. Биз­нес­ме­ни­те имат до­бър ден и де­ла­та им ще са пе­че­лив­ши. Всич­ки от Скор­пион имат ярко из­ра­зе­ни въз­мож­нос­ти за пе­чал­би. Ус­пеш­ни са де­ло­ви­те раз­го­во­ри и пъ­ту­ва­ния.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е прек­ра­сен за Стрел­ци­те, то­ва се из­раз­ява пре­ди всич­ко в об­лас­тта на про­фе­сио­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния и въоб­ще в де­ло­вия жи­вот. Въз­мож­но е мно­зи­на да пос­тиг­нат доб­ри пе­чал­би. С труд­нос­ти няма да се сблъс­ка­те в слу­жеб­ни­те си ан­га­жи­мен­ти, но някои от вас са нас­трое­ни аг­ре­сив­но и ще пре­диз­ви­кат скан­дал на ра­бот­но­то си място. Запазете самообладание!

КОЗИРОГ

Дос­та сръч­ни са Ко­зи­ро­зи­те днес и де­ла­та им ще бъ­дат ус­пеш­но из­пъл­не­ни. Ху­ба­во е да вни­ма­ва­те за еве­нтуал­ни про­ти­во­ре­чия с на­чал­ни­ци­те или ко­ле­ги­те на ра­бот­но­то място. Ако се по­лу­чи кон­фрон­та­ция, ще нас­тъ­пи су­ма­то­ха, от коя­то вие най-мно­го ще за­гу­би­те. Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни във фи­нан­со­ви­те си от­но­ше­ния. Не е из­клю­че­но да бъ­де­те из­ма­ме­ни.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са ам­би­циоз­ни в де­ло­ви­те си дей­ствия днес. Ще се спра­ви­те с всич­ко ус­пеш­но и няма да срещ­не­те ни­как­ви труд­нос­ти. Дру­ги от вас пред­ва­ри­тел­но са се пог­ри­жи­ли да ги от­странят. Мал­ци­на ще се въз­пол­зват от шан­са си за пе­чал­би по­ра­ди ог­ра­ни­че­ния­та, кои­то са си на­ло­жи­ли. Дей­ствай­те сво­бод­но и ще се рад­ва­те на пос­тиг­на­то­то и придобивките няма да се забавят.

РИБИ

Неп­рия­тен е чет­вър­тък за Ри­би­те. От ед­на стра­на, де­ло­ви­те ус­ло­вия през деня са мно­го доб­ри и пос­ти­га­не­то на нап­ре­дък е въз­мож­но. Но, от дру­га, за вас е дос­та труд­но да се въз­пол­зва­те от обе­ктив­на­та си­туа­ция. Не е из­клю­че­но някои да имат здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, а при дру­ги зат­руд­не­ния­та да са от ли­чен ха­рак­тер. Не раз­чи­тай­те на по­мощ, а на собствените си сили.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *