HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 3 МАРТ

ОВЕН

Съ­бо­та е ра­дос­тна за Ов­ни­те. Как­во­то е би­ло необ­хо­ди­мо, сте нап­ра­ви­ли и се­га ще има­те же­ла­ни­те пло­до­ве – не­за­ви­си­мо да­ли се от­нася до ма­те­риал­ни пе­чал­би или емо­цио­нал­на удо­влет­во­ре­нос­т. За някои се оче­рта­ват при­до­бив­ки – нас­ледс­тво или уве­ли­че­ние на до­хо­ди­те.

ТЕЛЕЦ

Ще има­те пол­зот­во­рен ден, но не без ядо­ве. Те ид­ват от стра­на на прия­те­ли, в та­зи об­ласт из­пък­ват про­ме­ни, кои­то ед­ва ли ще ви ха­ре­сат. Не па­дай­те ду­хом, ако се ока­же, че не мо­же да раз­чи­та­те на под­кре­па. Зат­руд­не­но е об­щу­ва­не­то ви с пред­ста­ви­те­ли от дру­гия пол.

БЛИЗНАЦИ

Оче­рта­ва се ус­пеш­на съ­бо­та, но не и за но­ви на­чи­на­ния. На­ма­ле­те тем­по­то на ра­бо­та, пре­дос­тавя ви се въз­мож­ност за раз­вле­че­ния. Поз­во­ле­те си мал­ко удо­волс­твие и фри­вол­ност, не е из­клю­че­но сре­щи­те ви в об­щес­тво­то да са и про­фе­сио­нал­но по­лез­ни. Ще по­лу­чи­те до­бър съ­вет.

РАК

Из­пък­ват ма­те­риал­ни при­до­бив­ки от съд­ру­жен биз­нес. Но за по­ве­че­то Ра­ци слу­жи­те­ли име­нно в та­зи сфе­ра въз­ник­ват неп­рия­тнос­ти. Не са осо­бе­но съ­щес­тве­ни, но мо­же би днес няма да има­те ус­пех в раз­го­вор с шеф за ка­риер­но­то ви из­рас­тва­не. То­ва е вре­ме­нен зас­той.

ЛЪВ

Съ­бо­та е труд­на – и в про­фе­сио­на­лен ас­пект, и в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние. Въз­мож­ни са неп­рия­тни лю­бов­ни тран­сфор­ма­ции, а на ра­бот­но­то място – по­ве­че за­да­чи със спън­ки за из­пъл­не­ние­то им. Не са из­клю­че­ни и здра­вос­лов­ни не­раз­по­ло­же­ния за някои. При­до­бив­ки в до­ма.

ДЕВА

Зат­ру­па­ни сте с ра­бо­та, но съ­бо­та е по-под­ход­яща за по­чив­ка и раз­вле­че­ния. Труд­но ще се спра­ви­те с ан­га­жи­мен­ти­те си, още по­ве­че че мно­зи­на са под влия­ние на неп­рия­тни емо­ции. Не се напр­ягай­те из­лиш­но, ще ви под­кре­пи чо­век, от ко­го­то не сте оча­ква­ли. Бъ­де­те по-сдър­жа­ни.

ВЕЗНИ

Въз­мож­ни са неп­рия­тни съоб­ще­ния и проб­ле­ми с па­ри, но не са­мо че ще на­ме­ри­те из­ход, но и ще из­ле­зе­те с прес­тиж от си­туа­ция­та. Някои от вас мо­же да се ра­зо­ча­ро­ват от чо­век, ко­го­то оби­чат, но ве­роя­тно ще по­търсят уте­ха в пром­яна­та на връз­ка в лю­бов­та или на лично ниво.

СКОРПИОН

Съ­бо­та е ху­ба­ва за реа­ли­за­ция във всяко поп­ри­ще, твор­чес­ка из­ява и съд­руж­на дей­ност. Из­пък­ват про­ме­ни от лю­бов­но или се­мей­но ес­тес­тво, кои­то оп­ре­делят доб­ри ус­ло­вия за пос­ти­га­не на стре­ме­жи­те ви. Не са из­клю­че­ни труд­нос­ти в прес­лед­ва­не­то на при­до­бив­ки. Не на­сил­вай­те не­ща­та.

СТРЕЛЕЦ

Ако има­те ро­ман­тич­на връз­ка, то тя е своев­ре­мен­на и бла­гос­ло­ве­на. Ако се ин­те­ре­су­ва­те от из­пъл­не­ние­то на ра­бо­та­та си, ид­еи­те или как да се из­яви­те днес, се пре­по­ръч­ва нас­той­чи­вост. Впро­чем съ­бо­та е дос­та пол­зот­вор­на, сти­га да не спо­дел­яте на­ме­ре­ния­та си с око­лни­те. Някои от вас ще присъстват на някакво роднинско събитие, където ще се срещнете с хора, които не сте виждали отдавна.

КОЗИРОГ

По­ве­че ра­бо­та и в мно­го слу­чаи из­вън­ред­ни ан­га­жи­мен­ти се за­беля­зват за Ко­зи­ро­зи­те. По от­но­ше­ние на ид­еи, зас­яга­щи фи­нан­со­ви де­ла, е ху­ба­во да пре­мъл­чи­те до пъл­на­та им реа­ли­за­ция. Въз­мож­но е някои от вас да по­лу­чат неп­рия­тно съоб­ще­ние, свър­за­но с бли­зък чо­век. Възможно е той да се нуждае от финансова помощ или подкрепата ви относно някакъв здравословен проблем.

ВОДОЛЕЙ

Въз­мож­но е да се про­валят на­ме­ре­ния­та ви днес по­ра­ди пре­ка­ле­на­та ви до­вер­чи­вост към дру­ги хо­ра. Оче­вид­но някой няма да из­пъл­ни да­де­но ви обе­ща­ние или до­ри мо­же да ви поп­ре­чи по­ра­ди за­вист. Не се ого­рча­вай­те, об­мис­ле­те по-доб­ре пла­но­ве­те си за бъ­де­ще­то и едва тогава вземайте решение. Преценете много внимателно какви са възможностите ви за справяне.

РИБИ

Хар­мо­ни­чен ден, за мно­зи­на от Ри­би бла­гоп­рия­тни­те пер­спек­ти­ви за бъ­де­ще­то се свър­зват с пъ­ту­ва­не. Ще имате емоционална среща с приятели и ще се отдадете на спомени. Съ­бо­та се ха­рак­те­ри­зи­ра и с при­до­бив­ки – ма­те­риал­ни и емо­цио­нал­ни. Мно­го е важ­но да бъ­де­те в доб­ри взаи­моот­но­ше­ния с близките си. Мир и лю­бов в се­мей­ство­то ще цари през целия ден.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *