ХОРОСКОП ЗА 3 ЮЛИ

ОВЕН

Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, е доб­ре да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на ва­ши­те парт­ньо­ри. Ра­бот­ният ден не е гла­дък. Ще въз­ник­нат про­ти­во­ре­чия при някои, а за дру­га част от вас е ха­рак­тер­но про­ти­во­пос­тав­яне­то.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те няма ни­що по-лес­но от справ­яне­то с де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти и всяка­къв вид за­дъл­же­ния. Днес сте във фор­ма и ще дей­ства­те без из­лиш­ни за­гу­би на вре­ме и си­ли. То­ва е мно­го доб­ре, за­що­то няма да се на­ла­га да от­ла­га­те да­де­на ра­бо­та, за да осъ­щес­тви­те пред­ва­ри­тел­но уре­де­ни­те сре­щи. Пое­ме­те съот­вет­ни­те ан­га­жи­мен­ти.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са спо­кой­ни и дей­стве­ни в сряда. Днес ще дей­ства­те по прин­ци­па на спра­вед­ли­вос­тта, ма­кар че някои от око­лни­те няма да раз­бе­рат мо­ти­ви­те ви. Емо­цио­нал­ния­т из­раз на някои от вас е дос­та си­лен и не е из­клю­че­но да нав­ле­зе­те в от­ри­ца­тел­на фа­за, коя­то ще ви нап­ра­ви мрач­ни и про­ти­во­ре­чи­ви с око­лни­те.

РАК

Нас­трое­ние­то на Ра­ци­те в служ­ба­та ще пом­рък­не от про­ти­во­ре­чия­та, кои­то ще въз­ник­нат, но за вас е по-доб­ре да не се под­да­ва­те на въз­дей­ствие­то им. По-реа­лис­тич­но е да се пог­ри­жи­те за из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те си и за пос­ти­га­не­то на пе­чал­ба, коя­то днес е осъ­щес­тви­ма от мно­зи­на. Въз­мо­жен е спор със съд­руж­ни­ци­те.

ЛЪВ

Вът­реш­ни­те ви про­ти­во­ре­чия са най-труд­но прео­до­ли­ми днес и ви правят нес­по­соб­ни да пре­це­ни­те точ­но си­туа­ция­та, за да реа­ги­ра­те аде­кват­но. Ху­ба­во е да се съоб­ра­зи­те със своя­та осо­бе­нос­т и да ко­ри­ги­ра­те своев­ре­мен­но дър­жа­ние­то си. Пре­дуп­реж­де­ние­то е по-важ­но за биз­нес­ме­ни­те. За дру­ги денят е на­то­ва­рен и ус­пе­шен.

ДЕВА

В сряда вие трябва да се под­чи­ни­те на ус­ло­вия­та, кои­то ви се пре­дос­тавят. То­ва е ва­лид­но как­то за наем­ни­те про­фе­сио­на­лис­ти, та­ка и за биз­нес­ме­ни­те. За да про­ка­ра­те ус­ло­вия­та си, е необ­хо­ди­мо да дей­ства­те пос­те­пен­но. Съг­ла­се­те се с пред­ло­же­ние­то и дей­ствай­те ме­то­дич­но за осъ­щест­вява­не на оно­ва, кое­то ще ви удо­влет­во­ри.

ВЕЗНИ

Яр­ко из­ра­зе­но е не­же­ла­ние­то за ра­бо­та днес при мно­го от Вез­ни­те. Всъщ­ност то мо­же да се поя­ви при някои, след ка­то ве­че сте на ра­бот­но­то си място, къ­де­то ще въз­ник­нат неп­рия­тни си­туа­ции. По по­до­бен на­чин ще се раз­вият от­но­ше­ния­та и в биз­не­са меж­ду парт­ньо­ри­те и съд­руж­ни­ци­те. Бъ­де­те гъв­ка­ви и дип­ло­ма­тич­ни!

СКОРПИОН

Труд­на е сряда за Скор­пио­ни­те, за­що­то не се чувс­тва­те дос­та­тъч­но ста­бил­ни за про­фе­сио­нал­ния ден. При ед­ни се дъл­жи на фи­зи­чес­ко от­слаб­ва­не, до­ка­то за дру­ги е пси­хи­чес­ка от­пад­на­лост. Рязко­то ви от­но­ше­ние ще бъ­де де­монс­три­ра­но по въп­ро­си, зас­яга­щи фи­нан­си, но мно­зи­на трябва да про­ве­дат сре­щи от де­ло­во ес­тес­тво.

СТРЕЛЕЦ

Се­га ва­ша­та най-гол­яма греш­ка е, ако дей­ства­те рязко и от по­зи­ция­та на хо­ра, кои­то за­щи­та­ват собс­тве­но­то си дос­той­нство. Мо­же би не сте в със­тоя­ние да нап­ра­ви­те ком­про­мис, но в ин­те­рес на ис­ти­на­та е необ­хо­ди­мо да знае­те, че ни­кой не се ин­те­ре­су­ва от лич­но­то ви дос­той­нство. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви с око­лни­те. Подхождайте внимателно при обсъждането на някаква работа.

КОЗИРОГ

Сряда но­си ти­пич­ни­те влия­ния на ва­шия знак и мно­зи­на от Ко­зи­рог ще бъ­дат мрач­ни без ви­ди­ма при­чи­на за със­тоя­ние­то им. Ако се под­да­де­те, ще пос­лед­ват ре­ди­ца неп­рия­тнос­ти, кои­то имат от­но­ше­ние към ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия, към кон­так­ти­те и ин­тим­ни­те взаи­моот­но­ше­ния.  Бъ­де­те тър­пе­ли­ви, за да ус­пее­те и да убедите другите в правотата си.

ВОДОЛЕЙ

Сряда ще ви до­не­се ус­пех в про­фе­сио­нал­ни­те де­ла, ма­кар че за мно­зи­на ра­бот­ният ден ще бъ­де мъ­чи­те­лен. Дъл­жи се на се­мей­ни проб­ле­ми и фи­нан­со­ва не­си­гур­ност, ва­лид­на при мно­зи­на. Тен­ден­ция­та про­дъл­жа­ва и опи­ти­те ви да я пре­къс­не­те се­га ще ос­та­нат без­ре­зул­тат­ни. Оча­кват ви сре­щи с прия­те­ли, ще си изкарате страхотно в спомени и закачки.

РИБИ

Денят не е лош за Ри­би­те и мо­же­те да дей­ства­те ус­пеш­но за реа­ли­зи­ра­не­то на съот­вет­ни­те за­да­чи, но не би­ва да се под­да­ва­те на нас­трое­ние­то си, кое­то се­га не е доб­ро и са възможни конфликти. За мно­зи­на е твър­де важ­но да осъ­щест­вяват пред­ва­ри­тел­но уго­во­ре­на сре­ща. Ще пос­тиг­не­те в раз­го­во­ри­те оно­ва, кое­то же­лае­те, оча­кват ви  фи­нан­со­ви при­до­бив­ки.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *