ХОРОСКОП ЗА 28 ОКТОМВРИ

ОВЕН

По­не­дел­ник има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти и под­пис­ва­не на ра­бот­ни до­го­во­ри. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние ще има­те осо­бе­но пло­дот­во­рен ден, но не бъ­де­те наив­ни, за­що­то някой мо­же да се въз­пол­зва и да ви при­чи­ни фи­нан­со­ви за­гу­би. Биз­нес­ме­ни­те трябва да из­бягват кон­флик­ти.

ТЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник вие сте из­ра­зи­тел­ни и ус­тре­ме­ни и в със­тоя­ние да пос­тиг­не­те ви­сок ус­пех в лич­ни­те или в про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла. Не прояв­явай­те аг­ре­сив­ност при важ­ни за вас кон­так­ти, за­що­то мо­же да се про­ва­ли­те. Бъ­де­те уме­ре­ни и ре­зул­та­тът от то­ва ще бъ­де по­ве­че от по­ло­жи­те­лен. Денят е мно­го до­бър за фи­нан­со­ви за­ни­ма­ния.

БЛИЗНАЦИ

Осо­бе­но до­бър ден е по­не­дел­ник за вас и ще бъ­де ус­пе­шен във всяко от­но­ше­ние. На ра­бот­но­то си място някои от вас ще проявят не­до­волс­тво и е въз­мож­но да се по­чувс­тват зат­руд­не­ни. Но то­ва съ­стояние е вре­мен­но. Доб­ри прия­тел­ски кон­так­ти ще имат мно­зи­на от вас с въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на взаим­ни пла­но­ве.

РАК

По­не­дел­ник е бла­гоп­рия­тно на­ча­ло за ва­шия про­фе­сио­на­лен и де­ло­ви жи­вот през сед­ми­ца­та, но трябва да се съоб­ра­зи­те с някои мно­го важ­ни не­ща, за да не се объ­рнат об­стоя­телс­тва­та про­тив вас. Пър­во­то важ­но ус­ло­вие е да проя­ви­те уме­ре­нос­т във всич­ко, в то­ва чис­ло вли­зат пре­до­вер­ява­не­то и раз­кри­ва­не­то на на­ме­ре­ния­та.

ЛЪВ

Лип­са­та на ин­фор­ма­ция по ин­те­ре­су­ва­щи ви въп­ро­си е най-при­тес­ни­тел­но­то явле­ние за вас. В та­зи връз­ка днес опи­тът ви да си я на­ба­ви­те по въп­ро­си, за кои­то на­ми­ра­те, че се раз­ви­ват зле, ще бъ­де фа­тал­на стъп­ка. Ос­та­ве­те не­ща­та та­ки­ва, как­ви­то са. Съ­щес­тву­ват из­вес­тни въз­мож­нос­ти някой да ви съз­да­де про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти.

ДЕВА

По­не­дел­ник е ден за ус­пе­хи при вас, пъл­но­та и изо­би­лие. Днес няма да има­те ни­как­ви проб­ле­ми от де­ло­во или про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. Еди­нстве­но неп­рия­тно явле­ние е опи­тът на някой от зао­би­кал­ящи­те ви да ви шпио­ни­ра. То­ва на­ла­га да не каз­ва­те ни­що за на­ме­ре­ния­та си. Днес трябва да се от­нас­яте с по-мал­ко до­ве­рие към око­лни­те.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник е мно­го ва­жен ден за ва­ши­те взаи­моот­но­ше­ния с прия­те­ли или род­ни­ни. Те­зи, кои­то се об­ръ­щат към вас за по­мощ, неп­ре­мен­но имат нуж­да от та­ка­ва и не­дей­те да им я от­каз­ва­те. Някои от вас ще се опи­тат да “пра­во­раз­да­ват”, оп­ре­деляй­ки кой зас­лу­жа­ва ми­лост и кой не. Ина­че денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пе­хи.

СКОРПИОН

Днес си­ла­та на Скор­пио­ни­те е из­ра­зи­тел­на, но об­стоя­телс­тва­та не ви поз­вол­яват да дей­ства­те. Съ­щес­тву­ват зад­ръж­ки, кои­то в някои слу­чаи са у са­ми­те вас. Днес най-доб­ре ще се раз­ви­ват ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни де­ла и трябва да на­со­чи­те из­цяло ене­ргия­та си на­там. Не пол­звай­те деня за важ­ни фи­нан­со­ви де­ла.

СТРЕЛЕЦ

Денят ви из­правя пред за­ви­си­мост от оп­ре­де­лен кон­такт, най-ве­роя­тно от де­ло­ви пор­ядък. Ако го осъ­щес­тви­те, ва­шият ус­пех не под­ле­жи на съм­не­ния. Във фи­нан­со­ви­те де­ла по­не­дел­ник има не­га­ти­вен из­раз, най-вероятно няма да получите исканото увеличение. Ус­пех ще пос­тиг­не­те в де­ла, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­ции и ин­стан­ции от дър­жа­вен пор­ядък – по­ли­ция, съд, про­ку­ра­ту­ра.

КОЗИРОГ

Тру­ден е по­не­дел­ник и мо­же би някои ще имат здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, кои­то няма да им да­дат въз­мож­ност да реа­ли­зи­рат де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. От дру­га стра­на, ще има­те про­во­ка­ция от чо­век, кой­то ми­на­ва за ваш прия­тел и ще се стре­ми да ви из­ма­ми. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни в ад­ми­нис­тра­тив­ни институции, доста тромави са в решенията си. Успех в хазарта.

ВОДОЛЕЙ

Денят за вас се ха­рак­те­ри­зи­ра с при­до­бив­ки и ус­пех. Необ­хо­ди­мо е да проя­ви­те по­ве­че от по­ло­жи­тел­ни­те си ка­чес­тва ка­то ак­тив­ност, усет за хар­мо­ния и спо­соб­нос­тта ви да убе­жда­ва­те. Мно­зи­на имат до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то са про­дъл­жи­ли по-дъл­го от оча­ква­но­то. Мо­же­те да се въз­пол­зва­те от къс­ме­та за реа­ли­зи­ра­не на фи­нан­си, които ви предоставят нови възможности.

РИБИ

Мно­го ус­пе­шен е по­не­дел­ник и съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция или ак­тив­ност на де­ло­ви план. При някои са въз­мож­ни зад­ръж­ки в де­ла­та по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­но ин­фор­ма­ция, но ще мо­же­те да си я на­ба­ви­те още днес. С по-гол­ямо вни­ма­ние трябва да се от­нас­яте към пред­ло­же­ния от стра­на на прия­те­ли, които искат да ви помогнат, но не е в компетенцията им.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *