HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 28 ЮНИ

ОВЕН
Сряда е нер­вен ден и по­ве­че­то от Овен ще се чудят с как­во по-нап­ред да се справят. Неу­рав­но­ве­се­ни сте, лип­сва ви вярна коор­ди­на­ция и то­ва мо­же да до­ве­де до греш­ки. Вни­ма­вай­те, по­доб­но по­ве­де­ние мо­же да ви кос­тва мно­го неп­рия­тнос­ти. Ху­ба­во е за раз­ре­ша­ва­не на за­да­чи­те си да по­тър­си­те чуж­да под­кре­па. Въз­мож­на е разд­яла.

ТЕЛЕЦ
Днес за Тел­ци­те въз­ник­ват мно­го труд­нос­ти, кои­то мо­гат да бъ­дат при­чи­не­ни от ваш прия­тел или чо­век, на ко­го­то раз­чи­та­те. Зас­тра­ше­ни са парт­ньор­ски­те от­но­ше­ния и не е из­клю­че­но скъс­ва­не на връз­ки. Слу­жеб­ният ден е нап­рег­нат и е доб­ре да бъ­де­те при­леж­ни и из­пъл­ни­тел­ни спрямо за­да­чи­те и изи­сква­ния­та към вас.

БЛИЗНАЦИ
Близ­на­ци­те са из­клю­чи­тел­но дип­ло­ма­тич­ни, ком­би­на­тив­ни и ста­ра­тел­ни в дей­ствия­та си днес. Сряда но­си фи­нан­сов ус­пех и ра­дост от кон­так­ти­те, но и те­жък про­фе­сио­на­лен ден. Въз­мож­ни са кон­фрон­та­ции и ра­зо­ча­ро­ва­ния за вас, при­чи­не­ни от на­чал­нич­ка. Не опи­твай­те са­мо­раз­пра­ва, а по­тър­се­те съ­дей­ствие

РАК
За Ра­ци­те сряда се оче­рта­ва ус­пе­шен ден въп­ре­ки при­тес­не­ния­та ви и пси­хи­чес­ка­та за­тор­мо­зе­ност. То­ва със­тоя­ние е плод на лю­бов­ни проб­ле­ми или та­ки­ва с де­ца­та. Ус­пява­те да не из­да­де­те нас­трое­ние­то си и то­ва е най-важ­но за про­фе­сио­нал­на­та ви зае­тост през деня. Тук за по­ве­че­то от вас въз­ник­ват но­вос­ти или про­ме­ни.

ЛЪВ
Сряда е дос­та емо­цио­на­лен ден за Лъ­во­ве­те, ка­то за мно­зи­на се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. Бла­гоп­рия­тно раз­ви­тие имат фи­нан­со­ви­те ви въп­ро­си, но не без труд­нос­ти за прео­дол­ява­не. При сре­щи и кон­так­ти е необ­хо­ди­мо да раз­чи­та­те на ли­чен чар и въз­мож­нос­ти за справ­яне, без да под­цен­ява­те ав­то­ри­те­та на дру­ги­те.

ДЕВА
За Де­ви­те денят се свър­зва с уре­жда­не на чуж­ди въп­ро­си или справ­яне с га­фо­ве от стра­на на дру­ги хо­ра. Има­те шанс, но не гу­бе­те вяра и дей­ствай­те бър­зо. Не са из­клю­че­ни неп­рия­тни съоб­ще­ния и дос­та труд­нос­ти на ра­бот­но­то място. Ор­га­ни­зи­рай­те се и бъ­де­те стрик­тни в из­пъл­не­ние­то на за­дъл­же­ния­та си. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни.

ВЕЗНИ
За Вез­ни­те то­зи ден се явява твър­де неп­рия­тен и за­тор­мо­зен. Ни­що чуд­но да ви се на­ла­га да се съоб­раз­ява­те с неиз­год­ни клау­зи, ли­це­мер­ни взаи­моот­но­ше­ния или прос­то взи­ма­не на те­жък из­пит. Във всич­ки слу­чаи усъ­рдие­то ви ще да­де доб­ри ре­зул­та­ти, не­за­ви­си­мо от ком­про­ми­са, кой­то пра­ви­те със се­бе си.

СКОРПИОН
Лош ден за Скор­пио­ни­те, осо­бе­но за же­ни­те. То­ва са без­ре­зул­тат­ни дей­ствия, неу­дов­лет­во­ре­ние и до­ри оби­дни си­туа­ции. Проб­ле­мът най-ве­роя­тно е фи­нан­сов или со­циа­лен. В до­ма съ­що има труд­нос­ти, кои­то до­пъл­ни­тел­но нае­лек­три­зи­рат об­ста­нов­ка­та. Вни­ма­вай­те, из­бягвай­те скан­да­ли­те. Слу­жеб­на­та сряда е мно­го нап­рег­на­та.

СТРЕЛЕЦ
При Стре­лец се наб­лю­да­ва ус­по­кое­ние днес от­нос­но се­мей­ни­те или лю­бов­ни­те взаи­моот­но­ше­ния. За по­ве­че­то от вас денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не, но звез­дни­те ас­пек­ти не са ни­как доб­ри и е ху­ба­во да се от­ка­же­те при въз­мож­ност. То ще бъ­де без­ре­зул­тат­но. На ра­бот­но­то място в сряда ще има­те проб­ле­ми и ед­ва ли ще ги раз­ре­ши­те без по­мощ­та на на­чал­ни­ци­те си.

КОЗИРОГ
Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра със за­ми­на­ва­не на дру­го на­се­ле­но място по лю­бов­ни при­чи­ни. Днес труд­но ще раз­ре­ши­те и па­ри­чен проб­лем. Ед­ва ли ще се спра­ви­те и се на­ла­га гол­яма ком­би­на­тив­ност. Ра­бот­ният ден е ус­пе­шен, при ус­ло­вие че сте пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те си и при­леж­ни спрямо за­дъл­же­ния­та си. В служ­ба­та из­бягвай­те кон­фликт с по-ви­со­кос­тоя­ща же­на от вас.

ВОДОЛЕЙ
Проб­ле­ми­те за­ли­ват днес Во­до­леи­те, кои­то мо­гат да ста­нат при­чи­на за се­рио­зен скан­дал. Някои от вас до­ри уми­шле­но мо­гат да го пре­диз­ви­кат, но ще сгре­ши­те и по-къс­но ще съ­жал­ява­те. Доб­ре се справ­яте с про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи, но въп­ре­ки че сте це­не­ни ка­то про­фе­сио­на­лис­ти, не е из­клю­че­но да има­те проб­ле­ми с на­чал­ни­ци­те по­ра­ди някак­во не­до­ра­зу­ме­ние, кое­то се­га трябва да из­ясни­те..

РИБИ
Ри­би­те са дей­стве­ни и въз­на­мер­яват на всяка це­на да се справят с важ­ни­те им за деня за­да­чи. Ве­роя­тно раз­чи­та­те на необ­хо­ди­ми­те пред­пос­тав­ки и има­те ос­но­ва­ние, но не за фи­нан­со­ви въп­ро­си. Та­къв проб­лем не се пред­виж­да за ус­пеш­но раз­ре­ша­ва­не днес. Наб­лег­не­те по­ве­че на слу­жеб­ни­те си ан­га­жи­мен­ти, кои­то да­ват ус­пех и по то­зи на­чин зат­вър­жда­ва­те по­зи­ции­те си. Взе­ме­те ре­ше­ние по въп­рос, кой­то от­ла­га­те, по­тър­се­те по­мощ, ако е необ­хо­ди­мо.  Ще по­лу­чи­те же­ла­на­та по­мощ за реа­ли­за­ция на проек­ти­те си.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *