HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 4 ЮНИ

ОВЕН

Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дейс­т­ва­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти­те се­га са във ва­ши ръ­це и ус­пе­хи­те са си­гур­ни. От­тук се из­к­люч­ват са­мо фи­нан­со­ви­те де­ла, къ­де­то има и чуж­до вме­ша­тел­с­т­во. При тях тряб­ва да се съ­о­б­ра­зя­ва­те и с вън­ш­ни фак­то­ри. Ще се за­рад­ва­те на ед­но из­вес­тие, ко­е­то се от­на­ся до ва­шия про­фе­си­онализъм.

ТЕЛЕЦ

Днес е раз­но­о­б­ра­зен ден, из­пъл­нен с дви­же­ние и емо­ции. У мно­зи­на усе­ща­не­то в края на де­ня ще про­во­ки­ра от­ри­ца­тел­но­то нас­т­ро­е­ние, но не­ща­та не сто­ят съв­сем та­ка, осо­бе­но ако сте има­ли кон­так­ти от де­ло­во ес­тес­т­во. Пре­дим­с­т­во­то ви е от­че­те­но мно­го точ­но и оне­зи, с ко­и­то кон­так­ту­ва­те, ис­кат да спе­че­лят вре­ме, за да ви пов­ли­я­ят от­ри­ца­тел­но.

БЛИЗНАЦИ

Неделя ще пре­ми­не в ти­пич­ния за Близ­на­ци­те стил. Има­те куп де­ла и же­ла­е­те да ги свър­ши­те из­вед­нъж. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва сте го­то­ви да по­мог­не­те на близ­ки­те, ко­и­то имат нуж­да от по­мощ. Де­я­тел­ни сте днес, ма­кар и не на­пъл­но мо­би­ли­зи­ра­ни. Не­точ­ни ще бъ­дат и пре­цен­ки­те ви за си­ту­а­ци­я­та. Бъ­де­те дал­но­вид­ни и положете усилия за съх­ра­ня­ване.

РАК

От дъл­го вре­ме шан­сът за из­бор е ми­мо­ле­тен при вас. Уж ви се пред­ла­га та­къв, а на прак­ти­ка из­бо­рът се свеж­да до две ед­нак­ви въз­мож­нос­ти. Ко­ле­ба­ни­е­то ви ще съ­бу­ди апе­ти­ти­те на дру­ги хо­ра. Тряб­ва да се на­у­чи­те да от­каз­ва­те оно­ва, ко­е­то смя­та­те, че е без­по­лез­но. По то­зи на­чин успешно ще ликвидирате фал­ши­ви­те пред­ло­же­ния.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те днес очак­ват съ­о­б­ще­ние от вли­я­те­лен чо­век за ауди­е­н­ция, с ко­я­то пос­лед­ни­ят ще зас­ви­де­тел­с­т­ва сво­е­то бла­гос­к­лон­но от­но­ше­ние към лич­ност­та ви. Дру­ги от вас ще бъ­дат по­лас­ка­ни от съд­ба­та в служ­ба­та си, къ­де­то ще им бъ­де нап­ра­ве­но не­о­чак­ва­но пред­ло­же­ние, включ­ва­що до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та при по-ви­со­ко зап­ла­ща­не, което ще ви удовлетвори..

ДЕВА

Ха­рак­тер­ни в неделя са без­по­койс­т­ва­та за Де­ви­те и при­чи­ни­те ще са раз­лич­ни, но съв­сем ос­но­ва­тел­ни. Все­ки от нас има сво­и­те гри­жи и знае доб­ре в как­во точ­но не­ща­та тряб­ва да се про­ме­нят. Един­с­т­ве­но от вас за­ви­си та­зи про­мя­на. За­поч­не­те я по-ско­ро, за­що­то ще дой­де ми­гът, в кой­то, не­за­ви­си­мо от ва­ше­то же­ла­ние, тя ще за­поч­не.

ВЕЗНИ

В неделя по­ве­че­то от представителите на Везни са обез­по­ко­е­ни от стаг­на­ци­я­та, ко­я­то усе­щат у се­бе си, и са склон­ни да до­пус­нат греш­ки. Та­ки­ва неп­ре­мен­но ще нас­тъ­пят в дейс­т­ви­я­та ви, ако ре­ши­те да хит­ру­ва­те. Най-уяз­ви­ми сте на ра­бот­но­то си мяс­то и не би­ва да пра­ви­те опи­ти. Ще се за­рад­ва­те на съ­о­б­ще­ние за прис­ти­га­не­то вкъ­щи на бли­зък чо­век.

СКОРПИОН

Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с из­вес­тни про­ме­ни у вас и на­чи­на ви на дей­ствие. Пром­яна­та е по­зи­тив­на, но ще бъ­де пог­реш­но, ако раз­чи­та­те са­мо на пър­во­на­чал­ния ефект. Необ­хо­ди­мо е да пред­ло­жи­те вън­шно­то ста­тук­во. Денят ще до­не­се доб­ри но­ви­ни за мно­зи­на и де­ла­та ви ще се под­редят спо­ред лич­ни­те ви изи­сква­ния. В лю­бов­тта ви оча­кват прия­тни из­не­на­ди.

СТРЕЛЕЦ

Ед­ва ли проб­ле­ми­те, ко­и­то има­те, ще се ре­шат от са­мо се­бе си, без ва­ше­то лич­но учас­тие. Ов­ла­дей­те се и не по­па­дай­те под уда­ри­те на соб­с­т­ве­ни­те си при­тес­не­ния. Бъ­де­те ак­тив­ни, на­ли­це са всич­ки не­о­б­хо­ди­ми ус­ло­вия за ус­пеш­ни дейс­т­вия и ни­що не ви пре­чи да се въз­пол­з­ва­те от доб­ри­те въз­мож­нос­ти в неделя в об­ласт­та на фи­нан­си­те.

КОЗИРОГ

Доб­ра­та вест ви­на­ги е по­вод за ра­дост, а за Ко­зи­ро­зи­те днес тя ще бъ­де осо­бе­но при­я­т­на. Мно­зи­на от вас съз­на­ват не­о­б­хо­ди­мост­та от про­мя­на в кон­так­ти­те и на­чи­на на дейс­т­вие, ко­е­то во­ди до смя­на на хо­ра­та от об­к­ръ­же­ни­е­то. То­ва ще ста­не пос­те­пен­но след ща­тел­на пре­цен­ка. Из­п­ра­ве­ни сте пред из­бор, кой­то ще ока­же ог­ром­но вли­я­ние в жи­вота ви..

ВОДОЛЕЙ

Де­ла­та, ко­и­то сте оп­ре­де­ли­ли за днес, неп­ре­мен­но ще за­вър­ши­те спо­ред на­ме­ре­ни­я­та си. Са­ми­те вие не се съм­ня­ва­те в то­ва, но денят оп­ре­де­ля и дру­га тен­ден­ция – наближаващ край на тру­ден път и но­во на­ча­ло. Умо­ре­ни сте, но це­ли­те са дос­тиг­на­ти и мо­же би ис­тин­с­ка­та изя­ва те­пър­ва пред­с­тои. Мо­би­ли­зи­рай­те си­ли си в ед­на по­со­ка, за да осъ­щес­т­ви­те стре­ме­жи­те си.

РИБИ

Неделя ще до­не­се при­до­бив­ки за някои от вас, но ще упо­тре­би­те мно­го уси­лия и ре­зул­та­тът не ще от­го­варя на оча­ква­но­то. Про­ме­не­те ме­то­ди­те си на дей­ствия. Някои от Ри­би ще се от­правят на път за от­дих, къ­де­то ще има­те въз­мож­ност да по­мис­ли­те за оно­ва раз­ви­тие, кое­то ще ви ста­би­ли­зи­ра. Пред­стои ви ро­ман­тич­но пред­ло­же­ние за брак.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *