ХОРОСКОП ЗА 6 НОЕМВРИ

ОВЕН

Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, доб­ре е да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на парт­ньо­ри­те си. За част от вас е ха­рак­тер­но про­ти­во­пос­тав­яне­то, но е поч­ти не­въз­мож­но да се пос­тиг­не съг­ла­сие, ако някоя от стра­ни­те не от­стъ­пи.

ТЕЛЕЦ

През днеш­ния ден Тел­ци­те са във фор­ма и ще дей­ства­те без из­лиш­на за­гу­ба на вре­ме и си­ли. То­ва е доб­ре, за да осъ­щес­тви­те пред­ва­ри­тел­но уре­де­ни сре­щи по по­вод про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. Няма да сгре­ши­те, ако пое­ме­те съот­вет­ния ан­га­жи­мент, до­ри при на­ма­ле­но зап­ла­ща­не. По-къс­но са­мо ще спе­че­ли­те.

 БЛИЗНАЦИ

Рядко мо­же да се ка­же, че Близ­на­ци­те са спо­кой­ни, днес оба­че е точ­но та­ка. Ще дей­ства­те на прин­ци­па на спра­вед­ли­вос­тта, но някои от око­лни­те няма да ви раз­бе­рат. То­ва ще ви разс­трои и нап­ра­ви мрач­ни и про­ти­во­ре­чи­ви. Въз­мож­ни са скан­да­ли и сблъ­съ­ци как­то меж­ду лю­бов­ни­те парт­ньо­ри, та­ка и в се­мей­ство­то.

РАК

Доб­ро­то ви нас­трое­ние ще пом­рък­не от про­ти­во­ре­чия, кои­то ще въз­ник­нат в служ­ба­та. Осо­бе­но твър­ди към про­во­ка­ции­те трябва да бъ­дат биз­нес­ме­ни­те. Въз­мо­жен е не­раз­ре­шим спор меж­ду вас и съд­руж­ни­ци­те ви, кой­то би до­вел до разд­яла. Ед­на­та стра­на трябва да от­стъ­пи, не ча­кай­те край­ния мо­мент. Успех в ха-зарта.

ЛЪВ

Труд­но прео­до­ли­ми са днес вът­реш­ни­те ви про­ти­во­ре­чия и ви правят нес­по­соб­ни да пре­це­ни­те трез­во си­туа­ция­та. Ху­ба­во е да се съоб­ра­зи­те с то­ва и да ко­ри­ги­ра­те своев­ре­мен­но по­ве­де­ние­то си. Пре­дуп­реж­де­ние­то ва­жи най-ве­че за биз­нес­ме­ни­те. Ос­та­на­ли­те от Лъв ще имат на­то­ва­ре­на, но ус­пе­шна и сряда.

ДЕВА

За да пос­тиг­не­те стре­ме­жи­те си, се­га ви се на­ла­га да дей­ства­те пос­те­пен­но и вни­ма­тел­но, кое­то над­хвърля рам­ки­те на един ден. Не заб­равяй­те, че ва­ши­те по­зи­ции са твър­ди, не­за­ви­си­мо от вре­мен­ни­те неу­добс­тва. Все­ки, вклю­чи­тел­но и неп­рия­те­ли­те ви, от­чи­та гол­яма­та ви тру­дос­по­соб­ност, кое­то е пре­димс­тво за вас.

ВЕЗНИ

В сряда не сте нас­трое­ни за ра­бо­та, кое­то ще ви нав­ле­че кон­флик­ти  в служ­ба­та. Би би­ло ху­ба­во да се вслу­ша­те в ин­туи­ция­та си, кое­то ще ви въз­пре от аг­ре­сив­но по­ве­де­ние. В сре­щи­те си трябва да сте гъв­ка­ви и дип­ло­ма­тич­ни. Някои ще се въз­пол­зват от лю­без­нос­тта на влия­тел­ни хо­ра, кои­то ще им по­мог­нат в делата.

 СКОРПИОН

Труд­на е сряда за Скор­пио­ни­те, за­що­то не се чувс­тват дос­та­тъч­но фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки ста­бил­ни. Уме­ре­ния­т под­ход е необ­хо­дим и при важ­ни сре­щи от де­ло­во ес­тес­тво, и при ин­тим­ни кон­так­ти. Прия­тел от друг град или от чуж­би­на ще до­не­се доб­ри вес­ти за някот вас. Не вли­зай­те в из­лиш­ни спо­ро­ве.

СТРЕЛЕЦ

Днес е въз­мож­но да нап­ра­ви­те ог­ром­на греш­ка, ако дей­ства­те рязко в за­щи­та на собс­тве­но­то си дос­той­нство. В ин­те­рес на ис­ти­на­та, око­лни­те не се ин­те­ре­су­ват тол­ко­ва от не­го. Из­бягвай­те слу­жеб­ни раз­пра­вии във връз­ка с па­ри. И най-ве­че не пре­насяй­те ло­шо­то си нас­трое­ние в до­ма, скан­да­лът ще бъ­де раз­ру­ши­те­лен. Ще ви накажат с мълчание.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от Ко­зи­рог днес са мрач­ни без ви­ди­ма при­чи­на, недоверието ви е породено от неотдавнашен опит да ви измамят. Прео­до­лей­те го, ако се под­да­де­те, ще пос­лед­ва по­ре­ди­ца от неп­рия­тнос­ти в де­ло­ви­те и ин­тим­ни­те взаи­моот­но­ше­ния. Пос­та­рай­те се да на­ме­ри­те ал­тер­на­ти­ва за раз­би­ра­телс­тво или се от­ка­же­те от как­ви­то и да би­ло дей­ствия, свър­за­ни с бъ­де­щи ви де­ло­ви из­яви.

ВОДОЛЕЙ

Сряда ще ви до­не­се ус­пех в про­фе­сио­нал­на­та об­ласт, ма­кар денят да е дос­та мъ­чи­те­лен, кое­то се дъл­жи на се­мей­ни проб­ле­ми и фи­нан­со­ва не­си­гур­ност. При някои сре­ща със стар прия­тел мо­же да до­ве­де до ин­те­рес­но хрум­ва­не или де­ло­во пред­ло­же­ние. То­ва е важ­ният мо­мент, кой­то не би­ва да пре­неб­рег­ва­те. Всяка помощ ще ви е от полза, за да имате наистина един успешен ден.

РИБИ

Денят не е лош за ус­пеш­но реа­ли­зи­ра­не на за­да­чи­те, но не би­ва да се под­да­ва­те на нас­трое­ния­та. Важ­но е да осъ­щес­тви­те пред­ва­ри­тел­но уго­во­ре­на сре­ща, в раз­го­во­ри­те ще пос­тиг­не­те оно­ва, кое­то же­лае­те. Ако я от­ло­жи­те, на­ме­ре­ния­та ви по­ве­че няма да се осъ­щест­вят. Ще от­крие­те въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция, необходимо е само да сте последователни в действията си.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *