ХОРОСКОП ЗА 4 АПРИЛ

ОВЕН

Де­нят е мно­го бла­гоп­ри­я­тен за сре­щи и кон­так­ти. Ще ви за­рад­ват но­вос­ти. Не е из­к­лю­че­но прис­ти­га­не­то на ва­жен за вас чо­век, въз­мож­но и от чуж­би­на. Бъ­де­те де­я­тел­ни и ини­ци­а­тив­ни, но се па­зе­те да не ос­та­ви­те впе­чат­ле­ние на аг­ре­сия в окол­ни­те. Не вли­зай­те в кон­ф­лик­ти вкъ­щи.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те неделя оп­ре­де­ля но­вос­ти, ко­и­то са най-сил­но фик­си­ра­ни за фи­нан­со­ви­те ви де­ла. Има­те шанс да се въз­пол­з­ва­те от не­чия ви­зи­та, мо­же би от чо­век с въз­мож­нос­ти. Ня­кои ще пред­п­ри­е­мат ге­не­рал­ни ре­фор­ми по от­но­ше­ние на биз­нес­съд­ру­жие. Сме-ло се впускайте в новите начинания.

БЛИЗНАЦИ

На пре­ден план из­пък­ват важ­ни про­ме­ни в жи­во­та ви. За­ся­гат ви как­то лич­но, та­ка и де­ло­во. Ако има­те ро­ман­тич­на връз­ка, то тя е не­о­б­хо­ди­ма и нав­ре­мен­на. Не се ста­рай­те по-дъл­го да за­па­зи­те ро­ман­ти­ка­та и флир­та. Не се ув­ли­чай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки под вли­я­ние на емо­ции.

РАК

Неделя е дос­та емо­ци­о­на­лен ден, ов­ла­дя­вай­те тем­пе­ра­мен­та си и из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти. Не пре­неб­рег­вай­те кон­так­ти­те, ще по­лу­чи­те по­ле­зен и нав­ре­ме­нен съ­вет. Про­тег­не­те на дру­ги ръ­ка за по­мощ, до­ри ако ва­ши­те лич­ни де­ла не вър­вят глад­ко. Фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние не е ло­шо.

ЛЪВ

Па­зе­те се от спо­ро­ве, но ако бъ­де­те във­ле­че­ни в тях, пос­та­рай­те се дип­ло­ма­тич­но да ги ту­ши­ра­те. Про­фе­си­о­нал­на­та ви де­я­тел­ност ще бъ­де въз­наг­ра­де­на, въз­мож­но е да бъ­де­те из­не­на­да­ни с по­лу­ча­ва­не на па­ри днес. Не са из­к­лю­че­ни неп­ри­я­т­нос­ти от до­маш­но ес­тес­т­во, свързани с брачния партньор.

ДЕВА

Нер­ви­те ви са сил­но раз­к­ла­те­ни, не взи­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния. Ве­ро­я­тен из­точ­ник на неп­ри­я­т­нос­ти­те са кон­так­ти­те. Ако ис­ка­те да пос­тиг­не­те же­ла­на­та про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция, не пре­неб­рег­вай­те съ­ве­ти­те на на­чал­с­т­во­то. Неделя но­си спо­лу­ка за де­ла, свър­за­ни с нас­лед­с­т­во.

ВЕЗНИ

Неделя е мал­ко неп­ри­я­тен ден от глед­на точ­ка на емо­ци­о­нал­но­то ви със­то­я­ние. Ако ис­ка­те да си спес­ти­те фи­нан­со­ви греш­ки, дейс­т­вай­те в екип с друг чо­век. Са­мо в сът­руд­ни­чес­т­во в ра­бо­та­та е въз­мож­но да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ла­та си. Из­год­ни кон­так­ти, про­фе­си­о­на­лен ус­пех.

СКОРПИОН

За Скор­пи­о­ни­те неделя не е от при­я­т­ни­те дни. Спо­кой­но и хлад­нок­ръв­но въз­п­ри­е­май­те об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, ина­че ще по­пад­не­те в не­и­з­год­но по­ло­же­ние. Сил­но зас­т­ра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви, най-ве­че в лю­бов­ни­те де­ла. Деловият ден ще ви донесе спо-койствие.

СТРЕЛЕЦ

Очер­та­ват се проб­ле­ми, ко­и­то по вся­ка ве­ро­я­т­ност ще дой­дат от не­и­з­пъл­не­но обе­ща­ние към вас. Пре­до­ве­ря­ва­те се и очак­ва­те твър­де мно­го от дру­ги­те. Мно­зи­на от вас ис­кат да за­пъл­нят емо­ци­о­нал­ни праз­ни­ни с лю­бов­ни пре­жи­вя­ва­ния. Не го пра­ве­те по слу­жеб­на ли­ния. Ху­ба­ви про­ме­ни в до­ма.

КОЗИРОГ

Ху­бав ден. По­ве­че­то от вас ще се изя­вят с ак­тив­ност, ко­я­то се прид­ру­жа­ва с при­до­бив­ки. За ня­кои пе­чал­би­те мо­же да бъ­дат не­о­чак­ва­ни. Осо­бен ус­пех се очер­та­ва за тър­гов­ци и биз­не­сан­га­жи­ра­ни. В кон­так­ти­те мо­же да се сблъс­ка­те с неп­ри­я­т­нос­ти, тър­се­те при­чи­на­та у се­бе си. Не влизайте в конфликти.

ВОДОЛЕЙ

Бих­те мог­ли да си спес­ти­те ня­кои слу­жеб­ни гла­во­бо­лия, ако ра­бо­ти­те в екип със съ­миш­ле­ни­ци. Вни­ма­вай­те оба­че, към вас са се на­со­чи­ли хо­ра, ко­и­то не са дос­той­ни да ви бъ­дат при­я­те­ли. Кон­так­ти­те ви са най-ве­че лю­бов­ни. Вни­ма­вай­те с па­ри­те, ог­ра­ни­че­ни са фи­нан­со­ви­те ви въз­мож­нос­ти.

РИБИ

Де­нят е нап­рег­нат, раз­мес­т­ват се “плас­то­ве­те” във ва­шия жи­вот. Кол­ко­то и да се чув­с­т­ва­те не­у­ве­ре­ни се­га, об­с­то­я­тел­с­т­ва­та се из­ме­нят към доб­ро. По­зи­тив­ни­те ре­зул­та­ти до­ри мо­же да над­ми­нат очак­ва­ни­я­та ви. Неделя е пе­че­ливша, но не е ло­шо да бъ­де­те пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *