ХОРОСКОП ЗА 5 АВГУСТ

ОВЕН

В дос­та ком­п­ли­ци­ра­но по­ло­же­ние сте днес, ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния. Ще се спра­ви­те по про­фе­си­о­нал­на ли­ния или чрез бли­зък чо­век. В биз­не­са – сил­на кон­ку­рен­ция или съ­пер­ни­чес­ка “вой­на”, мо­же да се ра­зо­ча­ро­ва­те и за­гу­би­те по­зи­ция, но об­с­то­я­тел­с­т­ва­та не са чак тол­ко­ва от­чай­ва­щи, гле­дай­те по-оп­ти­мис­тич­но и мис­ле­те не за за­гу­би­те, а за при­до­бив­ки­те.

ТЕЛЕЦ

В неделя ще ви се на­ло­жи да про­ме­ни­те так­ти­ка­та си. Ще се сблъс­ка­те с труд­нос­ти, но има­те въз­мож­ност да ги ту­ши­ра­те и обър­не­те в своя пол­за. От­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти­те, не взе­май­те при­сър­це слу­жеб­ни неп­ри­я­т­нос­ти и те съв­сем ес­тес­т­ве­но ще от­пад­нат. Чув­с­т­во­то ви за ху­мор съ­що мо­же да ви по­мог­не. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те, чрез тях ще на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те.

БЛИЗНАЦИ

Ще се чув­с­т­ва­те упот­ре­бе­ни днес, най-мно­го ви огор­ча­ва лип­са­та на бла­го­дар­ност. Въп­ре­ки нас­т­ро­е­ни­е­то ви ще се на­ло­жи пак да пра­ви­те ус­лу­ги или да по­ма­га­те ня­ко­му, ко­е­то ва­жи по­ве­че за же­ни­те от зна­ка. За всич­ки ви е ва­лид­но, че ще се спра­ви­те с проб­ле­ми­те и слу­жеб­ни­те за­да­чи. Днес из­бяг­вай­те кон­так­ти­те, ще ви на­то­ва­рят из­лиш­но с чуж­ди проб­ле­ми. Ус­пех за биз­нес­ме­ни­те.

РАК

За Ра­ци­те де­нят е мно­го по­ле­зен, по­ве­че­то ще ус­пе­ят да се пре­бо­рят с фи­нан­сов проб­лем. По-слож­но е на ра­бот­но­то мяс­то – за­бър­к­ват ви в ин­т­ри­ги и преп­ли­та­не на ин­те­ре­си, об­с­та­нов­ка­та се по­ля­ри­зи­ра и не мо­же­те да взе­ме­те ре­ше­ние за по­зи­ци­я­та си. Пок­ро­ви­тел­с­т­во­то на вли­я­те­лен мъж мо­же да ви по­мог­не и на­со­чи. В биз­не­са – на­то­ва­рен, но пол­зот­во­рен ден.

ЛЪВ

За по­ве­че­то Лъ­во­ве се­га пред­с­то­ят ус­пехи в де­ла­та и пе­чал­би. Доб­ро е и са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви, но про­фе­си­о­нал­ни­ят ден мо­же да ви из­не­на­да неп­ри­я­т­но, за­то­ва се дис­тан­ци­рай­те от кон­ф­лик­ти. Има же­на край вас, на ко­я­то мо­же да раз­чи­та­те за под­к­ре­па, в слу­чай че ви във­ле­кат в раз­п­ра­вии. Пол­зот­во­рен биз­нес­ ден – край на проб­ле­ми със съд­руж­ни­ци, ра­дост в пар­т­ньор­с­ки­те от­но­ше­ния.

ДЕВА

Мно­го ра­бо­та ви ча­ка днес, но сте стрик­т­ни и из­пъл­ни­тел­ни, та­ка че ще се спра­ви­те с ус­пех. Въз­мож­ни са из­год­ни пред­ло­же­ния от ко­ле­ги или при­я­те­ли. Ка­дър­ни и ав­то­ри­тет­ни сте и мно­зи­на ис­кат да ра­бо­тят с вас. От­но­во пос­ред­с­т­вом ра­бо­та­та има­те шанс за па­рич­ни при­до­бив­ки, мо­же да не от­го­ва­рят на очак­ва­ни­я­та ви и ня­кои ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни, но мис­ле­те за бъ­де­ща­та си ре­а­ли­за­ция.

ВЕЗНИ

В неделя Вез­ни­те се де­лят на две ос­нов­ни гру­пи спо­ред нас­т­ро­е­ни­е­то си. При ед­ни­те – пъл­на апа­тия и от­със­т­вие на стре­ме­жи, при дру­ги­те – усър­д­ни дейс­т­вия за пос­ти­га­не на фи­зи­чес­ко и ду­шев­но за­до­вол­с­т­во. Пър­ви­те са при­тес­не­ни от раз­ви­ти­е­то на де­ло­вия жи­вот, но днес ид­ва кра­ят на ва­ши­те про­фе­си­о­нал­ни неп­ри­я­т­нос­ти. В биз­не­са не до­пус­кай­те чуж­да на­ме­са, ня­кои проб­ле­ми изис­к­ват раз­ми­съл.

СКОРПИОН

Ам­би­ци­ра­ни сте да под­чи­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва­та на во­ля­та си. При мно­зи­на е до­шъл кра­ят на неп­ри­я­т­нос­ти­те, ко­га­то е тряб­ва­ло да се съ­о­б­ра­зя­ва­те с чуж­ди же­ла­ния. Си­гур­но е, че ще ус­пе­е­те в па­рич­но от­но­ше­ние. На сре­щи­те през де­ня по­ве­че слу­шай­те и при­е­май­те ка­за­но­то без ко­мен­тар, то­зи дип­ло­ма­ти­чен ход ще ви от­вър­же ръ­це­те през след­ва­щи­те дни. Бъ­де­те по-ак­тив­ни на ра­бот­но­то мяс­то.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те са спо­кой­ни и се на­ми­рат на со­лид­ни по­зи­ции, но то­ва за мо­мен­та е прин­цип­но усе­ща­не ка­то де­ло­ва и со­циал­на по­зи­ция. Фи­зи­чес­ко­то ви здра­ве или пси­хи­чес­ко­то рав­но­ве­сие са на­ру­ше­ни днес и ще ви е труд­но да пос­тиг­не­те де­ло­ви или друг ус­пех. Някои от Стре­лец ще са ак­тив­ни в кон­так­ти­те си днес, но бъ­де­те пред­паз­ли­ви с не­доб­ро­на­ме­ре­ни прия­те­ли.

КОЗИРОГ

За Ко­зи­ро­зи­те ще бъ­де най-доб­ре днес да ос­та­нат на за­ден план и да при­е­мат под­чи­не­на ро­ля. През ра­бот­ния ден ще бъ­де­те ус­той­чи­ви и дейс­т­ве­ни, но не е из­к­лю­че­но мно­зи­на да ос­та­нат оби­де­ни по ня­ка­къв по­вод от на­чал­ни­ци­те си. Във фи­нан­со­во от­но­ше­ние мно­зи­на имат не­и­зяс­не­ни проб­ле­ми. Дос­та тряб­ва да се пот­ру­ди­те за пос­ти­га­не на ус­пех. Се­ри­о­з­ни про­ти­во­ре­чия съ­щес­т­ву­ват вкъ­щи.

ВОДОЛЕЙ

Мно­го от Во­до­ле­и­те са умо­ре­ни и в оп­ре­де­ле­ни мо­мен­ти чув­с­т­ват не­дос­тиг на си­ли у се­бе си, но то­ва със­то­я­ние чу­дес­но се ком­пен­си­ра с пос­тиг­на­ти­те ус­пе­хи в пос­лед­но вре­ме. Те са про­фе­си­о­нал­ни и в биз­не­са. Раз­чи­тай­те на ра­бо­та­та си и осо­бе­но днес се па­зе­те да не из­бър­з­ва­те в дейс­т­ви­я­та си. Ня­кои от вас са аг­ре­сив­ни и лес­но ще вля­зат в кон­ф­ликт с ко­ле­ги­те си.

РИБИ

Ри­би­те са твър­де из­то­ще­ни, но неделя е ра­дос­тен с то­ва, че сла­га край на ва­ши­те неп­ри­я­т­нос­ти и на ог­ром­ни­те уси­лия, ко­и­то сте из­раз­ход­ва­ли за ре­а­ли­зи­ра­не на про­фе­си­о­нал­на­та си дей­ност. Тру­дът ви не е оти­шъл нап­раз­но, по­зи­ци­и­те ви са ста­бил­ни. Мно­зи­на ще се сблъс­кат с неп­ре­о­до­ли­ми труд­нос­ти при раз­ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви проб­ле­ми. В служ­ба­та се на­ла­га дис­тан­ция от раз­го­во­ри.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *