ХОРОСКОП ЗА 4 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет – про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, де­ла­та ви ще се дви­жат ка­чес­тве­но и дос­та­тъч­но бър­зо, има­те въз­мож­ност за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Оне­зи от зна­ка, кои­то са зае­ти с биз­нес, ще пъ­ту­ват днес, не кон­так­ту­вай­те с ва­ши парт­ньо­ри или съд­руж­ни­ци, за­що­то е твър­де ве­роя­тно да въз­ник­не спор. Ще по­лу­чите важ­но из­вес­тие.

ТЕЛЕЦ

 Не по-лош е денят и за вас. За­си­ле­ни са твор­чес­ки­те ви въз­мож­нос­ти, те водят до по­ло­жи­тел­на про­фе­сио­нал­на из­ява. При об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти се де­ли­те на две – при някои ще про­ти­чат мно­го доб­ре, при дру­ги ще въз­ник­нат кон­флик­ти, тук раз­чи­тай­те на дип­ло­ма­тич­ност и гъв­ка­вост. Биз­нес­ме­ни­те мо­гат днес да про­менят не­що в на­чи­на си на ра­бо­та.

БЛИЗНАЦИ

 Днес сте осо­бе­но ак­тив­ни, ще има­те мно­жес­тво ус­пеш­ни сре­щи. На ра­бот­но­то си място от­бягвай­те кон­флик­ти­те и стой­те на за­ден план. Неп­рия­тнос­ти мо­же да оча­ква­те при ра­бо­та с ад­ми­нис­тра­ции и ин­сти­ту­ции, в мно­го слу­чаи при­чи­на­та ще е лип­са на до­ку­мент или объ­ркан текст в не­го. Мно­зи­на от зна­ка са пред пром­яна във фи­нан­со­во от­но­ше­ние.

РАК

 В из­вес­тна сте­пен сте за­тор­мо­зе­ни днес и де­ла­та ви не спорят – при­чи­на­та е у вас. Ак­ти­ви­зи­рай­те се още се­га и дей­ствай­те пряко по за­да­чи­те си, без зна­че­ние да­ли са лич­ни или про­фе­сио­нал­ни. Ще има­те ус­пе­хи в сре­щи­те по въп­ро­си, свър­за­ни с фи­нан­си. С по­ве­че от­го­вор­ност се от­насяй­те към до­маш­ни­те раз­ног­ла­сия, кол­ко­то и да са го­ле­ми, не­ща­та са поп­ра­ви­ми.

ЛЪВ

 По­не­дел­ник но­си на Лъ­во­ве­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция по всич­ки де­ло­ви въп­ро­си. Съ­щес­тву­ва нап­ре­же­ние във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, но не се опа­сявай­те от неус­пех. Ще ви се на­ло­жи да ту­ши­ра­те и из­вес­тни до­маш­ни раз­ног­ла­сия. Ако се зае­ме­те с не­що, гле­дай­те да го свър­ши­те док­рай, не е си­гур­но да­ли ще ус­пее­те през след­ва­щи­те дни. Въз­мож­ни са по­ви­ше­ния в служ­ба­та.

ДЕВА

 Няма от как­во да се опа­сява­те в де­ло­вия жи­вот, но нат­ру­па­ни­те неп­рия­тнос­ти ще ви дър­жат нащ­рек. Твор­чес­кият ви под­ход към ра­бо­та­та е дос­та­тъч­на га­ран­ция за ус­пеш­ния им за­вър­шек. Въз­мож­ни са про­ва­ле­ни сре­щи не по ва­ша ви­на. Няма да срещ­не­те преч­ки при ад­ми­нис­тра­тив­на дей­ност, къс­ме­тът ви по­ма­га. Без­по­кой­ства­та при мно­зи­на са свър­за­ни се­га с фи­нан­си.

ВЕЗНИ

 В по­не­дел­ник сте в две ос­нов­ни гру­пи – ед­ни­те ще са твър­де дръз­ки, за кое­то неря­дко ще ви по­мог­нат и прия­те­ли, до­ка­то дру­ги­те са вни­ма­тел­ни и из­пъл­ни­тел­ни в ра­бо­та­та си. Про­ме­ни в служ­ба­та ще има за всич­ки, вни­ма­вай­те спрямо пре­ки­те си ше­фо­ве. В кон­так­ти с ви­со­кос­тоя­щи хо­ра мо­же­те да пос­тиг­не­те ус­пех по ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си. Пе­чал­би от пъ­ту­ва­не.

СКОРПИОН

 На­ча­ло­то на сед­ми­ца­та не за­поч­ва доб­ре за Скор­пион. На някои е по­раз­кла­те­но здра­вос­лов­но­то със­тоя­ние, а здра­ви­те ще са сил­но раз­гне­ве­ни по няка­кав по­вод, най-чес­то свър­зан с до­ма. Про­фе­сио­нал­на­та из­ява на по­ве­че­то ще е по­ло­жи­тел­на. До­бър фак­тор за пе­чал­ба е пъ­ту­ва­не­то, осо­бе­но за тър­гов­ци и биз­нес­ме­ни. Но и ос­та­на­ли­те от зна­ка ще имат при­до­бив­ки днес.

СТРЕЛЕЦ

 На мно­го от вас не е ясно как да пла­ни­рат деня си и ни­що чуд­но да го про­валят. Най-мал­ко­то от­кло­не­ние от ак­тив­ния де­ло­ви стил ще ви тлас­не в дру­га по­со­ка и ще се от­ка­же­те да про­дъл­жи­те нап­ред. То­ва е на­пъл­но про­ти­во­по­лож­но на то­ва, кое­то ви трябва за пос­ти­га­не на ус­пех. Син­хро­ни­зи­рай­те дей­ствия­та си с об­ста­нов­ка­та око­ло вас, за да пос­тиг­не­те въз­мож­но най-мно­го.

КОЗИРОГ

 В по­не­дел­ник има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да ор­га­ни­зи­ра­те сдру­же­ние или да на­ме­ри­те под­ходящ път за реа­ли­зи­ра­не на де­ло­ви на­ме­ре­ния. При някои та­зи реа­ли­за­ция ще се из­вър­ши чрез пъ­ту­ва­не, от кое­то ще има­те при­лич­ни пе­чал­би. До­бър ден за биз­нес­ме­ни­те, мо­же­те да нап­ра­ви­те зна­чи­тел­на крач­ка за по­ви­ша­ва­не на сът­руд­ни­чес­тво­то или раз­шир­ява­не на ос­нов­на­та ви дей­ност.

ВОДОЛЕЙ

 Денят но­си доб­ри при­хо­ди за те­зи от вас, кои­то днес са зае­ти с ад­ми­нис­тра­тив­ни или об­щес­тве­ни за­дъл­же­ния, няма да срещнете никакви трудности. На ра­бот­но­то място бъ­де­те по-сдър­жа­ни и стрик­тно из­пълн­явай­те за­да­чи­те си. Оне­зи, кои­то ра­ботят с ре­же­щи ин­стру­мен­ти, да са осо­бе­но вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще се опи­тат да ре­шат до­маш­ни­те си проб­ле­ми с един “удар”, но то­ва се­га не е въз­мож­но.

РИБИ

 От из­вес­тно вре­ме мно­зи­на са под­ло­же­ни на тран­сфор­ма­ция на ду­хов­но ни­во. То­ва няма да нав­ре­ди на де­ло­ви­те ви за­ни­ма­ния, по-ско­ро ще по­мог­не. Въз­мож­нос­ти­те ви са поч­ти неог­ра­ни­че­ни, прид­ру­же­ни от ог­ро­мен къс­мет, а то­ва го­во­ри за пе­чал­би и при­до­бив­ки, за­се­га са­мо в ра­бо­та­та ви, до­ри да въз­ник­нат неп­ред­ви­де­ни неп­рия­тни си­туа­ции в служ­ба­та. Безоблачно е небето и в дома ви, радост и спокойствие цари в него.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *