ХОРОСКОП ЗА 30 АВГУСТ

ОВЕН

За по­ве­че­то от вас е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ния­та си, осо­бе­но ако те са свър­за­ни с ра­бо­та­та и целят пос­ти­га­не на оп­ре­де­ле­на материална при­до­бив­ка. Бла­го­ра­зум­но­то из­чак­ва­не ук­реп­ва по­зи­ции­те ви и уве­ли­ча­ва ва­ши­те шан­со­ве за ус­пех. Денят е бла­гоп­рия­тен за пъ­ту­ва­не.

ТЕЛЕЦ

С мно­го вни­ма­ние трябва да под­хо­ди­те към де­ла­та си днес и да дей­ства­те са­мо след мно­гок­рат­но об­мисл­яне на си­туа­ция­та, в коя­то се на­ми­ра­те, ос­но­ва­вай­ки ана­ли­за си на фак­ти­те. Мно­зи­на ще по­лу­чат съб­лаз­ни­тел­но пред­ло­же­ние, от­нас­ящо се до лич­ни­те ви пе­чал­би. Пре­це­не­те го вни­ма­тел­но!

БЛИЗНАЦИ

Ве­роя­тно е да сме­ни­те под­хо­да си в про­фе­сио­нал­ни­те кон­так­ти или своя на­чин на ра­бо­та. Денят има от­но­ше­ние към вът­реш­на пром­яна на пси­хи­чес­ко рав­ни­ще – не­що, кое­то в мно­го слу­чаи ще бъ­де сил­но пов­лия­но от ат­мос­фе­ра­та в служ­ба­та. В ра­бо­та­та ви денят но­си из­вес­тни неу­добс­тва.

РАК

Днес мно­го от Рак са при­тес­не­ни и ще имат те­жък за  фи­зи­чес­ко­то им със­тоя­ние ден. Апа­тия­та се опи­тва да ви из­ва­ди от нор­мал­ния ри­тъм на жи­вот и да на­ру­ши рав­но­ве­сие­то ви. Еди­нстве­но пра­вил­на­та реак­ция е да не се под­да­ва­те на на­по­ра й. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то място!

   В сряда  до из­вес­тна сте­пен сте неу­рав­но­ве­се­ни, с не­реа­лис­тич­на пре­цен­ка за зао­би­кал­яща­та ви дей­стви­тел­ност. Пос­тъп­ки­те ви ще бъ­дат при­бър­за­ни. То­ва е свър­за­но и с не­доо­цен­ка, коя­то чес­то пъ­ти е про­дик­ту­ва­на от за­си­ле­на емо­цио­нал­нос­т и раз­вих­ре­на фан­та­зия.

  Всич­ки­те ви про­фе­сио­нал­ни де­ла се­га за­висят еди­нстве­но от вас. Мо­же­те да да­де­те тла­сък на ра­бо­та­та си. Все пак има не­що раз­лич­но и но­вият ви под­ход ще бъ­де осо­бе­но ва­жен за пред­стоя­щи ус­пеш­ни ре­ше­ния. Ако се оп­ре­те на из­гра­де­ни­те ве­че сте­рео­ти­пи, ще пре­тър­пи­те за­гу­би.

ВЕЗНИ

Ста­бил­нос­тта е фик­си­ра­на за Вез­ни­те, ма­кар че мно­зи­на ще имат тру­ден про­фе­сио­на­лен ден и ко­ле­ги­те им ще се опи­тват да ги уя­звят. Дай­те сво­бо­да на чувс­тво­то си за ху­мор и ни­кой няма да ус­пее да на­кър­ни ин­те­ре­си­те или емо­ции­те ви. За­па­зе­те са­мооб­ла­да­ние и не се драз­не­те.

СКОРПИОН

Днес на Скор­пио­ни­те ще им хрум­нат но­ви на­чи­ни да се до­бе­рат до оно­ва, кое­то ги ин­те­ре­су­ва. Но трябва да на­ме­ри­те вре­ме да раз­мис­ли­те по проб­ле­ми­те си. Не се ан­га­жи­рай­те с но­ви не­ща, на­ме­ре­те пра­вил­но ре­ше­ние на “вис­ящи” въп­ро­си. Много късмет в начи-нанията.

СТРЕЛЕЦ

Денят е добъ­р и ще ви пред­ло­жи ин­те­рес­ни съ­би­тия. Те ще за­ли­чат неп­рия­тно­то ви нас­трое­ние от до­ма, с кое­то ще за­поч­не­те деня си. За мно­зи­на вре­ме­то е из­пъл­не­но със сре­щи и раз­го­во­ри, има­щи де­ло­ва на­со­че­ност. Ба­лан­си­рай­те до­маш­ни­те от­но­ше­ния, напрежението ще стигне едва когато завършите започнатата работа. Ед­на по­чив­ка ще ви се от­ра­зи доб­ре.

КОЗИРОГ

Нес­по­коен ден в служ­ба­та ви, но то­ва дви­же­ние е да­ле­че от вас. Вре­ме­то се­га пос­тавя дру­ги проб­ле­ми, кои­то в по­ве­че­то слу­чаи имат дъл­гос­роч­но раз­ви­тие или се от­насят до дей­ствия, свър­за­ни с биз­нес и пе­чал­ба. Въз­мож­но е днес да се про­ва­ли сре­ща, на коя­то мно­го дър­жи­те. Но не се отказвайте от намерението, ще ви се отдаде и друга възможност.

ВОДОЛЕЙ

Ене­ргич­ни, но и пре­въз­бу­де­ни сте днес, то­ва ка­ра мно­зи­на Во­до­леи да пре­неб­рег­нат някои не­ща, на пръв пог­лед дреб­ни, кои­то в оп­ре­де­ле­ни слу­чаи мо­гат да изи­грая­т важ­на роля. Най-съ­щес­тве­но­то пре­неб­ре­же­ние, кое­то някои ще си поз­волят, е неп­ра­вил­но­то раз­пре­де­ле­ние на  ан­га­жи­мен­ти. Ще ви укорят за нещо, което не сте свършилив срок, не се оправдавайте, а приемете критиката.

РИБИ

В мно­го от Ри­би­те се на­ди­га съв­сем неп­рия­тно­то чувс­тво за изо­ста­ве­нос­т и са­мо­та, кое­то съ­буж­да от­чая­ние и краен пе­си­ми­зъм. Не сте из­бра­ли най-под­ход­ящия мо­мент за по­доб­ни пси­хо­ло­ги­чес­ки от­кло­не­ния. Денят поз­вол­ява сво­бо­да на дей­ствия­та и дос­та­тъч­на ефе­ктив­нос­т. Онези, които не са на работното си място ще имат вълнуващ ден с приятни емоции.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *