ХОРОСКОП ЗА 29 АВГУСТ

ОВЕН

Сряда но­си про­ме­ни за Ов­ни­те и в мно­го слу­чаи те са свър­за­ни с ва­ши­те па­ри. Днес не е доб­ре да рис­ку­ва­те във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, ни­то пък да пъ­ту­ва­те по де­ло­ви при­чи­ни. Ра­бот­ният ден е ус­пе­шен за по­ве­че­то от вас, но някои ве­роя­тно ще имат нуж­да от под­кре­па или съ­вет от до­бър прия­тел. Бъ­де­те ко­рек­тни в кон­так­ти­те си с ко­ле­ги.

ТЕЛЕЦ

Сряда мо­же да има зна­че­ние­то на пе­че­ливш ден за вас, но не във всич­ки слу­чаи шан­со­ве­те ви са доб­ри. Твър­де въз­мож­но е пред­ва­ри­тел­на уго­вор­ка за няка­къв вид пе­че­лив­ша дей­ност да про­пад­не, кое­то мно­зи­на ще смет­нат за своя за­гу­ба. Ще про­ве­де­те раз­го­во­ри от­нос­но до­го­во­ре­нос­ти в служ­ба­та за по-гол­ямо въз­наг­раж­де­ние.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е един от проб­ле­ма­тич­ни­те дни за вас. В та­къв сми­съл, че проб­ле­ми­те, кои­то трябва да раз­ре­ши­те, над­ви­ша­ват въз­мож­нос­ти­те ви. Все пак няма да ви лип­сва къс­мет и мо­же да се оп­ре­те на чуж­да по­мощ от стра­на на прия­те­ли или ко­ле­ги. В служ­ба­та на някои за­поч­ват про­ме­ни, но то­ва няма да нав­ре­ди на място­то ви.

РАК

Сряда е дос­та неп­рия­тен ден за някои от Рак. Денят е до­бър за оне­зи от вас, чия­то по­зи­ция в служ­ба­та е ста­бил­на и ни­що не е в със­тоя­ние да ви раз­ба­лан­си­ра. Се­га мно­зи­на са го­то­ви да обе­диня­т уси­лия­та си със свои прия­те­ли за ра­бо­та в сфе­ра­та на биз­не­са. Прие­ме­те чужд съ­вет за идея, коя­то смята­те да реа­ли­зи­ра­те.

ЛЪВ

Вие про­дъл­жа­ва­те да под­дър­жа­те ба­лан­са как­то в лич­ни­те от­но­ше­ния, та­ка и във връз­ка с об­щес­тве­на­та ви из­ява. Ве­роя­тно дей­ства­те по дип­ло­ма­ти­чен път за пос­ти­га­не на раз­би­ра­телс­тво меж­ду гру­пи­ров­ки с про­ти­во­ре­чи­ви въз­гле­ди. Денят е ус­пе­шен и по­ве­че­то от вас ще се поз­дравят с блест­ящо из­пъл­не­ни за­да­чи.

ДЕВА

То­ва е блест­яща сряда за слу­жеб­на, де­ло­ва или друг тип реа­ли­за­ция. Днес мно­зи­на от вас трябва да объ­рнат гол­ямо вни­ма­ние на кон­так­ти­те си. Има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти да реа­ли­зи­ра­те точ­но свои на­ме­ре­ния, за кои­то до­ри не сте се над­ява­ли, че е въз­мож­но. Бъ­де­те убе­де­ни, че ако се­га не го сто­ри­те, ед­ва ли ще има­те дру­га въз­мож­ност.

ВЕЗНИ

Сряда е мно­го до­бър ден за Вез­ни­те и пре­дос­тавя го­ле­ми въз­мож­нос­ти в слу­жеб­на­та или биз­нес сфе­ра. Въз­мож­ни са труд­нос­ти при раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци­те най-ве­роя­тно по­ра­ди из­вес­тни про­ти­во­ре­чия, но мо­же­те да спе­че­ли­те про­тив­ни­ци­те си на своя по­зи­ция са­мо ако ус­пее­те да ги убе­ди­те в пра­во­та­та си и из­ло­жи­те ясно свои­те по­зи­ции­те.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те имат ед­на спор­на сряда. Осо­бе­но до­бър ден за ва­ши­те фи­нан­со­ви и про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти, при мно­зи­на е вид­на няка­къв вид про­фе­сио­нал­на пром­яна или мо­же би в са­мо­то място, къ­де­то ра­бо­ти­те. То­ва е дос­та доб­ре, за­що­то ви пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за раз­шир­ява­не на дей­нос­тта ви, от коя­то ще има­те до­пъл­ни­тел­ни при­до­бив­ки.

СТРЕЛЕЦ

И за Стрел­ци­те сряда е ус­пеш­на, но ве­роя­тно някои ще объ­рнат гръб на въз­мож­нос­тта за де­ло­ви из­яви. За смет­ка на то­ва ще пред­по­че­тат лич­ни и лю­бов­ни кон­так­ти, кои­то се­га са най-же­ла­ни от вас. Все пак трябва да вни­ма­ва­те с лю­бов­ния си парт­ньор, тъй ка­то не са из­клю­че­ни кон­флик­ти и про­ти­во­пос­тав­яния. С безразличието си създавате „студена” среда в общуването.

КОЗИРОГ

Ва­шият ус­пе­шен ден има от­но­ше­ние към лич­ни­те ви де­ла и кон­так­ти­те. За някои не са из­клю­че­ни доб­ри пос­ти­же­ния в служ­ба­та, но то­ва от­го­варя са­мо за мал­ка част от Ко­зи­рог. Дру­ги ще се сблъс­кат с труд­нос­ти, а някои от проб­ле­ми­те ще ос­та­нат не­раз­ре­ше­ни днес. Във фи­нан­со­ва­та сфе­ра мо­же­те да пос­тиг­не­те ус­пе­хи, кои­то ще за­вър­ши­те в срок.

ВОДОЛЕЙ

Мно­зи­на от вас са от­ла­га­ли някак­ва ра­бо­та, за коя­то днес е пос­ле­ден срок. Си­гур­но няма да се под­воу­ми­те да хвър­ли­те уси­лия за осъ­щест­вява­не­то й. При дру­ги ще въз­ник­не мно­го спеш­но някак­во дей­ствие, кое­то ве­роя­тно ще ви от­кло­ни от де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти, но е важно да се справите. Доб­ре е да дей­ства­те съв­мес­тно с ва­ши прия­те­ли, за да има­те ус­пех.

РИБИ

Сряда е про­мен­ли­ва за Ри­би­те и ве­роя­тно ще бъ­де­те не­до­вол­ни от лип­са­та на ста­бил­ност по де­ло­ви въп­ро­си, с кои­то сте се зае­ли. Прин­цип­но има­те фи­нан­сов шанс, но той ос­та­ва са­мо на тео­рия. Ще въз­ник­нат мно­го проб­ле­ми, кои­то не сте в със­тоя­ние да от­стра­ни­те. Се­га объ­рне­те по-гол­ямо вни­ма­ние на кон­так­ти­те.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *