ХОРОСКОП ЗА 5 ЮЛИ

ОВЕН

Пе­тък е дос­та ин­те­ре­сен и емо­цио­на­лен. Мно­го дей­стве­ни и ене­ргич­ни, Ов­ни­те ка­то че ли са в стар­ти­ра­що по­ло­же­ние. Из­глеж­да за мно­зи­на са въз­ник­на­ли но­ви пре­диз­ви­ка­телс­тва, кои­то ви сти­му­ли­рат ин­те­лек­туал­но и съз­да­ват реал­на си­туа­ция за пред­ва­ри­тел­но пла­ни­ра­не на бъ­де­щи гра­див­ни дей­ствия. Ус­пеш­но раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са мно­го ак­тив­ни в пе­тък. За мно­зи­на активността е на­со­че­на към пъ­ту­ва­не или с цел фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Дру­ги са на­со­чи­ли вни­ма­ние­то си към при­го­тов­ле­ния във връз­ка с лич­ни­те им це­ли. Те об­хва­щат най-пъл­но две сфе­ри – она­зи от ин­ти­мен ха­рак­тер и ма­те­риал­на­та. Мо­мен­тът е удо­бен да се реа­ли­зи­ра­те из­вън про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра.

БЛИЗНАЦИ

Пе­тък е пре­въз­хо­ден за Близ­на­ци. Мно­зи­на ще по­лу­чат ра­дос­тно съоб­ще­ние във връз­ка с фи­нан­си. Дру­ги от вас са из­пра­ве­ни пред из­бор да пъ­ту­ват ли през дни­те на уи­кен­да, или да ос­та­нат в до­ма си. Мно­го ве­роя­тно е вто­ро­то да над­де­лее, за­що­то има­те да ре­ша­ва­те до­маш­ни въп­ро­си. На­ли­це е дъл­бо­ка пром­яна у мно­зи­на.

РАК

Пе­тък е по­зи­ти­вен за вас и по­ве­че­то от Рак ще дей­стват мо­би­ли­зи­ра­но. Ха­рак­тер­на е про­фе­сио­нал­на­та из­ява, как­то и въз­мож­нос­тта за раз­рас­тва­не на дей­нос­тта ви. Днес е въз­мож­но да по­лу­чи­те съоб­ще­ние с пред­ло­же­ние за взаим­ни дей­ствия от стра­на на прия­тел или бли­зък чо­век. Не пра­ве­те ка­те­го­рич­ни из­явле­ния за или про­тив.

ЛЪВ

По­ве­че­то от Лъв са раз­двое­ни в по­зи­ции­те си. От ед­на стра­на, пе­тък е един от мно­го доб­ри­те про­фе­сио­нал­ни дни за вас. Ус­пе­хи­те ви са из­вън съм­не­ние. От дру­га стра­на, мно­зи­на ще по­лу­чат пред­ло­же­ние за взаим­ни дей­ствия във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. То е съб­лаз­ни­тел­но, но не би­ва да изо­став­яте де­ла­та си. За­си­лен е къс­ме­тът ви.

ДЕВА

В пе­тък при Де­ви­те се явяват дос­та проб­ле­ми, но са­ми­те вие сте в доб­ро нас­трое­ние и с ог­ро­мен ка­па­ци­тет за по­ло­жи­тел­на из­ява. Най-ве­роя­тно проб­ле­ми­те ви са от до­ма­шен ха­рак­тер. Ра­бот­ният ден пре­ми­на­ва ус­пеш­но и за някои от вас съз­да­ва до­ри но­ви въз­мож­нос­ти. Днес мно­зи­на мо­гат да раз­чи­тат на ус­пех в сфе­ра­та на фи­нан­си­те.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те из­жив­яват про­ме­ни, кои­то днес се ока­зват дос­та осе­зае­ми. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за тран­сфор­ма­ция, по­ро­де­на на ба­за­та на ин­тим­ния жи­вот. Ед­ни­те от вас са стиг­на­ли до бе­зу­мие от влюб­ва­не, до­ка­то дру­ги­те гле­дат по-фи­ло­соф­ски на проб­ле­ми­те си и се опи­тват да на­мерят ал­тер­на­тив­но раз­ре­ше­ние.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са ан­га­жи­ра­ни по­ве­че с проек­ти за пред­стоя­щи­те си де­ла, от­кол­ко­то с ан­га­жи­мен­ти­те през деня. Но не про­пус­кай­те да реа­ли­зи­ра­те въз­мож­нос­ти­те, кои­то пе­тък ви пред­ла­га. За мо­мен­та те са под­чер­та­ни чрез кон­так­ти­те ви. Ра­бот­ният ден няма да ви зат­руд­ни мно­го, за­що­то сте дей­стве­ни и ще се спра­ви­те с всич­ко.

СТРЕРЛЕЦ

В пе­тък въз­ник­ват някои про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, кои­то ще по­тис­нат част от Стрел­ци­те. Някои от тях /не­раз­ре­ши­ми­те/ мо­же­те спо­кой­но да от­ло­жи­те. Дру­ги от вас дей­стват на­по­рис­то и би­ха мог­ли да се справят с по­ве­че­то от тях. Сфе­ра­та, в коя­то ще има­те бе­зус­ло­вен ус­пех, е фи­нан­со­ва­та. Биз­нес­ме­ни­те ще по­лу­чат доб­ри съоб­ще­ния, които ще внесат успокоение у тях.

КОЗИРОГ

Пе­тък е щас­тлив за Ко­зи­ро­зи­те. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не  ус­пеш­но. За­вид­на е ва­ша­та ак­тив­ност, пред някои до­ри се от­варят но­ви въз­мож­нос­ти за из­ди­га­не в ка­рие­ра­та. С до­бър по­тен­циал са и биз­нес­ме­ни­те, чии­то де­ла се рад­ват на ус­пе­хи­те. Пред по­ве­че­то Ко­зи­ро­зи стои проб­ле­мът за раз­би­ра­телс­тво­то със се­мей­ния или лю­бов­ния парт­ньор.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те от­ра­но са се пог­ри­жи­ли да об­лек­чат деня си от­към слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, за да го прик­лю­чат без из­лиш­ни нат­овар­ва­ния. Поч­ти всич­ки от Во­до­лей ще опо­лзот­воря­т сво­бод­но­то си вре­ме, ка­то на пър­во място тук из­пък­ват кон­так­ти­те ви в ли­чен ас­пект. В тях вие сте во­де­щи и то­ва оп­ре­деля усе­ща­не­то ви за пъл­но­та.

РИБИ

Пе­тък не е мно­го ус­пе­шен ка­то про­фе­сио­на­лен ден за Ри­би­те, не за­що­то няма да ви вър­ви ра­бо­та­та, а за­що­то мно­зи­на са при­тес­не­ни да­ли тех­ни­те изи­сква­ния ще бъ­дат удо­влет­во­ре­ни от ра­бо­то­да­теля. Вие сте в из­год­ни по­зи­ции. Ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи в мно­го нап­рав­ле­ния – фи­нан­си, кон­так­ти, пъ­ту­ва­не и при ре­ша­ва­не на жиз­не­но­важ­ни до­маш­ни де­ла.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *