ХОРОСКОП ЗА 5 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

У мно­зи­на от Овен е въ­зоб­но­ве­на на­деж­да­та за про­фе­сио­нал­на пром­яна. Днес тя от­но­во ще из­ле­зе на пре­ден план, след ка­то нау­чи­те някак­ви но­ви­ни. За дос­та пром­яна­та ще из­глеж­да не­нав­ре­мен­на  по­ра­ди съ­щес­тву­ва­ща­та в мо­мен­та нея­сно­та в де­ла­та ви. Въп­ре­ки то­ва не про­пус­кай­те и най-мал­кия шанс за про­фе­сио­нал­на­та си си­гур­ност.

ТЕЛЕЦ

Раз­гне­ве­ни и с дос­та не­га­тив­но пред­раз­по­ло­же­ние са Тел­ци­те днес. Не­до­волс­тво­то ви ще бъ­де на­со­че­но към око­лни­те, кои­то чес­то без­при­чин­но ще се дър­жат с вас по не­по­до­ба­ващ на­чин. Та­ко­ва от­но­ше­ние ще имат някои от ко­ле­ги­те в служ­ба­та ви. Ще чуе­те неп­рия­тни но­ви­ни, кои­то ще смутят мно­зи­на от Те­лец. Не пред­прие­май­те от­ве­тен удар.

БЛИЗНАЦИ

Във втор­ник Близ­на­ци­те се делят на две гру­пи и ще имат раз­лич­но, до­ри про­ти­во­по­лож­но раз­ви­тие на деня. За ед­ни­те то е по­ло­жи­тел­но, до­ка­то вто­ри­те ще се сблъс­кат с не­га­тив­ни явле­ния. Бъ­де­те из­клю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни в служ­ба­та си, без зна­че­ние с как­во ра­бо­ти­те – па­ри, до­ку­мен­ти, хо­ра и т.н. Не си поз­вол­явай­те и вол­нос­ти.

РАК

Втор­ник за Ра­ци­те е по­ве­че на­си­тен с не­до­волс­тво, от­кол­ко­то с тър­пи­мост и из­пъл­ни­тел­ност. Мно­зи­на ще бъ­дат дос­та ле­ко­мис­ле­ни на ра­бот­но­то си място и ще пред­по­че­тат да си губят вре­ме­то с нез­на­чи­тел­ни дей­нос­ти, вмес­то да се зах­ва­нат с де­ло­ви­те си от­го­вор­нос­ти. Сил­но из­ра­зе­но е чувс­тво­то ви за по­тис­на­тост.

ЛЪВ

Днес трябва да раз­чи­та­те на це­лия си по­тен­циал и да не се вли­яе­те от свои­те вре­мен­ни нас­трое­ния, кои­то оби­кно­ве­но ви дей­стват де­мо­би­ли­зи­ра­що. Втор­ник е пло­дот­во­рен и съз­да­ва всич­ко необ­хо­ди­мо за ва­шия ус­пех. Осо­бе­но ак­тив­ни­те меж­ду вас ще про­ве­дат ус­пеш­ни раз­го­во­ри и ще пос­тиг­не­те оча­ква­ни­те ре­зул­та­ти.

ДЕВА

За по­ве­че­то Де­ви втор­ник мо­же да се ока­же мно­го тру­ден. Гол­яма е ве­роя­тнос­тта вие да пос­тъ­пи­те не­то­ле­ран­тно към оне­зи, с кои­то ви свър­зват де­ло­ви­те от­но­ше­ния. Дру­ги от Де­ва трябва да се при­мирят с труд­нос­ти­те и да из­ча­кат по-до­бър ден. Оне­зи, кои­то дей­стват без ог­лед на из­пол­зва­ни­те средс­тва и на­чи­ни, ще си нав­редят.

ВЕЗНИ

Пър­во­на­чал­но­то ро­ман­тич­но нас­трое­ние, ха­рак­тер­но за по­ве­че­то от Вез­ни, ще от­стъ­пи място на тъж­ни­те ли­рич­ни пред­раз­по­ло­же­ния. Към тях ще ви от­пратят спо­ме­ни­те. Ако объ­рне­те гръб на за­ко­но­мер­нос­ти­те в жи­во­та, ще си нав­ле­че­те неп­рия­тнос­ти. Мно­го сте раз­сея­ни, па­зе­те па­ри и до­ку­мен­ти от краж­би.

СКОРПИОН

За вас втор­ник е тру­ден и из­пъл­нен с препя­тствия при осъ­щест­вява­не на еле­мен­тар­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти. Еди­нстве­но за про­фе­сио­нал­на­та ви дей­ност не се от­нася та­зи ха­рак­те­рис­ти­ка. На ра­бот­но­то ви място всич­ко ще про­те­че нор­мал­но, до­ри ба­нал­но, и ще пре­диз­ви­ка у вас апа­тия. Лич­ни­те де­ла ще бук­су­ват на ед­но място.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник за Стрел­ци­те не е мно­го по­ле­зен, ма­кар че ни­що неп­рия­тно не ви оча­ква. Денят ще ми­на­ва вяло и най-ве­че за оне­зи от вас, кои­то са пре­ка­ли­ли с ал­ко­хо­ла. С по-гол­яма от­го­вор­ност към свои­те де­ло­ви за­дъл­же­ния трябва да се от­не­сат пъ­ту­ва­щи­те. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и в от­но­ше­ния­та си с лю­би­мия чо­век, спорите излишно за неща, които не можете сами да направите.

КОЗИРОГ

Мно­го ак­тив­ни са днес Ко­зи­ро­зи­те. Дей­ствия­та ви се ха­рак­те­ри­зи­рат с це­ле­на­со­че­ност и прецизност и пре­диз­вик­ват рес­пект. Еди­нстве­но на­ма­ле­ни са въз­мож­нос­ти­те ви в сфе­ра­та на ад­ми­нис­тра­тив­ни­те дей­нос­ти и там ще ви бъ­де дос­та труд­но да осъ­щес­тви­те ус­пе­шен ден. Някои ще по­лу­чат доб­ри но­ви­ни, към кои­то ед­ва ли ще ос­та­нат рав­но­душ­ни.

ВОДОЛЕЙ

Във втор­ник ще се сблъс­ка­те с не­ре­ше­ни проб­ле­ми. При по­ве­че­то от Во­до­лей се­га е ос­тро осе­зае­мо чувс­тво­то за са­мо­та, кое­то ще ви дей­ства осо­бе­но по­тис­ка­що в някои мо­мен­ти. Под не­го­во въз­дей­ствие мно­зи­на ще тръг­нат на без­цел­но пъ­ту­ва­не, но така ще отпуснете психиката си. Не се под­да­вай­те на не­га­тив­ни влия­ния, те ще реф­лек­ти­рат вър­ху ра­бо­та­та ви днес.

РИБИ

Днес ка­то че ли неп­рия­тнос­ти­те и по­ло­жи­тел­но­то раз­ви­тие при Ри­би­те се по­делят по­рав­но. С по-гол­яма ан­га­жи­ра­ност трябва да прие­ма­те слу­жеб­ни­те си от­го­вор­нос­ти, за да не предизвикате шефското недоволство. В по­ве­че­то слу­чаи пред­вид­ли­вос­тта ще ви бъ­де от най-гол­яма пол­за. Раз­чи­тай­ки на ин­туи­тив­ни­те си усе­ща­ния, ще мо­же­те да дей­ства­те по най-доб­рия на­чин.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *