ХОРОСКОП ЗА 3 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Стре­ме­жът към пъл­на ре­а­ли­за­ция мо­би­ли­зи­ра Ов­ни­те и неделя е по­ред­ни­ят ден за дейс­т­вия. Но прог­ре­сив­но­то раз­ви­тие на де­ла­та ви ня­ма да на­ме­ри ше­ме­тен раз­вой. При ня­кои от вас въз­ник­ва въз­мож­ност за обу­че­ние с цел по-ви­со­ко приз­ва­ние в ква­ли­фи­ка­ци­я­та ви на ра­бот­ник или слу­жи­тел.

ТЕЛЕЦ

В неделя не сте осо­бе­но изоб­ре­та­тел­ни и пла­но­ве­те ви мо­гат да пре­тър­пят про­вал. Мно­зи­на от Телците при­бър­з­ват с из­во­ди и дейс­т­вия и до­пус­кат греш­ки и то­ва обез­с­мис­ля ини­ци­а­тив­ност­та ви. Ще ви за­рад­ва по­ло­жи­тел­но­то раз­ви­тие на ва­ши­те де­ла, ко­е­то ще на­у­чи­те от съ­о­б­ще­ние.

БЛИЗНАЦИ

Днес у вас е на­рас­на­ло без­по­койс­т­во­то във връз­ка с очак­ва­не­то ви да се ре­шат важ­ни де­ло­ви въп­ро­си. Мно­го не­ща за­ви­сят от лич­но­то ви же­ла­ние и во­ля, тъй че пра­во­то на из­бор и ре­ше­ни­е­то е в ръ­це­те ви. Ня­кои от вас из­пит­ват при­тес­не­ние по­ра­ди ло­шо­то си фи­нан­со­во със­то­я­ние.

РАК

В неделя няма да се чув­с­т­ва­те ком­фор­т­но на ра­бот­но­то си мяс­то, но то­ва по ни­ка­къв на­чин ня­ма да нав­ре­ди на по­зи­ци­я­та ви и на слу­жеб­ния ав­то­ри­тет. При биз­нес­ме­ни­те се за­бе­ляз­ва не­тър­пе­ли­во при­бър­з­ва­не в де­ла­та и ог­ром­но без­по­койс­т­во по по­вод дейс­т­ви­я­та на пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те в края на сед­ми­ца­та са дос­та умо­ре­ни и с яв­но не­же­ла­ние за ра­бо­та. В сре­да­та на биз­нес­ме­ни­те е въз­мож­но да има кон­так­ти и пре­го­во­ри, но мо­гат да не се про­ве­дат по­ра­ди лип­са на важ­на лич­ност. В до­ма ви хар­мо­ни­я­та е из­ра­зи­тел­на, но без­по­койс­т­во не от­па­да. Бъдете по-сдържани.

ДЕВА

Де­нят е мно­го до­бър за кон­так­ти и за про­е­к­ти­ра­не на бъ­де­ща дей­ност, но дос­та от вас до­пус­кат гру­би греш­ки, ко­и­то са ре­зул­тат от про­я­ве­но не­тър­пе­ние. Вни­ма­вай­те, об­мис­ляй­те всич­ко точ­но и пре­це­ня­вай­те си­ту­а­ци­я­та. Наб­лег­не­те вър­ху фи­нан­со­ви опе­ра­ции, ще пожънете успех.

ВЕЗНИ

В неделя уси­ли­я­та на мно­зи­на са не­це­ле­съ­о­б­раз­ни, а на ня­кои нап­ра­во вред­ни. Дейс­т­ва­те, без да се съ­о­б­ра­зя­ва­те с важ­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, и до­пус­ка­те греш­ка, за ко­я­то по-къс­но ще съ­жа­ля­ва­те. Ра­бот­ни­ят ден ще ми­не при край­на­та ви до­са­да. До­ри ня­кои от вас ще вляз­ат в кон­ф­ликт с ко­ле­ги.

СКОРПИОН

Опи­тът ви да пос­тиг­не­те ба­ланс и да на­ма­ли­те вът­реш­но­то нап­ре­же­ние ще бъ­де бе­зус­пе­шен, за­що­то по­ло­же­ни­те уси­лия са не­дос­та­тъч­ни. Тряб­ва по-нас­той­чи­во да се за­е­ме­те с то­ва, тъй ка­то то­ва нап­ре­же­ние ще се тран­с­фор­ми­ра в без­по­койс­т­во. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни днес при раз­лич­ни­те си кон­так­ти.

СТРЕЛЕЦ

Днес ра­бот­ни­ят ви ден, Стрел­ци, ня­ма да пре­ми­не зле. Дос­та ан­га­жи­ра­ни ще бъ­де­те и то­ва тем­по ще про­дъл­жи след ра­бо­та. Мно­го от вас днес имат доб­ри ус­ло­вия за осъ­щес­т­вя­ва­не на де­ло­ви кон­так­ти, ко­и­то ще имат ста­би­ли­зи­ра­що зна­че­ние. Въз­мож­но е да нас­тъ­пи кон­ф­рон­та­ция с дру­гия пол.

КОЗИРОГ

Де­ло­во­то от­но­ше­ние на Ко­зи­ро­зи­те към неделя е по­ни­жено. Има­те дос­та лич­ни проб­ле­ми, ко­и­то ви ан­га­жи­рат и съз­на­ни­е­то ви е обър­на­то из­ця­ло към тях в тър­се­не на раз­ре­ше­ние. Де­нят е ус­пе­шен за пъ­ту­ва­не с цел биз­нес, ще на­у­чи­те цен­на ин­фор­ма­ция, ко­я­то ще се ока­же пол­езна за биз­неса ви.

ВОДОЛЕЙ

Мно­зи­на от Во­до­лей са се хвър­ли­ли с щурм да ра­бо­тят, ся­каш ис­кат да свър­шат ра­бо­та­та си за ме­се­ци нап­ред. То­ва е един от на­чи­ни­те да спрат да мис­лят вър­ху ин­те­ре­су­ва­щи­те ги ин­тим­ни сре­щи. Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за под­пис­ва­не на до­го­во­ри и за осъ­щес­т­вя­ва­не на тър­гов­с­ки кон­такт.

РИБИ

Дос­та по­доз­ри­тел­ни се дър­жат Ри­би­те, ве­ро­я­т­но по­ра­ди лич­но без­по­койс­т­во, ко­е­то мо­же да е пре­диз­ви­ка­но от не­о­чак­ва­на но­ви­на или па­рич­на не­дос­та­тъч­ност. Днес не е най-под­хо­дя­щият мо­мент за ин­вес­ти­ция. Вни­ма­вай­те да не бъ­де­те из­ма­ме­ни от хо­ра с аг­ре­сив­но по­ве­де­ние.

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *