ХОРОСКОП ЗА 5 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Въз­мож­ни са труд­нос­ти в съ­бо­та за Ов­ни­те. Ще се ра­зо­ча­ро­ва­те от хо­ра­та, чие­то мне­ние е важ­но за Вас. То­ва би би­ло край­но неп­рия­тно, тъй ка­то, как­то и пре­ди, се нуж­дае­те от тяхна­та под­кре­па и одо­бре­ние. Ста­рай­те се да се дър­жи­те спо­кой­но и дру­же­люб­но, до­ри то­ва да Ви на­помня за по-ра­но до­пус­на­ти греш­ки и про­пус­ки.

ТЕЛЕЦ

Прия­те­ли­те и род­ни­ни­те ви знаят, че Вие сте чо­ве­кът, на ко­го­то ви­на­ги мо­гат да раз­чи­тат. Ура­вно­ве­се­ни сте и поч­ти ви­на­ги сте в със­тоя­ние да да­де­те до­бър съ­вет, от кой­то ще има нуж­да чо­век, ко­го­то оби­ча­те. Той има дос­та се­рио­зен проб­лем и раз­чи­та на вас. По­мог­не­те да взе­ме пра­вил­но­то ре­ше­ние. Днес е под­ходящ ден за са­мооб­ра­зо­ва­ние.

БЛИЗНАЦИ

Емо­ции­те ви пре­жив­яват упа­дък, а си­туа­ция­та ста­ва все по-слож­на и дра­ма­тич­на, за­дъл­бо­ча­ва­ща се. Ако някой пре­ка­ле­но мно­го ви при­тис­ка, за да се из­мък­не от да­де­на си­туа­ция на ваш гръб, то­ва са­мо ще по­ро­ди аг­ре­сия. Взе­ме­те не­ща­та в свои ръ­це и пред­раз­по­ло­же­те за раз­го­вор опо­нен­та си. Об­съ­де­те то­ва, кое­то ви въл­ну­ва, и на­ме­ре­те ре­ше­ние.

РАК

Днес пред­стои да се спра­ви­те със слож­на за­да­ча, коя­то ще бъ­де пос­та­ве­на от ва­шия лю­бим чо­век. Пос­та­рай­те се да се спра­ви­те с всич­ко, ка­то по­ло­жи­те мак­си­мал­но ста­ра­ние и уси­лия. В про­ти­вен слу­чай и при най-мал­кия неус­пех ще бъ­де­те об­ви­не­ни, че не сте ис­ка­ли то­ва да ста­не, и ин­ди­рек­тно ще се правят из­во­ди за от­но­ше­ние­то ви.

ЛЪВ

Ако днес дей­ства­те пред­паз­ли­во, ще мо­же­те в края на деня да се поз­дра­ви­те за ус­пе­хи­те си. Към всич­ки неп­рия­тнос­ти, кои­то ще съ­пътс­тват ра­бо­та­та ви, под­хо­де­те спо­кой­но и ра­зум­но. Неп­рия­тнос­ти в съ­бо­та ще имат оне­зи от вас, кои­то пре­неб­рег­ват доб­рия тон и си поз­волят да кле­ветят и зле­пос­тавят ко­ле­ги. Из­бяг­вай­те кон­флик­ти­те.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще водят раз­го­во­ри по гло­бал­ни въп­ро­си с хо­ра, кои­то са от близ­ко­то им об­кръ­же­ние. Не вли­зай­те в из­лиш­ни по­ле­ми­ки, при кои­то ка­ра­ни­ци­те са неиз­беж­ни. Ако де­монстри­ра­те упо­ри­тос­т и пос­тоян­ство и за­щи­ти­те своя­та глед­на точ­ка по да­ден въп­рос, ще спе­че­ли­те ува­же­нието на околните и ще изпитате удовлетворение.

ВЕЗНИ

Денят е мно­го бла­гоп­рия­тен за ку­пу­ва­не ан­тик­вар­ни пред­ме­ти и скъ­по­цен­нос­ти. Някои ще имат въз­мож­ност да ин­вес­ти­рат в биз­нес, но пре­ди то­ва проу­че­те в де­тай­ли проек­та, кой­то ис­ка­те да фи­нан­си­ра­те, а не да го пра­ви­те на сляпо. В об­кръ­же­ние­то ви ще се поя­ви чо­век, пре­диз­вик­ващ у вас про­ти­во­ре­чи­ви чувс­тва и ще ви прив­лече.

СКОРПИОН

Днес няма ни­как­ва нуж­да да се на­мес­ва­те в жи­во­та на хо­ра­та, кои­то ви зао­би­калят, ма­кар че мно­го ще ви се ис­ка да го нап­ра­ви­те. У вас ки­пи сил­но же­ла­ние да взе­ме­те уча­стие във всич­ко, кое­то ста­ва, а то­ва от­кри­ва пред вас мно­жес­тво но­ви уди­ви­тел­ни въз­мож­нос­ти. Ваш бли­зък е из­пад­нал в нуж­да и ще ви по­тър­си па­ри назаем.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бот­ният ден ви гот­ви из­не­на­да, свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Из­пъл­не­ни сте с ене­ргия и ни­що няма да спре ус­пеш­на­та ви реа­ли­за­ция. Рис­ку­ва­те да се дър­жи­те не­ра­зум­но, ако се под­да­де­те на емо­ции­те си. Пос­ле мо­же да съ­жал­ява­те за то­ва, че сте би­ли тол­ко­ва от­кро­ве­ни с хо­ра, кои­то са ви про­во­ки­ра­ли с дей­ствия­та си. Денят ви ще завърши с релакс в приятна обстановка.

КОЗИРОГ

Ос­во­бо­де­те се от всич­ко, кое­то не ви е под­влас­тно и не мо­же­те да кон­тро­ли­ра­те. Труд­но е да се нап­ра­ви, но вед­на­га щом за­поч­не­те да по­ла­га­те уси­лия, не­за­бав­но ще усе­ти­те вку­са на сво­бо­да­та. Пон­яко­га чувс­тво­то за ви­на ще въз­препя­тства заб­рав­яне­то на ста­ри­те неу­да­чи, ло­шо­то от­но­ше­ние и дру­ги неп­рия­тни случки. Не позволявайте лошото настроение да помрачи хубавия ви ден.

ВОДОЛЕЙ

Нео­чак­ва­но и за са­ми­те вас ще се ока­же­те в цен­тъ­ра на вни­ма­ние, а то­ва навя­рно ще ви за­рад­ва. Прия­тни­те приз­на­ния ще ви под­не­се лю­би­мият чо­век и то­ва ще ви ок­риля през це­лия ден. Оба­че бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­бягвай­те про­во­ка­цион­но­то по­ве­де­ние. Някои ще по­лу­чат по­да­ръ­ци днес за личния си празник от своите близки и приятни сюр­при­зи от приятели.

РИБИ

Трябва да гле­да­те в бъ­де­ще­то с по­ве­че оп­ти­ми­зъм. На някои ще бъ­де труд­но да си на­мерят съюз­ни­ци, ако не из­глеж­дат на­пъл­но уве­ре­ни в се­бе си и съмн­яващи се в по­бе­да­та. Съз­да­ли­те се от­но­ше­ния (и де­ло­ви, и лич­ни) ще из­глеж­дат из­гу­би­ли ак­туал­ност, не бър­зай­те с ре­ше­ния­та. Всич­ко, кое­то днес ще бъ­де раз­ру­ше­но, ед­ва ли ще въз­ста­но­ви­те.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *