ХОРОСКОП ЗА 4 НОЕМВРИ

ОВЕН

По­не­дел­ник е дeн за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. “Нов ден – нов къс­мет” е в си­ла за пред­ста­ви­те­ли­те на Овен, ка­то по­ве­че­то от вас ще се рад­ват, че тру­дът им не про­па­да и са необ­хо­ди­ми на око­лни­те. Фи­нан­со­ва­та дей­ност не но­си ус­пех, но ще има за­бе­ле­жи­тел­на про­фе­сио­нал­на­та из­ява за да­ми­те. Необ­хо­ди­ма е оп­ре­де­ле­на ра­зум­на па­сив­ност.

ТЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е ка­чес­твен ден и за­ви­си из­цяло от вас. Из­глеж­да­те преу­мо­ре­ни, или по-ско­ро сте в със­тоя­ние на ва­куум, но как­ви­то и при­чи­ни да има­те за не­доб­ро са­мо­чувс­твие, е ху­ба­во да се ак­ти­ви­зи­ра­те. За Тел­ци­те биз­нес­ме­ни но­ва­та сед­ми­ца за­поч­ва ус­пеш­но. Пол­зот­во­рен ден в съд­ру­жие, неочаквани мате-риални придобивки.

БЛИЗНАЦИ

Ху­бав ден за лю­бов. По­не­дел­ник е къс­мет­лий­ски, но не вли­зай­те в спор с влия­тел­но ли­це или парт­ньо­ра, въз­мож­но е да се разс­троят от­но­ше­ния­та. Под­дай­те се на им­пул­са за хар­мо­ния и лю­бов и ще се по­чувс­тва­те по-вед­ро. За справ­яне с фи­нан­сов въп­рос мо­же да се на­ло­жи пъ­ту­ва­не или не­чие хо­да­тай­ство.

РАК

Ра­ци­те в по­не­дел­ник ще пъ­ту­ват. Бла­гоп­рия­тен звез­ден ас­пект, ка­саещ бю­дже­та ви, оп­ре­деля пром­яна и то­ва оз­на­ча­ва раз­ре­ша­ва­не на фи­нан­сов проб­лем или на­ми­ра­не неочакван из­ход от зат­руд­не­ние. Ще ви е прия­тно на ра­бот­но­то място, тъй ка­то про­фе­сио­нал­ният кли­мат е по­доб­рен, а от­но­ше­ния­та – прия­тел­ски.

ЛЪВ

По­ве­де­ние­то и нас­трое­ние­то у Лъ­во­ве­те днес се ба­зи­рат на прия­телс­тво­то и лю­бов­та. Об­стоя­телс­тва­та око­ло лич­нос­тта ви се про­менят и по­ве­че­то от Лъв ще се рад­ват на шан­са си днес. За про­фе­сио­нал­но­то ви раз­ви­тие при по­ве­че­то от вас се от­кроя­ва но­вост в на­чи­на­ния­та и стре­меж към усъ­вър­шенс­тва­не. Не си поз­вол­явай­те емо­ции.

 ДЕВА

Ху­ба­во на­ча­ло за но­ва­та ра­бот­на сед­ми­ца и мно­зи­на от вас са об­ла­да­ни от ми­съл­та за ка­чес­тве­на пром­яна в жи­во­та си. Някои се ор­иен­ти­рат към же­нит­ба, дру­ги ще по­търсят раз­нооб­ра­зие в пъ­ту­ва­не или за­поч­ва­не на не­що но­во. В про­фе­сио­на­лен ас­пект се пред­виж­да прия­тен ден и сил­но емо­цио­на­лен. Си­гур­ни са пе­чал­би­те и бла­го­по­лу­чие­то.

ВЕЗНИ

 Вез­ни­те са в при­пов­диг­на­то нас­трое­ние и по­вод за то­ва е праз­ник или чес­тва­не. По­не­дел­ник е из­клю­чи­тел­но пло­до­но­сен ден за те­зи, чия­то про­фе­сия е из­кус­тво­то, пи­са­телс­тво­то и жур­на­лис­ти­ка­та. Ва­лид­ни са из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та или за­ми­на­ва­не с цел при­до­би­ва­не на из­вес­тност. Някои Вез­ни ще по­лу­чат дъл­гоо­чак­ва­на служ­ба.

 СКОРПИОН

Мно­го бла­гоп­рия­тен ден за да­ми­те и по­ве­че­то Скор­пио­ни ще се рад­ват на ус­пех в по­не­дел­ник. Мно­го пол­зот­вор­ни би­ха би­ли дей­ствия­та ви, ако ра­бо­ти­те съв­мес­тно с няко­го. Фи­нан­со­ва­та пер­спек­ти­ва е доб­ра, но слу­жеб­но мо­же да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти. Бъ­де­те точ­ни и из­пъл­ни­тел­ни спрямо за­дъл­же­ния­та си, всяко ваше действие се наблюдава и преценява. 

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат лю­бов­ни при­тес­не­ния, но по­не­дел­ник но­си нов оп­ти­ми­зъм. Сът­руд­ни­чес­тво­то е мно­го важ­но за дей­нос­тта ви днес и поч­ти всяко на­чи­на­ние изи­сква съюз­ни­чес­ки дей­ствия. Дос­та неп­рия­тен мо­же да ви бъ­де ра­бот­ният ден, но ед­ва ли има­те ос­но­ва­ние с при­бър­за­ни ха­рак­те­рис­ти­ки за цяла­та ра­бот­на сед­ми­ца ка­то та­ка­ва.

 КОЗИРОГ

По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с проб­ле­ми в бра­ка за Ко­зи­рог. Куцат взаимоотношенията ви с половинката. Дос­та раз­кла­те­но е пси­хи­чес­ко­то ви със­тоя­ние от ого­рче­ния и без­по­лез­ни уси­лия да се спра­ви­те. От­ри­ца­тел­ни­те емо­ции в до­ма ще под­тик­нат мно­зи­на към реа­ли­за­ция на ра­бот­но­то място и осъ­щест­вява­не на нор­мал­ни хар­мо­нич­ни взаи­моот­но­ше­ния.

 ВОДОЛЕЙ

Дос­та емо­цио­нал­но за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за лю­бов. Мно­зи­на Во­до­леи са ок­ри­ле­ни от щас­тли­ви­те об­стоя­телс­тва око­ло тях, но не се из­да­вай­те. Мно­го си­лен ден за фи­нан­си­те ви и ве­роя­тно ще раз­ре­ши­те проб­лем. Няма да сте доб­ре в до­маш­на об­ста­нов­ка, тъй че вземете нещата в свои ръце да разрешите недоразуменията.

РИБИ

Щас­тли­ви са Ри­би­те в по­не­дел­ник, а някои пла­ни­рат за­ми­на­ва­не. Ми­ро­лю­би­ва и хар­мо­нич­на е до­маш­на­та об­ста­нов­ка и по­ве­че­то от вас ще се рад­ват на спо­кой­ствие и до­ма­шен уют. Мно­го доб­ре из­глеж­да слу­жеб­ният ви ден и тук за­поч­ват бла­гоп­рия­тни тран­сфор­ма­ции за вас. Ос­во­бо­де­те се от мни­тел­ност и нап­ре­же­ние.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *