ХОРОСКОП ЗА 28 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

В петък трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни в ду­ми и де­ла. По­ве­де­ние­то на по­ве­че­то от вас ще бъ­де двой­стве­но, но не по­ра­ди на­ме­ре­ние да из­ма­ми­те няко­го, а за­що­то е на­ру­ше­но вът­реш­но­то ви рав­но­ве­сие и из­пит­ва­те из­вес­тен страх от про­вал на пред­стоя­щи­те си за­да­чи.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те има на как­во да раз­чи­тат, но днес не са дос­та­тъч­но ини­циа­тив­ни, сред тях преоб­ла­да­ва нас­трое­ние за без­дей­ствие, стре­меж към нас­лаж­де­ния, от­пус­на­тост. Труд­но бих­те ус­пе­ли да нап­ра­ви­те крач­ка нап­ред по пътя за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си.

БЛИЗНАЦИ

При Близ­на­ци­те преоб­ла­да­ва спо­кой­ствие­то. Им­пул­сив­нос­тта ви е зна­чи­тел­но на­ма­ле­на и някои са пред­раз­по­ло­же­ни към мис­ти­ка. Прак­ти­чес­ки­те ви за­ни­ма­ния в петък ще изо­ста­нат на по-за­ден план. На­со­че­те уси­лия­та си към тео­ре­тич­но­то об­мисл­яне на идея.

РАК

Ра­ци­те се чувс­тват неу­доб­но в до­ма си. Ма­кар че са спо­кой­ни вът­реш­но, те ще нап­равят всич­ко въз­мож­но да по­ка­жат кол­ко им е неуют­но до­ри с це­на­та на фал­ши­ва нер­вност. Не се вжив­явай­те в та­зи роля, за­що­то нак­рая наис­ти­на ще за­гу­би­те спо­кой­ствие­то си.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те ще имат ус­пе­шен ден, ако съу­меят да се въз­пол­зват от по­мощ­та на же­на. Денят е на­то­ва­рен и за по­ве­че­то от вас е преиз­пъл­нен с до­го­во­ре­нос­ти. Ду­хът на някак­ва но­ва из­ява ви­тае око­ло вас, но на то­зи етап ней­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка е на ни­во крис­та­ли­за­ция на иде­ята.

ДЕВА

Про­дъл­жа­ва­те да бъ­де­те в със­тоя­ние на пре­нап­рег­на­тост и с гол­ямо съм­не­ние от­нос­но реа­ли­за­ция­та си. Мно­зи­на же­лаят да пос­тиг­нат мак­си­мал­на сво­бо­да за ра­бо­та­та си в бъ­де­ще. Пред­стоят ви раз­го­во­ри с хо­ра­та, с кои­то в пос­лед­но вре­ме сте кон­так­ту­ва­ли по то­зи въп­рос.

ВЕЗНИ

Стра­нен и мал­ко объ­ркан ще бъ­де петък за Вез­ни­те. Та­зи ха­рак­те­рис­ти­ка ще има някол­ко раз­лич­ни нап­рав­ле­ния и ще се проя­ви за все­ки спо­ред днев­на­та му прог­ра­ма. То­ва има от­но­ше­ние към ва­ша­та ра­бо­та, до­ма, здра­вос­лов­но­то със­тоя­ние, де­ло­ви­те пре­го­во­ри.

СКОРПИОН

В мно­го от­но­ше­ния петък но­си ус­пех за Скор­пио­ни­те и ли­чен шанс. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не бър­зо и без зат­руд­не­ния, а пред някои от вас се раз­кри­ва въз­мож­ност да по­ве­дат де­ло­ви раз­го­во­ри или ус­пеш­но да за­вър­шат ве­че за­поч­на­ти­те. Ра­бо­те­те са­мос­тоя­тел­ни и ще ус­пее­те.

СТРЕЛЕЦ

По­ве­че­то от вас днес са склон­ни към край­нос­ти как­то в дей­ствия­та, та­ка и в ре­ше­ния­та си, не­за­ви­си­мо да­ли те имат от­но­ше­ние към проб­ле­ми­те в мо­мен­та, или се от­насят до бъ­де­ще­то. По­доб­на аг­ре­сия, на­со­че­на към са­ми­те вас, няма да ви до­ве­де до конс­трук­тив­ност. Наострени сте по отношение на ваш колега, когото смятате за клеветник, но не търсете интината, тя сама ще излезе наяве.

КОЗИРОГ

Всич­ки ус­пе­хи се ба­зи­рат на ак­тив­нос­тта и на шан­са, а днес не ви лип­сват и две­те. Па­зе­те се са­мо от не­реа­лис­тич­ни стре­ме­жи и же­ла­ния, кои­то са нео­съ­щес­тви­ми. По­ло­жи­тел­ни­те ви въз­мож­нос­ти се оп­ре­делят в сфе­ра­та на фи­нан­си­те, при парт­ньор­ски­те до­го­вар­яния и нед­ви­жи­ми имо­ти. Ще осъществите сделкатта на годината, която ще е вашата награда за усърдието ви.

ВОДОЛЕЙ

Кон­так­ти, сре­щи, те­ле­фон­ни раз­го­во­ри и ак­тив­ност по всич­ки нап­рав­ле­ния оз­на­ча­ва петък за вас. Съ­щес­тву­ва мал­ко нап­ре­же­ние, има и ядо­ве, но в край­на смет­ка денят за­вър­шва доб­ре. Ядо­ве­те са свър­за­ни с ра­бо­та­та и с еве­нтуал­но ва­ше за­бав­яне там, кое­то не е по ва­ша ви­на. Не се ядосвайте, има и такива дни, през които човек се чувства некомфортно.

РИБИ

Опи­ти­те ви за ус­пеш­ни дей­ствия до об­яд ще имат съм­ни­тел­ни ре­зул­та­ти. Мно­го по-ус­пеш­ни ще бъ­дат дей­ствия­та ви през вто­ра­та по­ло­ви­на на деня, ко­га­то мо­же­те да нап­ра­ви­те важ­ни кон­так­ти и да дей­ства­те пло­дот­вор­но по фи­нан­со­ви въп­ро­си. Петък не е пол­зот­во­рен за ар­тис­ти, и въобще за хора на изкуството. Ще липсва вдъхновение за това, което правят най-добре.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *