ХОРОСКОП ЗА 3 АПРИЛ

ОВЕН

Пе­тък ще ви по­да­ри мно­го ус­мив­ки, има­те шанс за осъ­щест­вява­не на ва­ши ам­би­ции, доб­ри кон­так­ти, про­фе­сио­на­лен и со­циа­лен прос­пе­ри­тет. Бла­гоп­рия­тен ден за ва­ши­те фи­нан­си, мо­же да се до­ве­ри­те на се­бе си и да бъ­де­те по-ре­ши­тел­ни. Ще има­те прек­ра­сен ден и из­ява на твор­чес­ки­те ви въз­мож­нос­ти.

ТЕЛЕЦ

Някои от Те­лец ще раз­ре­шат око­нча­тел­но фи­нан­сов проб­лем. Ин­туи­ция­та не ви е изо­ста­ви­ла и ще има­те ве­рен под­ход в об­щу­ва­не­то. Денят е по­бе­до­но­сен за про­фе­сио­нал­но ан­га­жи­ра­ни­те. Ще ви бъ­де мно­го по­ле­зен вое­нен мъж от близ­ко­то ви об­кръ­же­ние. Раз­чи­тай­те на парт­ньо­ри­те си в биз­не­са.

БЛИЗНАЦИ

Днес вие сте с про­лет­но нас­трое­ние. Се­га сте зна­чи­тел­но по-спо­кой­ни и нас­трое­ни за дъл­ги се­мей­ни раз­го­во­ри и хар­мо­ни­зи­ра­не на до­маш­ни­те от­но­ше­ния. За­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти и ма­те­риал­ни при­до­бив­ки мо­же да има­те по пътя на съд­ру­жие в биз­не­са. Чу­дес­ни взаи­моот­но­ше­ния и ис­тин­ска за­щи­та има­те в ли­це­то на съд­руж­ник мъж.

РАК

То­зи ден съв­сем няма да е без­препя­тствен за Ра­ци­те и ако има­те на­ме­ре­ние да раз­го­вар­яте с ше­фо­ве и на­чал­ни­ци за зап­ла­ща­не­то си, ще си нав­ле­че­те го­ле­ми неп­рия­тнос­ти. Мно­го е бла­гоп­рия­тен пе­тък за об­щес­тве­но-де­ло­ва из­ява и биз­нес. При всякак­ви дей­ствия в съд­ру­жен или ли­чен биз­нес мо­же да се чувс­тва­те реа­ли­зи­рани.

ЛЪВ

Днес сте при­тес­не­ни за бю­дже­та си, оба­че ед­но за­поз­нанс­тво мо­же да раз­ре­ши проб­ле­ма. Прек­ра­сен е петъчният ден и ще се чувс­тва­те на­пъл­но за­до­во­ле­ни от раз­ви­тие­то му и ус­пеш­но­то справ­яне с ан­га­жи­мен­ти. Се­га сте оча­ро­ва­тел­ни и слън­че­ви ка­то нас­тъп­ва­ща­та про­лет и ще раз­гър­не­те спо­соб­нос­ти­те си пред ко­ле­ги и ше­фо­ве.

ДЕВА

Де­ви­те ще бъ­дат осо­бе­но по­лез­ни за око­лни­те днес. Пе­тък е ден за зас­той по фи­нан­со­ви де­ла, но не се обе­зку­ра­жа­вай­те. Мно­зи­на са неан­га­жи­ра­ни и ще се от­да­дат на про­лет­но­то нас­трое­ние. За дру­ги денят е по­бе­до­но­сен и ще се спра­ви­те блест­ящо със за­да­чи­те си. На някои пред­стои пъ­ту­ва­не в чуж­би­на.

ВЕЗНИ

Някои днес ще са в ко­ман­ди­ров­ка, до­ка­то дру­ги ще об­съж­дат въз­мож­ност за реа­ли­за­ция из­вън стра­на­та. Днес ре­ши­тел­нос­тта ще по­мог­не част от вас да пос­тиг­нат за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. Денят ще ви по­мог­не да съх­ра­ни­те и въз­ста­но­ви­те ус­пеш­но ста­ра друж­ба или лю­бов. От­де­ле­те по­ве­че вре­ме на се­бе си.

СКОРПИОН

Днес ще има­те въз­мож­ност да из­яви­те спо­соб­нос­ти­те си. Мъ­же­те Скор­пио­ни ще раз­ре­шат ус­пеш­но фи­нан­сов проб­лем, за же­ни­те – прия­тен ден, осо­бе­но за се­мей­ни­те. Мно­зи­на ще осъ­щест­вят же­ла­ние­то си за до­маш­на при­до­бив­ка и хар­мо­нич­ни взаи­моот­но­ше­ния. Кон­так­ти­те ви с род­ни­ни и прия­те­ли ще са мно­го пло­до­нос­ни днес.

СТРЕЛЕЦ

В то­зи чу­де­сен про­ле­тен ден вие сте неос­но­ва­тел­но по­доз­ри­тел­ни към око­лни­те и бо­лез­не­но зат­во­ре­ни в се­бе си. Мо­же би има­те при­чи­ни, но денят ви не пред­раз­по­ла­га за та­ко­ва нас­трое­ние. Ус­пеш­ни ще са кон­так­ти­те, биз­не­сът и фи­нан­си­те ви. Днес дос­та без­ком­про­мис­но мо­же да пос­та­ви­те на място до­са­ден бли­зък или род­ни­на.

КОЗИРОГ

Сил­но бла­гоп­рия­тен и пло­до­но­сен е пе­тък за Ко­зи­ро­зи­те, ще се чувс­тва­те спо­кой­ни и удо­влет­во­ре­ни от дей­ствия­та и по­зи­ции­те си. При някои ще има пром­яна в слу­жеб­но­то по­ло­же­ние, ве­роя­тно ви пред­стоят по-доб­ри пер­спек­ти­ви за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция, въз­пол­звай­те се. Пе­чал­би но­си и биз­не­сът ви.

ВОДОЛЕЙ

В пе­тък ще сте из­пъл­не­ни с ене­ргия, блест­ящо ще се спра­ви­те с ан­га­жи­мен­ти­те си и то­ва ще ви на­ка­ра да се чувс­тва­те триум­фи­ра­щи. Някои да­ми Во­до­лей, при­тес­не­ни за бъ­де­щия си съп­руг, днес ще раз­бе­рат за по­добр­ява­не­то на по­ло­же­ние­то му. На част от тях пред­стои брак, кой­то ще про­ме­ни бла­гоп­рия­тно жи­во­та им.

РИБИ

Този ден ви из­пъл­ва с ене­ргия и сте без­ком­про­мис­но ре­ше­ни да свър­ши­те всич­ки­те си за­дъл­же­ния. За по­ве­че­то те са свър­за­ни с до­ма. Не се над­явай­те на па­ри и точ­но днес не тър­се­те от­го­вор­ност и раз­би­ра­не от стра­на на ше­фо­ве. С ле­ко­та ще се спра­ви­те, ако раз­чи­та­те на прия­те­ли или род­ни­ни.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *