HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 4 ЯНУАРИ

ОВЕН

Чет­вър­тък е из­пъл­нен с въз­мож­нос­ти, но и труд­нос­ти­те не са мал­ко. Те се свър­зват с ва­ши­те па­ри и някои лич­ни ан­га­жи­мен­ти, за кои­то ще бъ­де труд­но да на­ме­ри­те вре­ме за реа­ли­за­ция. Въз­мож­нос­ти­те ви за при­до­бив­ки са ярко из­ра­зе­ни чрез кон­так­ти и до­го­во­ри­ра­не.Ще бъ­де­те удо­влет­во­ре­ни.

ТЕЛЕЦ

Ус­ло­ви­я­та, в ко­и­то днес ще дейс­т­ва­те, не са мно­го доб­ри. По­ве­че­то от Те­лец ще бъ­дат при­тес­не­ни и ще се чув­с­т­ват ка­то с “вър­за­ни ръ­це”. Ня­кои от вас са оби­де­ни от ко­ле­ги, при­я­те­ли или близ­ки­те в до­ма и са го­то­ви да ги раз­де­лят. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни в от­но­ше­ни­я­та с пар­т­ньо­ри­те.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пе­шен чет­вър­тък, де­ла­та ви ще имат без­п­ре­пят­с­т­ве­но раз­ви­тие. То­ва се от­на­ся за дейс­т­вия и ан­га­жи­мен­ти, ко­и­то са из­вън про­фе­си­о­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния. На ра­бот­но­то си мяс­то оба­че бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни и не при­бър­з­вай­те при из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ни­я­та си. Въз­мож­на е зло­по­лу­ка!

РАК

Мно­зи­на от Ра­ци­те са го­то­ви да нап­ра­вят важ­на стъп­ка днес, от­на­ся­ща се до ва­ша­та тру­до­ва ак­тив­ност, и се свър­з­ва със за­поч­ва­не на ра­бо­та от без­ра­бот­ни­те или смя­на на ра­бо­та. На­ме­ре­ни­е­то ви е доб­ро и ще го осъ­щес­т­ви­те ус­пеш­но. Оба­че вни­ма­вай­те в служ­ба­та си да не дейс­т­ва­те в своя вре­да.

ЛЪВ

Ни­що осо­бе­но няма да се слу­чи в чет­вър­тък на Лъ­во­ве­те. Неп­рия­тно­то за някои се свър­зва с не­въз­мож­нос­тта да си по­лу­чи­те об­рат­но па­ри­те, кои­то пре­ди вре­ме сте да­ли няко­му на заем. Про­фе­сио­нал­ни­те за­дъл­же­ния ще от­хвърл­яте в нор­ма­лен пор­ядък. Оче­рта­ва се прия­тно пъ­ту­ва­не за някои.

ДЕВА

Де­ви­те ще бъ­дат въз­п­ре­пят­с­т­ва­ни в де­ла­та си и ще им бъ­де поч­ти не­въз­мож­но да дейс­т­ват по пред­с­то­я­щи за­да­чи, за­що­то тряб­ва да се ан­га­жи­рат с не­до­вър­ше­на от ми­на­ло­то ра­бо­та. Не от­ла­гай­те те­зи за­дъл­же­ния, още по­ве­че че се­га се очер­та­ват го­ле­ми труд­нос­ти при раз­ре­ша­ва­не на но­ви въп­ро­си.

ВЕЗНИ

В чет­вър­тък мно­го от Вез­ни­те ще се чувс­тват дос­та сво­бод­ни и неан­га­жи­ра­ни. Всич­ки да се при­дър­жат към та­къв стил днес, за­що­то денят ще ви из­пра­ви пред го­ле­ми труд­нос­ти и не­въз­мож­нос­ти да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в дей­ствия­та си. Из­бягвай­те спо­ро­ве. Не се до­вер­явай­те на ко­ле­ги.

СКОРПИОН

Мно­го те­жък ден ще ви се сто­ри чет­вър­тък. В де­ла­та си ще пос­тиг­не­те ус­пех, но по вся­ка ве­ро­я­т­ност ще бъ­де­те пре­то­ва­ре­ни със за­дъл­же­ния и ня­ма да има­те сво­бод­но вре­ме. Фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции са оно­ва, с ко­е­то не тряб­ва да се за­е­ма­те днес. Де­нят е добър за пъ­ту­ва­не на далечни разстояния.

СТРЕЛЕЦ

За вас чет­вър­тък е неп­ри­я­тен ден. Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­де­те в служ­ба­та си. Зли­ни­те на ра­бот­но­то ви мяс­то мо­гат да бъ­дат от вся­ка­къв ха­рак­тер. Кон­ф­рон­та­ци­я­та мо­же да пре­диз­ви­ка не­о­чак­ва­на раз­в­ръз­ка. Скандалната ситуация само ще създаде допълнително напрежение у вас. Вни­ма­вай­те да не пре­диз­ви­ка­те ава­рия по нев­ни­ма­ние. Неочаквани новини вечерта.

КОЗИРОГ

Спо­ко­ен чет­вър­тък, кой­то ви пре­дос­та­вя доб­ри въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция, ще ви вър­ви в поч­ти всич­ки об­лас­ти на чо­веш­ка­та дей­ност. Ня­кои от вас съв­сем съз­на­тел­но ще се от­ка­жат от ак­тив­ност и ще се са­мо­зат­во­рят. На при­до­бив­ки мо­же­те да се на­дя­ва­те във фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Не бъдете доверчиви към предложение от мъж, когото познавате слабо.

ВОДОЛЕЙ

Ус­пе­шен ден, кой­то ви да­ва въз­мож­ност за ра­бо­та в го­лям ма­щаб. С по-го­ля­мо вни­ма­ние тряб­ва да се от­не­се­те към слу­жеб­ни­те си ан­га­жи­мен­ти. Об­с­та­нов­ка­та в служ­ба­та е дос­та нап­рег­на­та и то­ва мо­же да съз­да­де ус­ло­вия за не­о­с­но­ва­тел­ни об­ви­не­ния или на­пад­ки сре­щу вас. Те са неоснователни, но ще разклатят спокойствието ви. Труд­нос­ти и вкъ­щи.

РИБИ

Твър­де до­бър чет­вър­тък за вас, за­е­ме­те се с кон­к­рет­ни дейс­т­вия за осъ­щес­т­вя­ва­не на своя идея. Ус­пе­хът ще ви нас­тиг­не в поч­ти всич­ко, с ко­е­то се зах­ва­не­те. Из­ра­зи­те­лен е фи­нан­со­ви­ят шанс и въз­мож­нос­ти­те за пе­чал­би, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не, тър­го­вия и пос­ред­ни­чес­ка дей­ност. Онези от вас, които са командировка, да се придържат към разрешаване на конкретните за деня задачи.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *