ХОРОСКОП ЗА 29 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

То­зи ден сте дос­та ура­вно­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. По­не­дел­ник е щас­тлив ден за фи­нан­си­те на Ов­ни­те и мно­го под­ходящ за хар­мо­ни­зи­ра­не на взаи­моот­но­ше­ния­та с око­лни­те. В служ­ба­та си не би­ва да се гне­ви­те, за­що­то мо­гат да пос­лед­ват неп­рия­тни ин­ци­ден­ти. Има­те до­ри шан­со­ве за кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра.

ТЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е осо­бен ден за Тел­ци­те. Днес мно­зи­на ще се дви­жат меж­ду по­ло­жи­тел­ния и от­ри­ца­тел­ния по­люс, от по­бе­да до гняв, от спо­кой­ствие до нер­вност. Но осо­бе­но вни­ма­ние трябва да има­те към до­мог­ва­ния­та на раз­лич­ни из­мам­ни­ци, кои­то ще се опи­тат да ви при­чинят фи­нан­со­ва вре­да или неприят-ности.

БЛИЗНАЦИ

Нес­по­коен по­не­дел­ник за Близ­на­ци­те. Мно­го проб­ле­ми има­те и се чу­ди­те от­къ­де да ги зах­ва­не­те, на­ли­це е умо­ра, коя­то не сте ус­пе­ли да прео­до­лее­те от без­съ­ние. Но всич­ко ще дой­де на място­то си и уве­ре­но, в спо­коен ри­тъм ще за­поч­не­те да от­хвърл­яте за­да­чи­те ед­на след дру­га. Най-теж­ки за вас се ока­зват до­маш­ни­те де­ла.

РАК

То­зи по­не­дел­ник е бла­гоп­рия­тен и има­те ос­но­ва­ние да гле­да­те вед­ро на оно­ва, кое­то ви пред­стои за деня – по­се­ще­ние в до­ма ви на прия­тел или бли­зък чо­век, кой­то ви но­си прек­рас­ни но­ви­ни. Ще ви бъ­де нап­ра­ве­но де­ло­во пред­ло­же­ние. Не се от­каз­вай­те от не­го, то ще ста­би­ли­зи­ра на­пъл­но фи­нан­со­во­то ви със­тоя­ние.

ЛЪВ

По­не­дел­ник е прек­ра­сен за Лъ­во­ве­те, сти­га да не се зах­ва­ща­те с прак­ти­чес­ки де­ла. Има ве­роя­тност да не ус­пее­те, а в някои слу­чаи ди­рек­тно мо­же да про­ва­ли­те де­ла­та си. За дру­ги денят пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за пол­зот­вор­ни кон­так­ти с парт­ньо­ри и съд­руж­ни­ци, от кои­то не е из­клю­че­но да спе­че­ли­те.

ДЕВА

Твър­де до­бър ден за реа­ли­зи­ра­не на някои от де­ла­та ви, но не на слу­жеб­но­то си място. Той се свър­зва с прия­тни но­ви­ни, кои­то имат от­но­ше­ние към ва­шия биз­нес или де­ла. Дей­нос­тта ви мо­же да бъ­де ус­пеш­на днес, ако не при­бър­зва­те. До­ри да от­че­те­те час­тич­ни за­гу­би за не­що, е доб­ре да не на­ру­ша­ва­те вът­реш­ния си ба­ланс.

ВЕЗНИ

Ва­ши­те лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи са под­чер­та­ни в по­не­дел­ник. Няма зна­че­ние на­къ­де ще се на­со­чи­те и как ще дей­ства­те, а по-важ­но е, че ще ус­пее­те във всич­ко, с кое­то се за­ло­ви­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие днес ще има­те в кон­так­ти­те, при фи­нан­со­ви де­ла или по ли­ния на об­щес­тве­ни дей­ствия. Но се на­ла­га да бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

СКОРПИОН

По­не­дел­ник за­поч­ва доб­ре за Скор­пио­ни­те. Мно­го от вас се­га са в със­тоя­ние да от­хвърлят ог­ром­но ко­ли­чес­тво ра­бо­та. Ус­пеш­но раз­ви­тие имат фи­нан­со­ви­те де­ла, как­то и оне­зи въп­ро­си, кои­то лич­но ви въл­ну­ват. Не пъ­ту­вай­те, денят няма да ви пре­дос­та­ви доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция. Из­бягвай­те кон­флик­ти с парт­ньо­ри.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те ще бъ­дат дос­та ак­тив­ни и не мо­гат да се ос­пор­ват пос­ти­же­ния­та им. Те имат от­но­ше­ние към но­ви парт­ньо­ри. Не би­ва да раз­чи­та­те на шанс или уча­стие в ха­зар­тни иг­ри, ще ви до­не­сат ог­ром­ни за­гу­би. Мно­го по­лез­ни кон­так­ти мо­же да осъ­щес­тви­те днес, от които ще имате само полза. На ра­бо­те­щи­те не се оче­рта­ват неп­рия­тнос­ти, но ще бъдете доста натоварени.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник за­поч­ва труд­но за вас, осо­бе­но ако ви пред­стои про­фе­сио­нал­на дей­ност. Ако ус­пее­те да пре­въз­мог­не­те пър­во­на­чал­ни­те труд­нос­ти, ще за­поч­не­те по­не­дел­ник ка­то ус­пе­шен ден. Необ­хо­ди­ма е по-гол­яма мо­би­ли­за­ция в де­ла­та ви, пред­стои ви важ­на про­фе­сио­нал­на пром­яна, чрез коя­то ще се реа­ли­зи­ра­те пъл­но­цен­но. Дръжте се дистанцирано от хора, които знаете, че са непочтени.

ВОДОЛЕЙ

Лич­но вие ще се чувс­тва­те мно­го доб­ре днес, а въз­мож­нос­ти­те ви на­рас­тват. Някои от вас мо­гат да оча­кват из­вес­тни неп­рия­тнос­ти у до­ма. Нап­рег­на­ти кон­так­ти ще има­те в биз­нес сре­ди­те. Оне­зи от вас, кои­то са на ра­бот­ния пост, ги оча­кват доб­ри пос­ти­же­ния. Ще ус­пее­те на­пъл­но да за­вър­ши­те дъл­го от­ла­га­на ра­бо­та и това няма да остане незабелязано от началниците ви.

РИБИ

Ос­вен някои до­маш­ни труд­нос­ти, на кои­то ве­че се виж­да краят, по­не­дел­ник няма да ви сблъс­ка с неп­рия­тнос­ти. По­ве­че­то от вас трябва да бъ­дат пре­циз­ни в хар­че­не­то на па­ри­те си и да не си поз­вол­яват раз­то­чи­телс­тво. Из­вес­тни драз­не­ния мо­гат да въз­ник­нат в кон­так­ти­те ви, но не трябва да об­ръ­ща­те гол­ямо вни­ма­ние на то­зи факт. Търсете приятните емоции с правилните хора.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *