Refan-728×90-July-2019

ХОРОСКОП ЗА 31 ЮЛИ

ОВЕН

Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай­те да се об­вър­зва­те с кон­крет­ни обе­ща­ния от­нос­но бъ­де­ще­то. При­ток на хо­ра в съ­седс­тво мо­же да бъ­де приз­нак, че трябва да се взе­мат мер­ки за оси­гур­яване на спо­кой­ствие и си­гур­ност. До­ве­ре­те се на бли­зък прия­тел.

ТЕЛЕЦ

От­кро­ве­нос­тта не е за пре­по­ръч­ва­не при об­съж­да­не на лич­ни фи­нан­со­ви въп­ро­си. То­ва не оз­на­ча­ва, че трябва да лъ­же­те или да заб­луж­да­ва­те, а прос­то да вни­ма­ва­те как­во и пред ко­го го­во­ри­те. Денят е не­под­ходящ за уре­жда­не на под­роб­нос­ти във връз­ка с пъ­ту­ва­ния в чуж­би­на. Оча­ква ви доб­ра но­ви­на, свър­за­на с па­ри.

БЛИЗНАЦИ

Днес ще се чувс­тва­те стран­но оле­ко­те­ни. Ще трябва да пос­ве­ти­те вни­ма­ние на прав­ни въп­ро­си, за кои­то е нуж­но ва­ше­то уто­чне­ние. За­па­зе­те спо­кой­ствие и не на-ла­гай­те лич­но­то си мне­ние. Вни­ма­вай­те как­во го­во­ри­те, на вас мо­же да ви се стру­ва, че прояв­ява­те ис­кре­ност, но за дру­ги­те то­ва ще бъ­де не­так­тич­ност.

РАК

При­нуж­да­ват ви да се зае­ме­те с бла­гот­во­ри­тел­ност. То­ва ве­роя­тно ще ви стру­ва мно­го ене­ргия и вре­ме. Ого­рча­ва­те се и за­поч­ва­те да се са­мо­съ­жал­ява­те. Има­те жела­ние да ра­бо­ти­те и да дей­ства­те са­мос­тоя­тел­но. Не ви свър­та на ра­бот­но­то ви място и има­те же­ла­ние да из­бяга­те. Не вли­зай­те в кон­фликт с на­чал­ни­ци.

ЛЪВ

Опи­тай­те се да об­ясни­те на де­ца­та, че сте ма­те­риал­но зат­руд­не­ни. Те са склон­ни да кап­риз­ни­чат по­ве­че от оби­кно­ве­но. Уме­стния­т ху­мор ще ви по­мог­не, за­ве­де­те ги на лу­на­парк или раз­ход­ка, за да се раз­сеят и да прес­та­нат да ви без­по­коят с па­кос­ти­те си. Съ­се­ди мо­гат да ста­нат при­чи­на за бър­ко­тия във ве­чер­ни­те ча­со­ве.

ДЕВА

Някои пред­прия­тия се ръ­ко­водят ка­то се­мей­ства­та, до­ри и тех­ни­те слу­жи­те­ли да не са кръв­но свър­за­ни. Ако ро­до­во­то ви чувс­тво ви на­пус­ка, явно е нуж­но да пре­на­сочи­те сим­па­тии­те си дру­га­де. В слу­чай че убе­жде­ния­та ви са не­съв­мес­ти­ми с действи­тел­нос­тта, то опи­тай­те се да гле­да­те по-фи­ло­соф­ски на не­ща­та.

ВЕЗНИ

Денят не е бла­гоп­рия­тен за пъ­ту­ва­не. Пог­ри­же­те се да не заб­ра­ви­те някой до­ку-мент, ако мис­ли­те да пред­прие­ме­те пъ­ту­ва­не в чуж­би­на. Греш­ки по нев­ни­ма­ние или не­що пре­неб­рег­на­то мо­же да ви при­чинят мно­го неп­рия­тнос­ти. Сва­то­ве­те мо­же да ви до­саж­дат. Ще трябва да стис­не­те зъ­би и да ги из­тър­пи­те. Проб­ле­ми в се­мей­ството.

СКОРПИОН

Днес ще проя­ви­те ве­ли­ко­ду­шие към око­лни­те. Съоб­раз­явай­те се с въз­мож­нос­ти­те си. Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни в съв­мес­тни­те фи­нан­со­ви на­чи­на­ния. Пред­ста­ви­тел в чуж­би­на ще под­гот­ви важ­на за вас сдел­ка. Без­по­кой­ство­то, кое­то ви е об­хва­на­ло, ще ви на­ка­ра да проя­ви­те неб­реж­ност в ра­бо­та­та си. Бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни!

СТРЕЛЕЦ

Парт­ньо­ри­те ще стиг­нат до зак­лю­че­ние­то, че над­цен­ява­те ка­чес­тва­та си и че ва­шите ме­то­ди за уп­рав­ле­ние са труд­ни за въз­прие­ма­не от под­чи­не­ни­те. Ще ви при­канят мо­же би за пос­ле­ден път да прояв­ява­те по­ве­че такт и спра­вед­ли­вост към тях. От­насяте се дос­та сту­де­но и с без­раз­ли­чие към хо­ра­та, кои­то заяв­ява­те, че оби­ча­те най-мно­го. Те страдат за вашето внимание.

КОЗИРОГ

Не си стру­ва да ува­жа­ва­те ра­бо­то­да­тел, на ко­го­то не мо­же да се раз­чи­та. Не ще пос­тиг­не­те осо­бе­но мно­го, ако нав­ле­зе­те в проб­ле­ми­те на ва­ши­те ко­ле­ги. Те­зи, чието ра­бот­но вре­ме за­ви­си еди­нстве­но от тях са­ми­те, навя­рно не ще ос­тавят нес­вър­шена ра­бо­та. Ако сте фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки преу­мо­ре­ни, нап­ра­ве­те си по­чив­ка.

ВОДОЛЕЙ

Ще се опи­та­те да от­ло­жи­те някои свои ан­га­жи­мен­ти, за да се по­за­бавл­ява­те. Ще из­пи­та­те ог­ром­на нуж­да за сво­бо­да и вре­ме за се­бе си. Все пак имай­те някак­ва мярка във всич­ко, кое­то пра­ви­те. Ще има­те чувс­тво­то, че ид­еи­те на гру­па­та, към коя­то сте се при­съе­ди­ни­ли, не от­го­варят на ва­ша­та фи­ло­со­фия.

РИБИ

Объ­рне­те по­ве­че вни­ма­ние на до­ма. Се­мей­ство­то ви се нуж­дае от ва­ша­та по­мощ и под­кре­па. Се­га е мо­мен­тът да нап­ра­ви­те някои про­ме­ни в нап­рег­на­та­та си прог­ра­ма. Вре­ме­то не е под­ход­ящо за про­даж­ба на къ­ща­та ви, до­ри и да вли­за в пла­но­ве­те ви. Прав­ни­те проб­ле­ми ще се ока­жат труд­но раз­ре­ши­ми.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *