ХОРОСКОП ЗА 5 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не­доб­ро нас­трое­ние у вас. Ве­роя­тно сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри. Ако се за­дей­ства­те по-се­риоз­но, има­те прек­рас­на въз­мож­ност за доб­ри ре­зул­та­ти в дей­нос­тта си. Слу­же­бен проб­лем по­ра­ди гаф на ваш ко­ле­га.

ТЕЛЕЦ

За­бав­яне в де­ла­та и препя­тствия по­ра­ди проб­ле­ми, съз­да­де­ни от бли­зък чо­век, са при­чи­на за ло­шо­то нас­трое­ние при Тел­ци­те. Ако дей­ства­те тър­пе­ли­во и ра­зум­но-дип­ло­ма­тич­но, денят мо­же да ви пред­ло­жи прия­тен сюр­приз. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния. На­ли­це са за­гу­би.

БЛИЗНАЦИ

Пе­тък е дос­та емо­цио­на­лен за Близ­на­ци­те, има ве­роя­тност да раз­ре­ши­те някои лич­ни проб­ле­ми. Фи­нан­со­во­то ви осъ­щест­вява­не е за­ви­си­мо от няка­къв мъж, той е го­тов да ви по­мог­не. Раз­ви­тие­то в до­маш­но-род­нин­ски­те от­но­ше­ния ед­ва ли ще ви за­до­во­ли днес. Стой­те не­пок­ла­ти­мо на по­зи­ции­те си.

РАК

Денят е на­то­ва­рен за Ра­ци­те от емо­цио­нал­на глед­на точ­ка. На мно­го от мъ­же­те ще се на­ло­жи да ока­жат по­мощ. Дру­ги от вас мо­гат да раз­чи­тат на своя­та ав­то­ри­тет­ност за раз­ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си. Вни­ма­вай­те, има някак­ва аг­ре­сив­ност в по­ве­де­ние­то ви, кое­то мо­же да има об­ра­тен ефект.

ЛЪВ

Ду­шев­но­то не­раз­по­ло­же­ние ще ви нас­трои сан­ти­мен­тал­но, с пог­лед към спо­ме­ни­те. Някои от Лъв се чувс­тват емо­цио­нал­но ог­ра­бе­ни, но преу­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ние­то на фак­ти­те. На­пъл­но сте в със­тоя­ние да прег­лът­не­те някои ра­зо­ча­ро­ва­ния и да се за­ло­ви­те здра­во за ра­бо­та.

ДЕВА

Пе­че­ливш пе­тък за Де­ви­те и мно­зи­на от вас ще се справят с труд­нос­ти, съз­да­де­ни от необ­мис­ле­ни дей­ствия на бли­зък чо­век. Бла­гос­клон­но­то от­но­ше­ние на ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це спрямо вас днес е мно­го важ­но за раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­тра­тив­ни и фи­нан­со­ви въп­ро­си. Прек­ра­сен слу­же­бен ден.

ВЕЗНИ

Де­ви­те ще имат един щас­тлив ден, осо­бе­но се­мей­ни­те сред вас. Ще се рад­ват на при­до­бив­ки за до­ма, въп­ре­ки че има и няка­къв фи­нан­сов проб­лем. Ва­ша­та при­леж­ност и нас­той­чи­вост по от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния ще до­ве­де до за­вър­шен вид ан­га­жи­мен­ти­те ви.

СКОРПИОН

Зле се чувс­тват Скор­пио­ни­те в пе­тък, но ще раз­бе­рат за бла­гоп­рия­тен из­ход на при­тесн­яващ ги проб­лем. Доб­ри­те но­ви­ни са ха­рак­тер­ни за вас. Ще нас­тъ­пи по­добр­ява­не на ма­те­риал­но­то ви по­ло­же­ние по слу­жеб­на ли­ния, но някои ще се чувс­тват още­те­ни по­ра­ди до­пъл­ни­тел­но на­то­ва­ре­на прог­ра­ма.

СТРЕЛЕЦ

Сан­ти­мен­тал­но нас­трое­ни са Стрел­ци­те в пе­тък, а денят им пред­ла­га голям ус­пех – се­риоз­ни па­рич­ни и ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Де­ца­та ви носят гол­яма ра­дост и до­маш­ни­те взаи­моот­но­ше­ния ви ка­рат да се чувс­тва­те щас­тли­ви и об­лек­че­ни. Мно­го ра­бо­та се оче­рта­ва в служ­ба­та. Някои днес ще го дават доста лежерно и ще се заемат с по-приятни занимания.

КОЗИРОГ

Ус­пе­шен и пе­че­ливш пе­тък за Ко­зи­ро­зи­те, въп­ре­ки че из­жив­ява­те проб­ле­ми на вът­реш­но ни­во. Ста­ва въп­рос за лю­бов с хар­мо­ния в от­но­ше­ния­та. Же­ни­те от зна­ка ще проявят ве­ли­ко­ду­шие за ста­би­ли­за­ция­та, до­ка­то мъ­же­те раз­чи­тат на бла­гос­клон­ност. Съ­щес­тву­ват се­риоз­ни ус­ло­вия за фи­нан­сов раз­цвет и бъдещите ви придобивки ще са осезаеми за вас.

ВОДОЛЕЙ

Пе­тък е прек­ра­сен ден за Во­до­леи­те и мно­зи­на от вас ще имат по­вод да се чувс­тват об­лек­че­ни и щас­тли­ви. Ще раз­бе­ре­те за бла­гос­клон­но от­но­ше­ние спрямо фи­нан­со­вия ви проб­лем и не е из­клю­че­но въп­ро­сът да се раз­ре­ши. Мо­би­ли­зи­рай­те си­ли­те, ре­зул­та­ти­те ще ви за­до­волят. Не давайте пари назаем, няма да ви бъдат върнати в договорения срок и само ще се ядосвате.

РИБИ

Ри­би, не бъ­де­те аг­ре­сив­ни и кри­тич­ни към око­лни­те в пе­тък. Прек­рас­но се раз­ре­ша­ва проб­лем с род­ни­на с ин­те­ли­ген­тна­та на­ме­са на же­на. Нео­со­бе­но удо­влет­во­ре­ни ще бъ­де­те от слу­жеб­ния пе­тък, не са си­гур­ни някои ма­те­риал­ни при­до­бив­ки или пе­чал­би. Пе­че­ливш ден за кон­так­ти и бизнес срещи. Пътуването ви е свързано с вашите служебни ангажименти.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *