ХОРОСКОП ЗА 6 АВГУСТ

ОВЕН

Мно­гоо­бе­ща­ващ е по­не­дел­ник за всич­ки дей­ствия и пла­но­ве, с кои­то въз­на­мер­ява­те да ан­га­жи­ра­те вни­ма­ние­то си днес. С гол­яма ак­тив­ност ще се вклю­чи­те в де­ло­вия ри­тъм на деня и по­ло­жи­тел­ни­те ре­зул­та­ти няма да за­къс­неят. Про­фе­сио­нал­ният по­не­дел­ник е пре­въз­хо­ден, а в об­щес­тве­ни­те кон­так­ти ще ви съп­ро­вож­да къс­мет.

ТЕЛЕЦ

За вас сед­ми­ца­та за­поч­ва ус­пеш­но, а в про­фе­сия­та ще бъ­де­те неот­ра­зи­ми. По­не­дел­ник е най-доб­рият ден за нае­ма­не на ра­бо­та от без­ра­бот­ни­те. В та­зи връз­ка за някои от вас днес е въз­мож­но по­ви­ше­ние в служ­ба­та или пред­ло­же­ние, кое­то ще ви тлас­не нап­ред. Сре­щи­те ви по де­ло­ви въп­ро­си пред­по­ла­гат доб­ро раз­ви­тие.

БЛИЗНАЦИ

За­поч­ва­те сър­ди­то деня, с усе­ща­не за вът­реш­на неу­дов­лет­во­ре­ност, коя­то се ка­ни да пре­рас­не в гняв, ще нав­ле­зе­те в ри­тъ­ма на хар­мо­ния­та, коя­то днес ще се виж­да и усе­ща навс­якъ­де око­ло вас. Са­ми­те вие ще я съз­да­де­те и то­ва ще ви за­до­вол­ява на­пъл­но. Кон­так­ти­те, дом, про­фе­сия, ли­чен из­раз ще наз­реят в хар­мо­нич­но еди­нство.

РАК

Из­вес­тна за­гу­ба пред­ве­ща­ва за вас по­не­дел­ник, оно­ва, кое­то се над­ява­те да по­лу­чи­те или да ви бъ­де пред­ло­же­но, няма да от­го­варя на пред­ва­ри­тел­ни­те ви оча­ква­ния и на­деж­ди. Ни­що не е и вие спо­кой­но мо­же­те да от­ло­жи­те нап­ра­ве­но­то ви пред­ло­же­ние и да тър­си­те дру­ги въз­мож­нос­ти за за­до­вол­ява­не на нуж­ди­те ви.

ЛЪВ

Си­гур­но е, че ще за­поч­не­те то­зи по­не­дел­ник ка­то ден на не­би­вал ус­пех. По­зи­ция­та ви е не­сък­ру­ши­ма в поч­ти всич­ки сфе­ри на де­ло­ва и об­щес­тве­на дей­ност. Си­лен е из­ра­зът на ва­шия ра­бо­тен ден и го­во­ри за рен­та­бил­ни и ефе­ктив­ни дей­ствия. Мно­го доб­ри фи­нан­со­ви по­зи­ции има­те и във всич­ки слу­чаи ак­тив­нос­тта ви ще до­не­се при­до­бив­ки.

ДЕВА

Де­ви­те съ­що за­поч­ват ус­пеш­но та­зи сед­ми­ца. По­не­дел­ник ви да­ва въз­мож­ност за дей­ствия в ши­ро­ки ма­ща­би. Дай­те ак­цент вър­ху кон­так­ти­те си днес, тъй ка­то въз­мож­нос­тта да пос­тиг­не­те ус­пе­хи при под­пис­ва­не на до­го­во­ри, взе­ма­не на ре­ше­ния за бъ­де­щи дей­ствия или за­поч­ва­не на не­що но­во се­га е мно­го гол­яма.

ВЕЗНИ

Ос­во­бо­де­те се от из­лиш­ни­те ус­лов­нос­ти и дай­те пра­во на ак­тив­на­та си на­ту­ра за дей­ствия. Ре­зул­та­ти­те, кои­то мо­же­те да пос­тиг­не­те, в мно­го слу­чаи ще над­хвърлят оча­ква­ния­та ви. По всяка ве­роя­тност няма да бъ­де­те мно­го до­вол­ни от про­фе­сио­нал­ния ден, тъй ка­то ще въз­ник­нат си­туа­ции, от кои­то най-мал­ко ще се по­чувс­тва­те оби­де­ни.

СКОРПИОН

Ни­що няма да ви поп­ре­чи днес да осъ­щес­тви­те свои въж­де­ле­ния и на­ме­ре­ния. Се­га сте мно­го спо­кой­ни, пре­цен­ява­те об­стой­но и трез­во об­стоя­телс­тва­та и сте в със­тоя­ние да до­ве­де­те док­рай из­пъл­не­ние­то до­ри на по-ма­щаб­ни на­чи­на­ния. Осо­бен чар ви при­да­ват ре­ши­тел­ност и спо­кой­ствие­то, с кое­то прис­тъп­ва­те към някак­ва ра­бо­та.

СТРЕЛЕЦ

Усе­щай­ки мощ­но­то бла­гот­вор­но влия­ние на звез­ди­те, мно­го от Стре­лец ще прис­тъпят към раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те от не­да­леч­но ми­на­ло, за­що­то се­га се чувс­тва­те сил­ни и твър­до стои­те на пе­че­лив­ши по­зи­ции. Ако те­зи дей­ствия не търпят от­ла­га­не, мо­же­те да го нап­ра­ви­те, но денят ви пре­дос­тавя мно­го въз­мож­нос­ти за успешна реа­ли­за­ция.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те не са из­вън по­ло­жи­тел­но­то звез­дно влия­ние. Еди­нстве­ни­те проб­ле­ми, кои­то бих­те мог­ли да има­те днес, са свър­за­ни с про­фе­сия­та ви, и то пре­дим­но с же­на, с коя­то не трябва да вли­за­те в про­ти­во­ре­чия. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие ще имат ва­ши­те кон­так­ти и е въз­мож­но сключ­ва­не на съг­ла­ше­ние. Денят сла­га на­ча­ло на фи­нан­со­ви ус­пе­хи.

ВОДОЛЕЙ

Из­клю­чи­тел­но ва­жен ден за вас, през кой­то трябва да объ­рне­те вни­ма­ние вър­ху еди­нстве­но­то не­що, гле­дай­те някой да не ви из­ма­ми. Ако ус­пее­те да се раз­ми­не­те с то­ва или да го пре­дот­вра­ти­те, за­поч­ва про­дъл­жи­те­лен бла­гот­во­рен пе­риод за вас. Ха­рак­те­рис­ти­ки­те му са мно­го и раз­лич­ни, трябва да стои­те здра­во на по­зи­ции­те си и да не се поддаватге на чуждо влияние.

РИБИ

Нов ак­ти­вен пе­риод от­беля­зва по­не­дел­ник. Днес ос­вен из­яве­ни про­фе­сио­на­лис­ти ще бъ­де­те и дос­та лов­ки в дей­ствия­та си. На пър­во място та­зи лов­кост има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те, под­пис­ва­не­то на до­го­во­ри с влия­тел­ни ли­ца. Въз­мож­но е някой от ва­ши­те на­чал­ни­ци да нап­ра­ви опит да ви при­чи­ни вре­да, изпълнявайте стриктно служебните си задължения.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *