HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са с доб­ро са­мо­чувс­твие и то­ва би мог­ло да доп­ри­не­се и за ус­пе­шен пе­тък. Ха­рак­тер­но е усе­ща­не­то ви за ста­бил­ност и въз­мож­ност за справ­яне, но не би­ва да бъ­де­те аг­ре­сив­ни и да на­ла­га­те мне­ние в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. С та­ко­ва по­ве­де­ние в кон­так­ти­те е въз­мож­но да про­пус­не­те шан­са си. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни!

ТЕЛЕЦ

Пе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Тел­ци­те с доб­ри съоб­ще­ния, някои от кои­то са със съ­деб­но ес­тес­тво. Бла­гоп­рия­тен из­ход от де­ло. В служ­ба­та оба­че не е из­клю­че­но да има­те неп­рия­тни емо­ции и ако дей­ства­те под тяхно влия­ние, е си­гур­но, че ще си нав­ре­ди­те. Опи­тай­те по­ве­че въз­дър­жа­ност и не взи­май­те край­ни ре­ше­ния.

БЛИЗНАЦИ

Дос­та нап­рег­на­ти са Близ­на­ци­те и някои ще се чувс­тват ка­то ту­ши­ра­ни от проб­ле­ми­те си. Дей­стви­тел­но прог­ра­ма­та ви за деня е мно­го на­то­ва­ре­на, но па­ни­ка­та е най-ло­шият по­мощ­ник за то­зи ден. Опи­тай­те се пос­ле­до­ва­тел­но да от­хвърл­яте за­да­чи­те си и не се напр­ягай­те неп­ре­мен­но да се спра­ви­те с всич­ко.

РАК

Съ­би­тия­та в пе­тък ще ви вър­нат към стар про­фе­сио­на­лен проб­лем, чие­то раз­ре­ша­ва­не мо­же да бъ­де из­вър­ше­но са­мо от вас. Необ­хо­ди­мо е да се ре­ши­те да дей­ства­те, пре­ди да е из­ми­на­ло още тол­ко­ва вре­ме. По няка­къв на­чин той е свър­зан и с до­ма ви. За ра­бо­те­щи­те в сфе­ра­та на произ­водс­тво­то е необ­хо­ди­ма със­ре­до­то­че­ност.

ЛЪВ

Ху­ба­вият пе­тък на Лъ­во­ве­те ще бъ­де пом­ра­чен по няка­къв по­вод, кой­то лич­но ви зас­яга. Някои от вас ве­роя­тно ще при­със­тват на не­же­ла­тел­ни це­ре­мо­нии във връз­ка с бли­зък или прия­тел. Биз­нес­ме­ни­те мо­же да имат дреб­ни проб­ле­ми с парт­ньо­ри­те си, в съ­що­то вре­ме ще ви бъ­де нап­ра­ве­но из­год­но пред­ло­же­ние.

ДЕВА

Днес мно­зи­на от Де­ва ще се за­рад­ват на бла­гос­клон­но­то от­но­ше­ние на влия­те­лен чо­век, кой­то ще прие­ме мол­ба­та им за под­кре­па и по­мощ. Оне­зи, кои­то ско­ро са има­ли съ­деб­но де­ло, ще по­лу­чат из­вес­тие, че са го спе­че­ли­ли. Денят е бла­гоп­рия­тен за де­ло­во пъ­ту­ва­не и про­веж­да­не на пре­го­во­ри. Във фи­нан­со­во от­но­ше­ние ще въз­ник­нат нео­чак­ва­ни проб­ле­ми.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те се чувс­тват доб­ре в пе­тък, а при­чи­ни­те ос­вен фи­зи­чес­ки са и пси­хи­чес­ки за мно­зи­на. Има и та­ки­ва, кои­то са в пе­риод на рав­нос­мет­ка, коя­то по­не за­се­га не го­во­ри в тяхна пол­за. Де­ло­ви­те и со­циал­ни­те ан­га­жи­мен­ти са в по-доб­ра свет­ли­на и пре­дос­тавят из­вес­тни пре­димс­тва. Пе­тък е лош ден за пъ­ту­ва­не.

СКОРПИОН

Пе­тък е ху­бав ден за Скор­пио­ни­те от глед­на точ­ка на справ­яне с де­ло­ви­те за­да­чи. То­ва е ед­нак­во ва­лид­но как­то за про­фе­сио­на­лис­ти­те, та­ка и за биз­нес­ме­ни­те. Неп­рия­тнос­ти­те са свър­за­ни с па­ри за мно­го от вас. Ще е най-доб­ре днес да не се ан­га­жи­ра­те с по­доб­ни де­ла. Ус­пе­хи­те са от­ре­де­ни на ва­ши­те кон­так­ти.

СТРЕЛЕЦ

Мно­зи­на от Стре­лец дъл­жат свое­то ло­шо нас­трое­ние на го­ле­мия си емо­цио­на­лен заряд. Най-чес­то ста­ва въп­рос за лю­бов­на мъ­ка. Дру­ги оба­че са неиз­мен­но на ра­бот­но­то си място и ще бъ­дат дос­та про­дук­тив­ни днес. Не се пре­по­ръч­ва ра­бо­та на оне­зи от вас, кои­то са раз­сея­ни в про­фе­сия­та. Въз­мож­но е да пос­лед­ва край­но неп­рия­тна си­туа­ция от която да пострадате сериозно.

КОЗИРОГ

В пе­тък всич­ки от Ко­зи­рог е ху­ба­во да из­бягват спо­ро­ве­те и кон­фрон­та­ции­те на ра­бот­но­то си място. Си­гур­но е, че ще из­пус­не­те нер­ви­те си и ще пос­лед­ват го­ле­ми неп­рия­тнос­ти. Доб­ро раз­ви­тие имат кон­так­ти­те от де­ло­ви тип. За мно­зи­на ще пос­лед­ват съб­лаз­ни­тел­ни пред­ло­же­ния. Сфе­ра­та, до коя­то не трябва да се до­кос­ва­те, е фи­нан­со­ва­та, загубите за вас са сигурни.

ВОДОЛЕЙ

У мно­зи­на Во­до­леи днес над­дел­ява вът­реш­но­то про­ти­во­ре­чие, кое­то ги пра­ви нес­та­бил­ни и до­ри пре­чи на ло­гич­но­то мис­ле­не. В мно­го слу­чаи при­чи­на­та е лип­са на па­ри. Но то­ва е въп­рос, кой­то днес няма да ви зат­руд­ни ка­то раз­ре­ше­ние. Нео­чак­ва­но за са­ми­те вас ще по­лу­чи­те из­вес­тна па­рич­на су­ма от прия­тел, с ко­го­то ще се ви­ди­те, най-вероятно сте му дали пари назаем.

РИБИ

Пе­тък е бла­гоп­рия­тен за по­ве­че­то от Ри­би. Денят ще бъ­де твър­де ус­пе­шен ка­то про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Въз­мож­но е някои от вас да по­не­сат не­зас­лу­же­ни уп­ре­ци, но ско­ро по­ло­же­ние­то ще се из­ясни и по­зи­ции­те ви ще бъ­дат не­пок­ла­ти­ми. Ус­пеш­но ще се раз­вият об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти и ще по­лу­чи­те съб­лаз­ни­тел­но пред­ло­же­ние, което обмислете.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *