Refan-728×90-July-2019

ХОРОСКОП ЗА 3 АВГУСТ

ОВЕН

През то­зи ден ще ви из­мъч­ват дос­та сил­ни ду­шев­ни бол­ки и най-доб­рият ле­кар ще бъ­де ва­шият лю­бим чо­век. Име­нно той най-точ­но от всич­ки ще ви пос­та­ви диаг­но­за, ще ви из­пи­ше най-пра­вил­ни­те и необ­хо­ди­ми ле­карс­тва и ще про­ве­де пот­ре­са­ващ курс на ле­че­ние. Още ут­ре ще бъ­де­те съв­сем здра­ви. 

ТЕЛЕЦ

Ред­но е да знае­те, че го­ле­ми по­да­ръ­ци за вас съд­ба­та не е под­гот­ви­ла. Са­мо че не трябва да се разс­трой­ва­те – шанс да пос­тиг­не­те ус­пех все пак има. Оси­гу­ре­те си под­кре­па­та на хо­ра, на кои­то се до­вер­ява­те, и се със­ре­до­то­че­те вър­ху ра­бо­ти, от кои­то дей­стви­тел­но раз­би­ра­те и с кои­то се справ­яте. Се­га не е вре­ме за ек­спе­ри­мен­ти и ус­воя­ва­не на но­вос­ти.

БЛИЗНАЦИ

Не се стра­ху­вай­те днес да сте неп­ред­ска­зуе­ми и ори­ги­нал­ни. То­ва мно­го ще по­мог­не за раз­ви­тие на от­но­ше­ния­та с ва­шия лю­бим чо­век в пра­вил­но­то нап­рав­ле­ние. То­ва ще е по­лез­но не са­мо за вас два­ма­та, но и за мно­го от хо­ра­та, кои­то са око­ло вас, че да­же мо­же да се ка­же и всич­ки.

РАК

През след­ва­щи­те някол­ко дни мо­гат да въз­ник­нат раз­лич­ни неп­рия­тнос­ти в ра­бо­та­та с някои вис­шес­тоя­щи лич­нос­ти, но те мо­же и да не са ви­нов­ни. Прос­то пре­ка­ле­но дъл­го сте би­ли зат­ру­па­ни с ра­бо­та и днес виж­да­те са­мо не­га­тив­на­та стра­на на всич­ко. Об­мис­ле­те не­ща­та и се опи­тай­те да си пред­ви­ди­те крат­ка по­чив­ка.

ЛЪВ

За ре­ша­ва­не на те­ку­щи де­ло­ви въп­ро­си трябва да из­бе­ре­те сут­реш­ни­те ча­со­ве, ко­га­то ще има­те по-гол­ямо ко­ли­чес­тво фи­зи­чес­ка ене­ргия. През вто­ра­та по­ло­ви­на на деня ще ви ан­га­жи­рат до­пъл­ни­тел­но и за­дач­ки, свър­за­ни със се­мей­ство­то. Ако поис­ка­те да нап­ра­ви­те до­ма си по-ую­тен, пре­би­ва­ва­не­то ви там ще ста­не още по-прив­ле­ка­тел­но.

ДЕВА

От­но­ше­ния­та с род­ни­ни­те ще са слож­ни днес, въз­мож­ни са кон­флик­ти с пред­ста­ви­те­ли­те на по-въз­рас­тно­то по­ко­ле­ние. Вие сте пре­ка­ле­но упо­ри­ти и не ви­на­ги се вслуш­ва­те в до­во­ди­те на свои­те опо­нен­ти. В някои за­бе­леж­ки би си зас­лу­жа­ва­ло да се вслу­ша­те. Ва­шият лю­бим чо­век ос­вен вас има още мно­го ин­те­ре­си и ув­ле­че­ния и ще се по­чувс­тва­те пре­неб­рег­на­ти днес.

ВЕЗНИ

Бъ­де­те из­клю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни в раз­го­во­ри­те. Днес не­вол­но мо­же да из­да­де­те чуж­да тай­на или слу­чай­но да раз­прос­тра­ни­те ин­фор­ма­ция, коя­то не е пред­наз­на­че­на за зао­би­кал­ящи­те ви. Бъ­де­те сдър­жа­ни и в не­га­тив­ни­те оце­нки – за­ра­ди тях мо­же да се раз­валят от­но­ше­ния­та ви с влия­тел­ни хо­ра. Ще се от­ра­зи зле не са­мо на нас­трое­ние­то, но и на са­мо­чувс­твие­то ви.

СКОРПИОН

Не мо­же да се ка­же, че ви оча­ква един ус­пе­шен и спо­коен ден. Нео­чак­ва­но ще раз­бе­ре­те, че неот­дав­наш­ни­те ви съюз­ни­ци се канят по­ве­че да не ви под­крепят и няма да из­пълнят обе­ща­ния­та си. Ще ви за­рад­ват съоб­ще­ния от да­ле­че, а е въз­мож­но и неп­ла­ну­ва­но пъ­ту­ва­не, кое­то ще се ока­же мно­го прия­тно.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще се стре­ми­те да се скрие­те от своя­та по­ло­вин­ка с някак­ва цел, коя­то няма да бъ­де съв­сем раз­би­рае­ме до­ри и за вас. Да­же ще ви бъ­де неуют­но от ми­съл­та, че той мо­же да се до­се­ти или ще има­те усе­ща­не­то, че той се до­се­ща за как­во мис­ли­те. Доб­ре е да спо­де­ли­те на­ме­ре­ния­та си, за да из­бег­не­те скан­да­ли и по­раж­да­не на не­до­ве­рие спрямо вас. Така ще се предпазите и от допускане на грешен ход и ще получите ценен съвет.

КОЗИРОГ

Не се от­да­вай­те на спо­ме­ни от ми­на­ло­то и не се заб­луж­да­вай­те, че всич­ко би би­ло та­ка, как­то сте си меч­та­ли. Денят ще бъ­де уда­чен за но­ви за­ни­ма­ния или довършване на досадни за вас неща. Ще има­те въз­мож­ност да проя­ви­те свои скри­ти та­лан­ти и да блес­не­те пред ос­та­на­ли­те. Ако об­съж­да­те нов де­ло­ви проект, трябва да раз­чи­та­те на под­кре­па­та на парт­ньо­ра си и на пок­ро­ви­телс­тво­то на влия­тел­ни лич­нос­ти.

ВОДОЛЕЙ

Мис­ле­те по-мал­ко! Ако не пос­лу­ша­те съ­ве­та, то­ва мо­же да до­ве­де до мно­го пе­чал­ни пос­ледс­твия, тъй ка­то не сте в кон­ди­ция и не мо­же­те да взе­ме­те пра­вил­но­то ре­ше­ние. Вие сте пре­ка­ле­но упо­ри­ти и не ви­на­ги се вслуш­ва­те в до­во­ди­те на свои­те опо­нен­ти. Приемете някои за­бе­леж­ки и си взе­ме­те поу­ка, ка­то не пов­тар­яте греш­ки­те. Това е умение, което днес вие ще пренебрегнете за сетен път. Балансирайте в отношенията.

РИБИ

Объ­рне­те вни­ма­ние на чо­ве­ка, кой­то ви оби­ча без­ре­зер­вно. Не дей­ствай­те пър­во­сиг­нал­но при из­пре­чи­ла се си­туа­ция в служ­ба­та, при коя­то ще се под­раз­ни­те от чо­веш­ка глу­пост и с реак­ция­та си ще оби­ди­те не­зас­лу­же­но и чо­век, кой­то най-мал­ко е от­го­во­рен за случ­ва­що­то се. Съ­бот­на­та ве­чер ще пре­ка­ра­те в ком­па­ния­та на прия­те­ли, които ще ви заредят с положителни емоции. Не прекалявайте с алкохола.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *