ХОРОСКОП ЗА 30 ЮНИ

ОВЕН

В неделя ва­ша­та ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на де­ла­та приб­ли­жа­ва до аг­ре­сия. Ве­ро­я­т­но проб­ле­ми­те са от об­щес­т­вен и де­ло­ви ха­рак­тер. За съ­жа­ле­ние те са труд­но раз­ре­ши­ми и за по­ве­че­то от вас уси­ли­я­та ще бъ­дат нап­раз­ни. Ха­рак­тер­ни са ли­ше­ния, спо­ро­ве и неп­ри­я­т­нос­ти по от­но­ше­ние на тях.  Да­ми­те имат за­си­ле­на и без­г­реш­на ин­ту­и­ция, на ко­я­то днес мо­гат да раз­чи­тат.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те ще имат един те­жък ден, който ще минава трудно. Има не­и­зяс­не­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва и ако се от­не­се­те дръз­ко към не­и­з­вес­т­но­то, ще за­гу­би­те. Наб­лю­да­вай­те, слу­шай­те и мъл­че­те. Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за съд­ру­жен биз­нес, ще има­те ус­пех и във фи­нан­со­ви­те де­ла, но все бъ­де­те пред­паз­ли­ви и раз­чи­тай­те са­мо на ра­зум­ни дейс­т­вия.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близ­на­ци ще се чув­с­т­ват стран­но. От ед­на стра­на, пол­зот­вор­на опе­ра­тив­ност, а от дру­га – мно­го не­и­з­вес­т­ни, ко­и­то ви пос­та­вят в със­то­я­ние на ва­ку­ум и до­ри па­ра­ли­зи­рат ня­кои дейс­т­вия. Про­фе­си­о­нал­ната неделя е спо­ко­ен и при­я­тен и за по­ве­че­то от вас съ­щес­т­ву­ват въз­мож­нос­ти за праз­ну­ва­не на ра­бот­но­то мяс­то. В кон­так­ти­те тряб­ва да вни­ма­ва­те и да из­бяг­ва­те про­ти­во­ре­чи­я­та с при­я­те­ли и ко­ле­ги.

РАК

Про­мен­ли­ви са ус­ло­ви­я­та в неделя за Рак. До­бър е неделният ден, но чес­то при­бър­з­ва­те, ко­е­то днес мо­же да има от­ри­ца­тел­ни действия. Стре­ме­жът на ня­кои от вас за ма­щаб­ни дейс­т­вия и тър­се­не на но­ви въз­мож­нос­ти е го­лям, но то­ва за­се­га из­г­леж­да ка­то бор­ба без ясен из­ход. Ако наб­лег­не­те ста­ра­тел­но на про­фе­си­о­нал­ния си из­раз, уси­ли­я­та ви ще се увен­ча­ят с ог­ро­мен ус­пех.

ЛЪВ

Не би­ва да се при­тес­ня­ва­те от ня­кои вре­мен­ни не­у­с­пе­хи, ко­и­то са ва­лид­ни за го­ля­ма част от Лъ­во­ве­те днес. Те се от­на­сят до неп­ро­ве­де­ни сре­щи или не­въз­мож­ност­та да пос­тиг­не­те стре­ме­жи­те си в раз­го­во­ри  при със­то­я­ли се кон­так­ти. Днес е по-важ­но да се съ­о­б­ра­зя­ва­те с об­с­та­нов­ка­та око­ло вас и да не вли­за­те в пре­ре­ка­ния с ко­ле­ги или пар­т­ньо­ри от биз­не­са, мо­гат да нас­тъ­пят не­га­тив­ни про­ме­ни от про­фе­си­о­на­лен ха­рак­тер.

ДЕВА

Дос­та за­бе­ле­жи­те­лна е неделя за вас, при­я­те­ли­те или оне­зи, ко­и­то са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, ще ви пред­ло­жат но­ви пер­с­пек­ти­ви за ре­а­ли­за­ция. Шан­сът на­и­с­ти­на е го­лям и ще бъ­де греш­ка, ако не се въз­пол­з­ва­те от не­го. Ве­ро­я­т­ност­та за ус­пех е ог­ром­на. Пре­дуп­реж­де­ни­е­то за вас е на­со­че­но за дейс­т­ви­я­та ви с фи­нан­си или счетоводни документи. Възможни са грешки

ВЕЗНИ

Неделя е не­у­до­бен ден за Вез­ни­те и в мно­го слу­чаи ста­ва въп­рос за здра­вос­лов­ни проб­ле­ми. Но ще има­те си­ли да ов­ла­де­е­те съз­да­ла­та се си­ту­а­ция и да вле­зе­те в нор­ма­лен ри­тъм. Дру­ги от вас, ко­и­то из­ця­ло са на­со­чи­ли вни­ма­ни­е­то си към слу­жеб­ни­те и биз­нес­за­дъл­же­ния, тряб­ва да съб­лю­да­ват поз­на­тия им прин­цип на рав­но­ве­сие, в про­ти­вен слу­чай не е из­к­лю­че­но да нас­тъ­пят ня­кои за­гу­би за вас.

СКОРПИОН

Дос­та обър­ка­ни и при­тес­не­ни са Скор­пи­о­ни­те в неделя. Нес­та­бил­ни в емо­ци­о­нал­но от­но­ше­ние, ня­кои ще се чув­с­т­ват са­мот­ни, не­раз­б­ра­ни и с же­ла­ние за са­мо­и­зо­ла­ция. Из­ник­ват проб­ле­ми от фи­нан­со­во и ад­ми­нис­т­ра­тив­но ес­тес­т­во и по прин­цип де­ло­во­то ви осъ­щес­т­вя­ва­не. Про­фе­си­о­нал­но тряб­ва да вни­ма­ва­те по по­вод па­ри, въз­мож­на е из­ма­ма.

СТРЕЛЕЦ

В неделя Стрел­ци­те са дейс­т­ве­ни и ор­га­ни­зи­ра­ни. Но мно­го от вас ще пре­неб­рег­нат ус­ло­ви­я­та на об­с­та­нов­ка­та и то­ва мо­же да до­ве­де до зат­руд­не­ния през де­ня. Те са из­ра­зи­тел­ни за ва­ши­те кон­так­ти, а в ня­кои слу­чаи мо­гат да до­ве­дат до съв­сем не­же­ла­тел­ни раз­в­ръз­ки. Из­вес­т­ни по­ло­жи­тел­ни въз­мож­нос­ти има­те в сфе­ра­та на фи­нан­си­те.

КОЗИРОГ

Раз­лич­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва от об­щес­т­вен ха­рак­тер мо­гат да пре­диз­ви­кат ня­кои неп­ри­я­т­нос­ти в неделя за вас. Тряб­ва да под­дър­жа­те пос­то­я­н­с­т­во в ра­бо­та­та и кон­так­ти­те, за да из­бег­не­те съз­да­ли­те се об­с­то­я­тел­с­т­ва. Про­ти­во­ре­чия ще нас­тъ­пят и в лю­бов­ния жи­вот на ня­кои от Ко­зи­рог. Ве­ро­я­т­но най-не­зас­лу­же­но мъ­же­те да из­жи­ве­ят на­пад­ки на сво­и­те пар­т­ньор­ки.

ВОДОЛЕЙ

Ха­рак­тер­ни са доб­ри­те но­ви­ни за по­ве­че­то от ро­де­ни­те под Во­до­лей в неделя. Мо­же би те ще из­ва­дят мно­зи­на от със­то­я­ние на стаг­на­ция, за­що­то обик­но­ве­но се свеж­дат до из­вес­тие за по­зи­тив­ни про­ме­ни. Де­нят со­чи са­мо тях­но­то на­ча­ло и по та­зи при­чи­на тряб­ва да бъ­де­те сдър­жа­ни и из­пъл­ни­тел­ни на ра­бот­но­то си мяс­то. Въз­мож­но е ва­ши ко­леж­ки да съз­да­дат ин­т­ри­ги, но из­бяг­вай­те на та­зи ос­но­ва да се кон­ф­рон­ти­ра­те.

РИБИ

Ня­кои от вас днес над­це­ня­ват въз­мож­нос­ти­те си и в ре­зул­тат на то­ва ще по­е­мат за­дъл­же­ния, ко­и­то ня­ма да мо­гат да из­пъл­нят до края на ра­бот­но­то си вре­ме. Не раз­чи­тай­те на слу­чай­ни­те доб­ри об­с­то­я­тел­с­т­ва, за­що­то то­ва е най-лес­ни­ят на­чин за под­веж­да­не. Ра­бо­те­щи­те с па­ри тряб­ва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни, тъй ка­то в мно­го слу­чаи дейс­т­ват при­бър­за­но и ще до­пус­нат греш­ки.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *