HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 4 МАРТ

ОВЕН

Днес Ов­ни­те тряб­ва да нап­ра­вят своя из­бор спря­мо две пред­ло­же­ния, вие си зна­е­те ин­те­ре­си­те и ня­ма да съ­жа­ля­ва­те за из­бо­ра си по-къс­но. За те­зи, ко­и­то са на ръ­ко­вод­ни длъж­нос­ти, де­нят пред­ла­га слу­жеб­на про­мя­на. Ра­бо­те­щи­те енер­гич­но ще се впус­нат в раз­ре­ша­ва­не на пред­с­то­я­щи­те за­да­чи. Трябва да се подготвите за повече самостоятелност в работата.

ТЕЛЕЦ

По­ве­че­то мъ­же от Те­лец са зав­ла­де­ни от лю­бов­ни проб­ле­ми. Неделя е бла­гоп­ри­я­тен ден за биз­нес и об­щес­т­ве­на изя­ва. За де­ло­ва­та си ре­а­ли­за­ция има­те пъл­на под­к­ре­па от вли­я­тел­на осо­ба. Те­зи, ко­и­то имат връз­ки с де­ло­ва дей­ност в чуж­би­на, мо­же да по­лу­чат из­вес­тие за про­мя­на в си­ту­а­ци­я­та и рес­пек­тив­но в де­ла­та им.

БЛИЗНАЦИ

В неделя Близ­на­ци­те са с яр­ко из­ра­зен стре­меж за изя­ва и же­ла­ние да се ха­ре­сат на окол­ни­те. Все пак бъ­де­те по-ес­тес­т­ве­ни в по­ве­де­ни­е­то си, за да не пре­диз­ви­ка­те об­ра­тен ефект. В де­ло­вия си жи­вот ня­ма да се стре­ми­те към осъ­щес­т­вя­ва­не на ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки, а по-ско­ро в из­г­раж­да­не на до­бър имидж.

РАК

Ра­ци­те се раз­къс­ват от про­ти­во­ре­чи­ви чув­с­т­ва – по­ло­жи­тел­ни и от­ри­ца­тел­ни емо­ции, ко­и­то не мо­гат да хар­мо­ни­зи­рат. Чув­с­т­ва­те се изос­та­ве­ни и не­нуж­ни, но не прех­вър­ляй­те нас­т­ро­е­ни­е­то си в служ­ба­та, тук по­зи­ци­и­те ви са мно­го ста­бил­ни и са­мо бих­те си нав­ре­ди­ли. На­ла­га се да на­ме­ри­те нов под­ход в де­ла­та.

ЛЪВ

В неделя Лъ­во­ве­те са из­п­ра­ве­ни пред ди­ле­ма във връз­ка с проб­ле­ми. Как­во­то и ре­ше­ние да взе­ме­те, ня­ма да сте до­вол­ни. Ха­рак­тер­на е раз­д­раз­ни­тел­ност­та ви днес, въп­ре­ки че де­нят е дос­та бла­гоп­ри­я­тен. Блес­тя­що ще раз­ре­ши­те фи­нан­сов проб­лем с под­к­ре­па­та на мъж с въз­мож­нос­ти. За ня­кои пред­с­тои из­рас­т­ва­не.

ДЕВА

Бла­гоп­ри­я­т­на про­мя­на ня­ма да под­ми­не и Де­ви­те. Вие сте с доб­ро фи­зи­чес­ко и емо­ци­о­нал­но са­мо­чув­с­т­вие и стре­ме­жът ви към при­до­би­ва­не на ма­те­ри­а­л­на соб­с­т­ве­ност ще бъ­де удов­лет­во­рени. До­ри и да не ус­пе­е­те в ре­а­ли­за­ци­я­та на кон­к­рет­ни фи­нан­си за де­ня, не се нап­ря­гай­те, а обър­не­те по-го­ля­мо вни­ма­ние на кон­так­ти­те.

ВЕЗНИ

Неделя е ус­пе­шен ден за Вез­ни­те, осо­бе­но що се от­на­ся до па­ри­те им. Днес сме­ло ще се из­п­ра­ви­те пред проб­ле­ма до окон­ча­тел­но­то му раз­ре­ша­ва­не. То­ва ви е мно­го не­о­б­хо­ди­мо и ще ус­пе­е­те да се ре­а­би­ли­ти­ра­те. В биз­не­са про­я­ве­те по­ве­че енер­гия и пред­п­ри­е­м­чи­вост, за да бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от де­ня. Бъ­де­те де­ли­кат­ни в пар­т­ньор­с­ки­те от­но­ше­ния.

СКОРПИОН

Мощ­но “ата­ку­ват” Скор­пи­о­ни­те в неделя, ще бъ­дат до­вол­ни от се­бе си и пос­ти­же­ни­я­та си. Нас­тъп­ва про­мя­на в кон­так­ти­те и вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с окол­ни­те, къ­де­то днес мо­же да по­лу­чи­те съб­лаз­ни­тел­ни пред­ло­же­ния – мо­же би ще пос­та­ви­те на­ча­ло­то на нов съд­ру­жен биз­нес, дос­та пер­с­пек­ти­вен.

СТРЕЛЕЦ

Мал­ко аг­ре­сив­ни са Стрел­ци­те в неделя и мо­гат да си нав­ле­кат скан­дал. Же­ла­ни­е­то ви за спра­вя­не с днев­ни­те ан­га­жи­мен­ти и за­дъл­же­ния ви пра­ви ре­ши­тел­ни и в ня­кои слу­чаи без­ком­п­ро­мис­ни. При об­щес­т­ве­ни­те ви кон­так­ти се на­ла­га да про­я­ви­те по­ве­че тър­пе­ние и гъв­ка­вост. Концентрирайте вниманието си върху предстоящи проблеми.

КОЗИРОГ

Неделя за­реж­да Ко­зи­ро­зи­те с по­зи­тив­на енер­гия и жи­во­тът ви се пре­о­б­ръ­ща в по-доб­ра свет­ли­на. Не са­мо ще из­во­ю­ва­те са­мос­то­я­тел­ни по­зи­ции, но и ще има­те пъл­на сво­бо­да за из­бор и взи­ма­не на ре­ше­ния, без да се съ­о­б­ра­зя­ва­те с дру­ги­те. Слу­жеб­ни­ят ден е пол­зот­во­рен и ка­чес­т­ва­та ви ще бъ­дат за­бе­ля­за­ни.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е при­я­тен ден за Во­до­ле­и­те. Ха­рак­тер­но е раз­г­ръ­ща­не­то на твор­чес­ки­те си­ли и изя­ва­та въ­о­б­ще. За­бе­ляз­ват се важ­ни про­ме­ни, ко­и­то ка­са­ят как­то лич­ния, та­ка и об­щес­т­ве­ния ви жи­вот. В служ­ба­та пов­ра­тът ид­ва с но­ви въз­мож­нос­ти, ко­и­то ви пре­дос­та­вят слу­чая да из­ме­ни­те мно­го си­ту­а­ции в своя пол­за. Не се под­да­вай­те на емо­ции.

РИБИ

Сил­но бла­гоп­ри­я­тен ден за Ри­би­те, през кой­то мо­же дос­та да под­по­мог­не­те по­ло­же­ни­е­то си, ако обър­не­те по-зна­чи­мо вни­ма­ние на кон­так­ти­те. Въз­мож­нос­ти­те за фи­нан­со­во осъ­щес­т­вя­ва­не съ­що не са мал­ки. При ня­кои се за­бе­ляз­ва умо­ра и апа­тия към де­ло­вия жи­вот, ре­зул­тат от ва­ше­то обез­ве­ря­ва­не във въз­мож­нос­ти­те, от­кол­ко­то на ре­а­л­ни фак­то­ри днес.

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *