ХОРОСКОП ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

В съ­бо­та Ов­ни­те трябва да бъ­дат кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни. Твър­де въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция във връз­ка с някак­ви па­ри и от­нас­яща се до ва­ши прия­те­ли. Ра­бо­те­щи­те ще имат пол­зот­во­рен ден, ше­фът ви ще спа­зи обе­ща­но­то уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та ви.

ТЕЛЕЦ

По­ло­жи­тел­на е съ­бо­та за Тел­ци­те. Въп­ре­ки някое неб­ла­гоп­рия­тно влия­ние днес сте съоб­ра­зи­тел­ни, а ин­те­ре­си­те ви – мно­гос­тран­ни. Нап­рав­ле­ние­то, в кое­то ще на­со­чи­те уси­лия­та си, без­спор­но ще бъ­де пос­лед­ва­но от за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти. Та­ки­ва мо­же­те да оча­ква­те при де­ло­ви сре­щи.

БЛИЗНАЦИ

Днес е дос­та ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те. Оче­рта­ват се въз­мож­нос­ти за лич­на реа­ли­за­ция, ка­то в по­ве­че­то слу­чаи те имат от­но­ше­ние към ва­шия де­ло­ви жи­вот. От­насяй­те се с по-гол­яма пред­паз­ли­вост към обе­ща­ния от стра­на на же­ни и раз­чи­тай­те пре­ди всич­ко на лич­на­та си ак­тив­ност.

РАК

В съ­бо­та трябва да бъ­де­те дос­та вни­ма­тел­ни за раз­ви­тие­то на де­ла­та си. Въз­мож­но е да ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни във връз­ка с ва­ши про­фе­сио­нал­ни на­ме­ре­ния или пък са­ми да съз­да­де­те ус­ло­вия, про­ти­во­по­лож­ни на стре­ме­жи­те ви. Ще ви бъ­де нап­ра­ве­но пред­ло­же­ние, въз­пол­звай­те се от не­го.

ЛЪВ

Съ­бо­та е ус­пеш­на за Лъ­во­ве­те, денят е спо­рен, а ус­пе­хи­те ви днес се ос­но­ва­ват из­клю­чи­тел­но на ва­шия про­фе­сио­на­ли­зъм и тър­пе­ние при пре­циз­но­то из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния­та. По­ви­ше­но­то ви чувс­тво за от­го­вор­ност съз­да­ва ус­ло­вия за проя­ва на ис­тин­ска­та ви при­ро­да.

ДЕВА

За вас съ­бо­та не е лош ден, но у мно­го от Де­ва се за­беля­зва за­си­ле­но пред­раз­по­ло­же­ние към рис­ка. В то­ва от­но­ше­ние шан­сът ви не е мно­го ви­сок и рис­кът ще бъ­де не са­мо по­ле­зен, но и вре­ден. Склон­ни сте към при­бър­за­ни дей­ствия, в де­ло­ви­те дей­ствия – тър­пе­ние и ана­ли­тич­нос­т.

ВЕЗНИ

Ва­ша­та ак­тив­ност днес е по­ви­ше­на и в мно­го слу­чаи то­ва има от­но­ше­ние към лич­ни­те ви пла­но­ве и но­ви ид­еи. Днес мо­же­те да про­ве­де­те важ­ни сре­щи, свър­за­ни с реа­ли­за­ция на идея, но се­га ра­бо­та­та все още трябва да бъ­де под­гот­ви­тел­на. Не дей­ствай­те при­бър­за­но или не­дос­та­тъч­но об­мис­ле­но.

СКОРПИОН

Мно­го Скор­пио­ни днес ще нап­равят уси­лия да при­ве­дат в ред де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти. Няма да ви е труд­но да пос­тиг­не­те ус­пех в то­ва ви на­ме­ре­ние, но трябва да под­хо­ди­те по нов на­чин. Съ­бо­та оп­ре­деля фи­нан­со­ви ус­пе­хи и немал­ко ус­пеш­ни кон­так­ти, при кои­то ще уто­чни­те де­ло­ви въп­ро­си.

СТРЕЛЕЦ

Днес влия­ние­то вър­ху вас е доб­ро и ще се реа­ли­зи­ра­те в об­щес­тво­то ка­то ак­тив­ни и де­ло­ви хо­ра. В по­ве­че­то слу­чаи та­зи ак­тив­ност е пряко следс­твие от по­ви­ше­ния ви емо­цио­на­лен то­нус и не е из­клю­че­но да се ба­зи­ра на по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на лю­бов­ни­те ви кон­так­ти. Мно­го по­ложи­тел­ни емо­ции, най-вероятно ще празнувате с приятели в домашна обстановка.

КОЗИРОГ

Ми­ро­лю­би­ви, тър­пе­ли­ви и с ви­сок про­фе­сио­на­лен прес­тиж, Ко­зи­ро­зи­те ще за­щи­та­ват свои­те ка­чес­тва в при­съ­щия си стил. Във ви­со­ка сте­пен са из­ра­зе­ни въз­мож­нос­ти­те ви за де­ло­ва реа­ли­за­ция, но мал­ци­на ще се въз­пол­зват от тях. Пре­дос­тавя ви се въз­мож­ност за хар­мо­ни­зи­ра­не на от­но­ше­ния­та вкъ­щи. Приемете факта, че грешките правите вие и направете усилие за помирение.

ВОДОЛЕЙ

В съ­бо­та гол­яма част от вас са пред­раз­по­ло­же­ни към оку­лтни и фи­ло­соф­ски из­след­ва­ния, при то­ва с необ­хо­ди­ма­та за­дъл­бо­че­ност. Бъ­де­те бла­го­ра­зум­ни и пред­паз­ли­ви в де­ло­ви­те от­но­ше­ния и об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Денят пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за де­ло­ва реа­ли­за­ция и фи­нан­си, но предупреждението е да бъдете умерени в действията си.

РИБИ

По­ло­жи­тел­ни­те и от­ри­ца­тел­ни­те влия­ния се­га имат ед­нак­во въз­дей­ствие вър­ху вас. На то­ва ос­но­ва­ние днес труд­нос­ти­те и ус­пе­хи­те ще се ре­ду­ват пос­ле­до­ва­тел­но и ве­роя­тнос­тта да про­пад­не някак­во ва­ше на­ме­ре­ние е съв­сем реал­на. Не ви лип­сват де­ло­ви шанс и въз­мож­нос­ти за материални при­до­бив­ки, от които имате крещяща нужда.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *