ХОРОСКОП ЗА 5 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен за ро­де­ни­те под Овен. За някои е ха­рак­тер­но слу­жеб­но пъ­ту­ва­не днес, при дру­ги над­дел­яват пре­го­во­ри­те и кон­так­ти­те по де­ло­ви въп­ро­си, а за тре­ти втор­ник е ден за при­до­бив­ки. Мо­гат да се при­бавят и важ­ни но­ви­ни, от­нас­ящи се до де­ло­вия жи­вот или до до­ма. Неп­рия­тнос­ти ще има­те по де­ла, за­ви­се­щи от ад­ми­нис­тра­ции.

ТЕЛЕЦ

 За Тел­ци­те втор­ник е ус­пе­шен от глед­на точ­ка на при­до­бив­ки. Тяхно­то зна­че­ние е двой­стве­но – при ед­ни ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, а дру­ги ще съз­да­дат но­ва връз­ка, чрез коя­то ще пос­тиг­нат някои свои на­ме­ре­ния. Оча­кват ви ло­ши но­ви­ни в служ­ба­та, ка­сае­щи ва­ша­та про­фе­сия и до­пус­на­ти сла­бос­ти. Не прибя­гвай­те до кон­фрон­та­ции.

БЛИЗНАЦИ

 За­си­ле­ни са ва­ши­те тър­гов­ски и биз­нес­ спо­соб­нос­ти във втор­ник. Денят е из­клю­чи­тел­но до­бър за прак­ти­чес­ки дей­ствия и кон­так­ти. Оча­кват ви фи­нан­со­ви но­ви­ни или свър­за­ни с някои ва­ши тай­ни вра­го­ве, опи­тва­щи се да ви нав­редят. Ху­ба­во е да не реа­ги­ра­те се­га по та­зи ин­фор­ма­ция, за­що­то дей­ствия­та ви ще бъ­дат неа­дек­ват­ни. Вни­ма­вай­те с ра­бо­то­да­те­ли­те си.

РАК

 Днес Ра­ци­те са в със­тоя­ние да пос­тиг­нат всич­ко, към кое­то се стремят. В под­кре­па на въз­мож­нос­ти­те ви се явява съоб­ще­ние, с кое­то някои от вас ще бъ­дат уве­до­ме­ни за ра­бо­та, а при дру­ги има ли­чен или фи­нан­сов ха­рак­тер. Мно­зи­на мо­гат да се въз­пол­зват от под­кре­па­та на чо­век, имащ от­но­ше­ние към ра­бо­та­та им. Ха­рак­тер­но е пъ­ту­ва­не за някои от вас в чуж­би­на.

ЛЪВ

 Втор­ник но­си доб­ри въз­мож­нос­ти, а и вие днес сте мно­го ак­тив­ни. Де­ла­та, под­хва­на­ти с ен­ту­сиа­зъм, неп­ре­мен­но ще за­вър­шат ус­пеш­но за вас. От дру­га стра­на, не би­ва да раз­чи­та­те на пла­но­ве­те си, за­що­то те се­га се ока­зват чис­та илю­зия. Дей­ствай­те са­мо по въп­ро­си, кои­то зас­ягат реал­ни­те ви стре­ме­жи и зао­би­кал­яща­та об­ста­нов­ка. Не вли­зай­те в кон­фликт.

ДЕВА

 Ус­пе­хи­те във втор­ник имат от­но­ше­ние към ва­ши­те кон­так­ти, служ­ба­та, до­ма и по лич­ни въп­ро­си. Труд­нос­ти ще има­те при де­ла с фи­нан­сов ха­рак­тер, а оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с па­ри, трябва да бъ­дат вни­ма­тел­ни днес. Въз­мож­но е да за­гу­би­те па­ри или да сгре­ши­те при пре­да­ва­не на су­ми във ва­ша вре­да. Из­не­на­да ще бъ­де за­поз­на­ва­не­то ви с нов чо­век.

ВЕЗНИ

 Втор­ник ще пре­ми­не труд­но за Вез­ни­те. При някои от вас то­ва се дъл­жи пре­ди всич­ко на пре­кал­ява­не с ал­ко­хол. Има­те шан­со­ве през деня де­ла­та ви да пот­ръг­нат, не­за­ви­си­мо от те­жес­тта, коя­то ще има­те през це­лия ден. Реа­ли­за­ция мо­же да оча­ква­те във фи­нан­со­ва­та сфе­ра и кон­так­ти­те. При дру­ги тя е свър­за­на с де­ло­ви пъ­ту­ва­ния. Ще по­лу­чи­те доб­ри но­ви­ни.

СКОРПИОН

 Уси­лия­та и ак­тив­нос­тта ще да­дат до­бър плод днес в де­ла­та ви. На об­щия фон се от­кроя­ват пре­ди всич­ко кон­так­ти­те, пъ­ту­ва­ния­та и фи­нан­со­ви­те ан­га­жи­мен­ти. Къс­ме­тът ви е из­ра­зи­те­лен и мно­зи­на са в със­тоя­ние да пос­тиг­нат но­ва до­го­во­ре­ност със свои­те ра­бо­то­да­те­ли. Денят е мно­го ус­пе­шен за без­ра­бот­ни­те от вас, мо­же­те да по­пад­не­те на под­ход­яща ра­бо­та.

СТРЕЛЕЦ

 За­вид­на е ва­ша­та мо­би­ли­зи­ра­ност във втор­ник. Твър­де дей­стве­ни са Стрел­ци­те и денят ще се уве­нчае с ус­пех. Не­за­ви­си­мо да­ли ва­ши­те де­ла са свър­за­ни с фи­нан­си, пъ­ту­ва­ния или ка­къв­то и да би­ло род про­фе­сио­нал­на дей­ност, ще пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти. Днес ще направите успешна договорка за работа, която се е забавила. За някои – лич­ни пос­ти­же­ния в лю­бов­та. Оче­рта­ва се из­ли­за­не в чуж­би­на в ско­ро вре­ме.

КОЗИРОГ

 Днес ва­шият про­фе­сио­на­лен из­раз е твър­де мо­щен. То­ва няма да ос­та­не не­за­бел­яза­но и в мно­го слу­чаи мо­же да оз­на­ча­ва па­рич­на при­до­бив­ка за вас. Но най-ве­роя­тно е тя да има от­но­ше­ние към бъ­де­ще­то. Из­бягвай­те да да­ва­те съ­ве­ти на някои от ко­ле­ги­те си или да ко­мен­ти­ра­те об­ста­нов­ка­та в служ­ба­та. Стой­те нас­тра­на от об­ща­та су­ма­то­ха. Не споделяйте плановете си, не давайте израз и на емоциите.

ВОДОЛЕЙ

 Во­до­леи­те съ­що ги оча­ква доб­ра реа­ли­за­ция във втор­ник. Твър­де де­ло­ви сте, за да про­пус­не­те то­зи шанс, и мо­же да се ка­же, че с ка­чес­тва­та си се от­кроя­ва­те сред дру­ги­те. По­зи­тив­но раз­ви­тие ще имат ва­ши­те кон­так­ти с вис­шес­тоя­щи хо­ра от служ­ба­та или из­вън нея. Не е из­клю­че­но някои от вас да дос­тиг­нат до но­во до­го­во­ри­ра­не. Па­рич­на при­до­бив­ка за онези от вас, които имат частен бизнес.

РИБИ

 За Ри­би­те втор­ник съ­що е до­бър ден. Но се­га мно­зи­на от вас имат по­ве­че от ед­на въз­мож­нос­ти за из­бор и трябва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни, за да бъ­де той спо­луч­лив. Про­фе­сио­нал­ният ден ще ви срещ­не с нов чо­век, имащ гол­ямо влия­ние не са­мо във ва­ша­та про­фе­сио­нал­на сфе­ра. Ще бъ­де­те за­рад­ва­ни от но­ви­ни, кои­то се свър­зват с де­ло­вия ви жи­вот или имат лич­но от­но­ше­ние. Любовният ви живот днес изисква съжшвяване, сюрпризирайте половинката си.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *