HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 27 ЮНИ

ОВЕН
Втор­ник ще съз­да­де неп­рия­тнос­ти за мно­зи­на от пред­ста­ви­те­ли­те на Овен. Глав­на­та при­чи­на за то­ва се ока­зва не­се­риоз­но­то ви от­но­ше­ние към слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния. Не е из­клю­че­но да въз­ник­нат край­но труд­ни за раз­ре­ша­ва­не проб­ле­ми. Въз­мож­нос­ти­те за ак­тив­на и пе­че­лив­ша дей­ност се­га са на стра­на­та на биз­нес­ме­ни­те. В лю­бов­та – за­топл­яне на от­но­ше­ния­та.

ТЕЛЕЦ
Вие се пре­то­вар­ва­те с ра­бо­та във втор­ник и та­зи неп­ра­вил­на пре­цен­ка за въз­мож­нос­ти­те ви оп­ре­де­ле­но во­ди до по­ло­вин­ча­ти ре­зул­та­ти. На пол­зот­во­рен па­ри­чен ден мо­же­те да се над­ява­те са­мо по пътя на де­ло­ва­та ак­тив­ност. Днес тя е ярко из­ра­зе­на за мно­зи­на от вас. Не се над­явай­те, че къс­ме­тът ви ще ра­бо­ти бе­зот­каз­но, зае­ме­те се се­риоз­но с из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния­та си.

БЛИЗНАЦИ
Втор­ник ще бъ­де ус­пе­шен за Близ­на­ци­те. Ве­роя­тнос­тта той дей­стви­тел­но да пре­ми­не та­ка е мно­го гол­яма, но то­ва за­ви­си от са­ми­те вас. Из­глеж­да­те ста­бил­ни и с до­бър про­фе­сио­на­лен из­раз. По­ло­жи­тел­ният раз­вой в де­ла­та ви няма да за­къс­нее, но трябва да се стре­ми­те по­ве­че да ра­бо­ти­те са­мос­тоя­тел­но.

РАК
Ус­пе­хи­те няма да под­ми­нат и Ра­ци­те във втор­ник. Днес има­те шанс за справ­яне с всякак­ви де­ло­ви за­да­чи, но той не ви га­ран­ти­ра, че всич­ко през деня ще бъ­де ус­пеш­но от са­мо се­бе си. За вас от из­клю­чи­тел­на важ­ност е да за­па­зи­те в тай­на не­ща­та, с кои­то ще бъ­де­те ан­га­жи­ра­ни през деня. Кон­так­ти­те ви са сил­но на­ру­ше­ни днес.

ЛЪВ
Днес Лъ­во­ве­те ще ра­ботят над въз­мож­нос­ти­те си. Ене­ргич­ни и ак­тив­ни сте, кое­то ви да­ва пра­во да се над­ява­те на ус­пех, но не в сфе­ра­та на фи­нан­си­те, как­то и за па­рич­ни пе­чал­би. В то­ва от­но­ше­ние мно­зи­на от вас имат да ре­ша­ват проб­ле­ми и ако имат въз­мож­ност, е ху­ба­во да за­поч­нат още днес. Биз­нес­ме­ни­те трябва да се от­насят с по-гол­ямо вни­ма­ние към съд­руж­ни­ци­те си.

ДЕВА
Де­ви­те са об­ре­ме­не­ни във втор­ник от мно­жес­тво проб­ле­ми, с чие­то раз­ре­ша­ва­не трябва да се зае­ме­те през деня. Днес най-важ­ни са оне­зи, кои­то имат об­щес­тве­но зна­че­ние или са свър­за­ни по няка­къв на­чин с об­щес­тве­ния ви жи­вот. За де­ло­ва­та из­ява труд­нос­ти­те се от­насят пре­дим­но до биз­нес­ме­ни­те. В служ­ба­та про­фе­сио­на­лиз­мът е за­си­лен и съз­да­ва пред­пос­тав­ки за пе­чал­би.

ВЕЗНИ
Втор­ник е прия­тен ден за Вез­ни­те и ще им до­не­се къс­мет. То­ва не се от­нася до ра­бот­ния ден, къ­де­то ще ви се на­ло­жи да дей­ства­те ене­ргич­но. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те с ко­ле­ги или ко­мен­тар по въп­ро­си, кои­то не ви зас­ягат лич­но. Не е из­клю­че­но след та­ки­ва от­кло­не­ния от ва­ша стра­на да пос­лед­ва край­но неп­рия­тна си­туа­ция, прид­ру­жа­ва­на от ин­три­ги.

СКОРПИОН
Във втор­ник Скор­пио­ни­те се делят на две гру­пи. Ед­ни­те са дос­та ене­ргич­ни и ще бъ­дат дей­стве­ни по мно­го пла­но­ве. Дру­ги­те от вас не се ха­рак­те­ри­зи­рат с доб­ро здра­ве за мо­мен­та и денят им ще пре­ми­не мъ­чи­тел­но. В служ­ба­та ед­ва ли ще въз­ник­нат проб­ле­ми, раз­лич­ни от нор­мал­но­то де­ло­во все­кид­не­вие. От­во­ре­те сър­це­то си за хо­ра­та, всич­ко ще се под­ре­ди.

СТРЕЛЕЦ
Тру­ден ще бъ­де втор­ник за Стрел­ци­те. Оби­кно­ве­но по­ве­че­то от вас над­цен­яват въз­мож­нос­ти­те си и се зах­ва­щат с ра­бо­та, коя­то няма да мо­гат да из­вър­шат. От то­ва ще пос­лед­ват се­риоз­ни проб­ле­ми, кои­то дъл­го вре­ме няма да съу­мее­те са­мос­тоя­тел­но да раз­ре­ши­те. Въз­мож­ни са и раз­пра­вии с по­ло­вин­ка­та ви. По-гол­яма реа­ли­за­ция ще пос­тиг­не­те при про­веж­да­не на пре­го­во­ри.

КОЗИРОГ
От де­ло­ва глед­на точ­ка втор­ник е мно­го до­бър ден за Ко­зи­ро­зи­те. Ос­вен по­зи­тив­но­то раз­ви­тие на про­фе­сио­нал­ния ден мо­же­те да се над­ява­те на под­кре­па от стра­на на ше­фо­ве­те. То­ва се от­нася до ва­ши но­ви ид­еи или из­вес­тни ис­ка­ния, кои­то ще пред­яви­те. При биз­нес­ме­ни­те въз­мож­нос­тта за пе­чал­ба е за­си­ле­на. Не из­пус­кай­те шан­са си! Да­же да въз­ник­нат препя­тствия, не се от­каз­вай­те.

ВОДОЛЕЙ
Во­до­леи­те мо­гат да се над­яват на ус­пе­хи, за­що­то денят им е из­пъл­нен с къс­мет. То­ва е ярко из­ра­зе­но във връз­ка с ва­ши­те де­ло­ви за­ни­ма­ния. Труд­нос­ти­те се от­насят към въп­ро­си, свър­за­ни с фи­нан­си. В то­зи сми­съл не е из­клю­че­но опи­ти­те ви за при­до­бив­ки да бъ­дат бе­зус­пеш­ни. Об­ста­нов­ка­та в до­ма е нае­лек­три­зи­ра­на, нап­ра­ве­те всич­ко въз­мож­но за хар­мо­ни­зи­ра­не на взаи­моот­но­ше­ния­та.

РИБИ
Втор­ник не е мно­го прия­тен ден за Ри­би­те. В мно­го слу­чаи то­ва се дъл­жи на здра­вос­лов­ни на­ру­ше­ния и фи­зи­чес­ка от­пад­на­лост. Дру­ги от вас имат да раз­ре­ша­ват важ­ни со­циал­ни проб­ле­ми, кои­то се­га им съз­да­ват дос­та труд­нос­ти. Ра­бот­ният ден ще из­пра­ти мно­зи­на на път. Ед­ва ли ще съу­мее­те за един ден да се спра­ви­те с пред­стоя­щи­те де­ла. Труд­нос­ти въз­ник­ват в парт­ньор­ски­те от­но­ше­ния. На­рас­тва ве­роя­тнос­тта за при­ну­ди­тел­но пъ­ту­ва­не, но няма да съ­жал­ява­те, че сте го пред­прие­ли. Ще срещ­не­те ин­те­рес­ни хо­ра.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *