ХОРОСКОП ЗА 29 ЮЛИ

ОВЕН

В неделя сте ен­ту­си­а­зи­ра­ни в ра­бо­та­та си, но кон­т­ро­ли­рай­те пос­тъп­ки­те си, за­що­то сте пред­раз­по­ло­же­ни към греш­ки и по­ве­де­ние, за ко­и­то ще съ­жа­ля­ва­те. Осо­бе­но е ва­лид­но то­ва, ако мъж е ваш на­чал­ник. Най-ус­пе­шен е де­нят за кон­так­ти и сре­щи, ще ви пре­дос­та­вят из­год­ни въз­мож­нос­ти. Зат­руд­не­ния ще има­те с пар­т­ньо­ри в биз­не­са, а в до­ма най-ве­че от фи­нан­со­во ес­тес­т­во.

ТЕЛЕЦ

Днес да­ми­те Те­лец са твър­де раз­се­я­ни, мо­гат да до­пус­нат неп­ри­я­т­на греш­ка и да се заб­лу­дят, осо­бе­но в служ­ба­та. За по­ве­че­то от зна­ка де­нят е до­бър, ха­рак­тер­ни са па­рич­ни­те и ма­те­ри­а­л­ни­те при­до­бив­ки за до­ма. Кон­так­ти­те ви ще са пол­зот­вор­ни и от­но­во свър­за­ни с па­ри. Биз­нес­ме­ни­те мо­гат да се рад­ват на ус­пех, но кой­то има съд­руж­ни­ци, да вни­ма­ва при фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

БЛИЗНАЦИ

Ло­шо нас­т­ро­е­ние и стре­меж към са­мо­и­зо­ла­ция ви при­тис­кат в неделя, а всъщ­ност об­ла­ги мо­же­те да по­лу­чи­те на ба­за ак­тив­ни сре­щи и раз­го­во­ри. Фи­нан­со­ва­та те­ма е сил­но зас­тъ­пе­на днес и за­да­чи­те ви са най-ве­че в та­зи на­со­ка. При­я­т­ни емо­ции – за ед­ни от слу­же­бен ха­рак­тер, за дру­ги – ра­дос­т­ни съ­о­б­ще­ния. Биз­нес­ме­ни­те мо­гат да се об­лег­нат на вли­я­тел­ни съд­руж­ни­ци и пар­т­ньо­ри­.

РАК

Въп­ро­сът за па­ри­те сил­но ви въл­ну­ва, а неделя ви пре­дос­та­вя из­год­ни въз­мож­нос­ти в та­зи връз­ка. Ня­кои ще пос­лед­ват ин­ту­и­ци­я­та си, а дру­ги – кон­к­рет­ни пред­ло­же­ния от ня­ко­го, но и в два­та слу­чая ще спе­че­ли­те с ре­ши­тел­ни стъп­ки. В служ­ба­та и у до­ма си оба­че бъ­де­те пред­паз­ли­ви, не из­бър­з­вай­те с пре­цен­ки и изяв­ле­ния, не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от греш­ки. Раз­чи­тай­те на по­мощ­та и про­тек­ци­и­те на же­на.

ЛЪВ

До­бър ден за Лъ­во­ве­те ще бъ­де неделя, мо­же да бъ­де и пе­че­ливш, ако об­мисл­яте об­стой­но дей­ствия­та си и не­до­пус­ка­те греш­ки с фи­нан­си­те. В де­ло­ва­та дей­ност няма­те пол­за от са­мо­зат­вар­яне, за­си­ле­те сре­щи­те и връз­ки­те с прия­те­ли. Биз­нес­ме­ни­те съ­що стар­ти­рат ус­пеш­но за но­ва­та ра­бот­на сед­ми­ца. Ще мо­же­те ус­пеш­но да раз­ре­ши­те днес и слу­жеб­но-про­фе­сио­на­лен проб­лем.

ДЕВА

Пред­пос­тав­ки за греш­ки имат Де­ви­те в неделя, кон­цен­т­ри­ра­ни в до­маш­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния, ня­ма да се чув­с­т­ва­те доб­ре от пос­тъп­ки­те си, вни­ма­вай­те. Има­те и бо­лез­нен фи­нан­сов проб­лем, не при­бър­з­вай­те.  Ня­кои ще по­лу­чат из­год­но пред­ло­же­ние за ра­бо­та, но е доб­ре да нап­ра­вят ре­а­л­на пре­цен­ка на въз­мож­нос­ти­те си и да не се из­сил­ват, ще жер­т­ва­те здра­ве­то си. Ху­бав ден за нов биз­нес.

ВЕЗНИ

За­поч­ва­те пе­си­мис­тич­но сед­ми­ца­та, но неделя е ху­бав ден от­нос­но бю­дже­та ви, служ­ба­та, биз­нес­де­ла­та и до­маш­на­та ат­мос­фе­ра. Във всич­ко, свър­за­но с па­ри, днес ще ви вър­ви. За по­ве­че­то от вас е яв­но пол­зот­вор­но­то вли­я­ние и под­к­ре­па на мъж от до­ма ви, ко­и­то не са за пре­неб­рег­ва­не, вни­ма­вай­те да не гре­ши­те спря­мо не­го. На­со­че­те се към кон­так­ти­те и ще има­те доб­ри ре­зул­та­ти.

СКОРПИОН

Ус­по­ко­е­ни и с доб­ро са­мо­чув­с­т­вие са по­ве­че­то Скор­пи­о­ни. Ва­ша­та при­леж­ност в про­фе­си­о­нал­ни­те за­дъл­же­ния има съ­о­т­вет­ния до­бър при­нос. Днес вни­ма­вай­те за пог­реш­ни дейс­т­вия, свър­за­ни с па­ри. Ус­пе­шен ден за биз­нес. Доб­ре е да под­дър­жа­те кон­так­ти­те си, но не спо­де­ляй­те и не из­каз­вай­те мне­ние по да­ден въп­рос пред ко­ле­ги, при­я­те­ли или вли­я­тел­ни ли­ца, за да не се ком­п­ро­ме­ти­ра­те.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще има­те мно­го ра­бо­та, по­гъл­на­ти от ан­га­жи­мен­ти­те, вни­ма­вай­те да не се заб­лу­ди­те или по­пад­не­те на мо­ше­ни­ци. Ос­нов­на за­се­га е фи­нан­со­ва­та те­ма, къ­де­то ка­чес­т­вен при­нос ще има и вли­я­те­лен мъж. Ня­кои от да­ми­те ще бъ­дат не­зас­лу­же­но огор­че­ни в служ­ба­та, но по-къс­но ще по­лу­чат ре­ванш – не вли­зай­те в кон­ф­ликт с на­чал­ни­ци и ко­ле­ги. Ве­ро­я­т­на об­ла­га от об­щес­т­ве­ни­ кон­так­ти.

КОЗИРОГ

В неделя се чув­с­т­ва­те осо­бе­но вли­я­тел­ни и со­лид­ни и с удо­вол­с­т­вие ще по­ма­га­те на окол­ни­те. Въз­дър­жай­те се от дейс­т­вия във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, не си поз­во­ля­вай­те и из­лиш­ни хар­чо­ве, рис­ко­ва­ни опе­ра­ции или раз­го­во­ри с на­чал­с­т­во­то за па­ри. За­дейс­т­вай­те връз­ки и кон­так­ти с при­я­те­ли и ко­ле­ги – ще е по-из­год­но за вас. Вло­же­те мно­го тър­пе­ние и лю­бов и ще под­дър­жа­те до­маш­на­та хар­мо­ния.

ВОДОЛЕЙ

Днес е ху­бав ден за вас, не се при­тес­ня­вай­те за не­у­с­пе­хи. Ако има­те па­ри­чен проб­лем, не ко­мен­ти­рай­те с ко­ле­ги, а пос­та­ве­те въп­ро­са ди­рек­т­но пред ше­фо­ве­те и той ще бъ­де под­хо­дя­що ре­шен. По прин­цип се­га вни­ма­вай­те с по­ве­де­ни­е­то си пред при­я­те­ли и ко­ле­ги, а биз­нес­ме­ни­те – със съд­руж­ни­ци­те. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те, въз­мож­но е пред­ло­же­ние от мяс­то с об­щес­т­ве­но вли­я­ние.

РИБИ

И вас днес ви за­ни­ма­ват фи­нан­си­те, ще нап­ра­ви­те и не­о­б­хо­ди­мо­то, за да ре­а­ли­зи­ра­те пол­за. Ус­пех ще има­те, но най-ве­че по про­фе­си­о­нал­на или слу­жеб­на ли­ния. Ня­кои мо­гат да раз­чи­тат на мъж с вли­я­ние, кой­то ги про­те­жи­ра, дру­ги – на же­на, близ­ка род­ни­на. Тру­ден ден за биз­нес­ме­ни­те, до­пус­на­ли сте греш­ки и се на­ла­га да пра­ви­те про­ме­ни, но вни­ма­вай­те с пар­т­ньо­ри­те.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *