ХОРОСКОП ЗА 6 НОЕМВРИ

ОВЕН

За Ов­ни­те по­не­дел­ник е един мно­го до­бър ден. Ус­пеш­но раз­ви­тие имат про­фе­сия­та, биз­не­сът и фи­нан­си­те днес. На­ли­це са про­ме­ни, кои­то не са за­вър­ши­ли око­ло вас. То­ва оз­на­ча­ва, че трябва да бъ­де­те по-бди­тел­ни, за­що­то все още не сте се ста­би­ли­зи­ра­ли. Доб­ре е да на­со­чи­те вни­ма­ние­то си към гос­ти, кои­то ще по­сетят до­ма ви.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те няма да имат ос­но­ва­ние да се оп­ла­чат от по­не­дел­ник. Съд­ба­та ви дар­ява с голям шанс за реа­ли­за­ция по лич­ни въп­ро­си, но и про­фе­сио­нал­ни­те или биз­не­сан­га­жи­мен­ти не ос­та­ват на за­ден план. Ста­би­ли­те­тът днес е ярко из­ра­зен в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Ин­те­рес­ни но­ви­ни и съоб­ще­ния ще по­лу­чат мно­зи­на от вас.

БЛИЗНАЦИ

В по­не­дел­ник за Близ­на­ци­те е ха­рак­тер­но ве­ли­ко­ду­шие­то. Денят ще бъ­де мал­ко тру­ден за вас на ра­бот­но­то място, къ­де­то мо­гат да въз­ник­нат нео­би­чай­ни си­туа­ции. Днес има­те шанс да раз­ре­ши­те на­бо­ле­ли въп­ро­си в своя пол­за. Реа­ли­за­ция­та за мно­зи­на е в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Към влия­тел­ни хо­ра трябва да под­хож­да­те по-ре­зер­ви­ра­но.

РАК

В по­не­дел­ник шан­сът за Ра­ци­те ни­как не е ма­лък, но по­ве­че­то от зна­ка са на дру­го мне­ние и ще ре­шат, че трябва да дей­стват до­ри не­кон­вен­циал­но, ако се на­ло­жи. Ако та­ка раз­глеж­да­те не­ща­та, то­ва не ви да­ва ни­как­во пре­димс­тво. На­ли­це е про­фе­сио­нал­ният ус­пех за всич­ки. Въз­мож­ни са раз­ног­ла­сия с ин­тим­ния ви парт­ньор.

ЛЪВ

Не на­мал­яват доб­ри­те въз­мож­нос­ти за Лъ­во­ве­те и ли­ния­та на ва­шия прос­пе­ри­тет про­дъл­жа­ва свое­то раз­ви­тие. Пър­вият ра­бо­тен ден от сед­ми­ца­та се ха­рак­те­ри­зи­ра с мно­го къс­мет за вас. Той ще се проя­ви в де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти. Въз­мож­но е да въз­ник­нат про­ти­во­ре­чия в сре­ди­те на биз­нес­ме­ни­те и те се дъл­жат на сло­вес­но не­до­ра­зу­ме­ние.

ДЕВА

До­бър е по­не­дел­ник за Де­ви­те, но е за­дъл­жи­тел­но да изострят вни­ма­ние­то си от­нос­но хо­ра­та, кои­то ве­че са се об­яви­ли за тех­ни про­тив­ни­ци. Въз­мож­но е зад гър­ба ви да се опи­тат да нап­равят труд­но раз­ре­ши­ми оне­зи ва­ши де­ла, кои­то за­висят от дър­жав­ни ин­стан­ции. Ха­рак­тер­ни са кон­так­ти­те за по­ве­че­то от Де­ви­те. Емо­ции­те не са до­бър съ­вет­ник.

ВЕЗНИ

Чуд­но­ва­то ще из­глеж­да по­ве­де­ние­то на мно­го от Вез­ни­те за око­лни­те – ко­ле­ги или прия­те­ли. Реак­ции­те ви в по­не­дел­ник са та­ки­ва по­ра­ди необя­сни­ми за вас слу­чаи в служ­ба­та, кое­то до­ри мо­же да доп­ри­не­се за неа­дек­ват­ност. По та­зи при­чи­на се явява и вът­реш­но­то ви сму­ще­ние, кое­то во­ди до още по-го­ле­ми греш­ки.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те не са в доб­ра фор­ма днес. При ед­ни се дъл­жи на пре­ка­ле­но гол­яма умо­ра, а при дру­ги има фун­кцио­нал­на или пси­хи­чес­ка не­раз­по­ло­же­ност. Бе­да­та не е гол­яма, за­що­то про­фе­сио­нал­ният ден ще ви “по­гъл­не”. Доб­ре е да дей­ства­те за раз­ре­ша­ва­не на съ­щес­тву­ва­щи­те проб­ле­ми, някои от тях мо­же да до­ве­дат до за­дъл­бо­ча­ва­не.

СТРЕЛЕЦ

Ка­то се из­клю­чат някои нап­ре­же­ния в до­ма и по­ро­ди­ли­те се неп­рия­тнос­ти, всич­ко свър­за­но с ва­шия де­ло­ви или ли­чен ден ще ви рад­ва с доб­ро раз­ре­ше­ние. Въп­ре­ки то­ва днес не е най-доб­рият мо­мент за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция. За мно­зи­на не се пре­по­ръч­ват кон­так­ти днес. В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те важ­но съоб­ще­ние, ка­сае­що биз­не­с връзките ви.

КОЗИРОГ

Лич­ни ус­пе­хи ще имат ро­де­ни­те под Ко­зи­рог в по­не­дел­ник. Съ­що­то мо­же да се ка­же за служ­ба­та ви или биз­не­са, но всич­ко, свър­за­но с кон­так­ти­те ви, ще пре­тър­пи неус­пех. В та­зи връз­ка трябва да раз­гле­да­те и въз­мож­нос­тта за дей­ствия в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Мо­же да се из­бег­не то­ва не­га­тив­но влия­ние, ако не прояв­ява­те дик­тат и изслушвате внимателно хората.

ВОДОЛЕЙ

Де­ло­ви­те ус­пе­хи са на­ли­це, но по­ве­че­то от пред­ста­ви­те­ли­те на Во­до­лей ще дей­стват ме­ха­нич­но в по­не­дел­ник. Про­фе­сио­нал­ни­те пос­ти­же­ния оба­че не ви поз­вол­яват проя­ва на наив­ност при осъ­щест­вява­не на раз­лич­ни фи­нан­со­ви де­ла или дей­ност. В по­не­дел­ник нео­чак­ва­но по­зи­тив­но е де­ло­во­то ви раз­ви­тие и ще бъ­де­те сюр­при­зи­ра­ни с ново предложение.

РИБИ

Ху­бав ден е по­не­дел­ник за Ри­би­те. Всич­ко око­ло вас ще бъ­де ус­пеш­но, а в де­ло­вия жи­вот и кон­так­ти­те по­бе­да­та ви е из­вън всякак­во съм­не­ние. Еди­нстве­но­то сму­ща­ва­що об­стоя­телс­тво е, че мно­зи­на от зна­ка не се чувс­тват здра­вос­лов­но доб­ре, за­то­ва се от­дай­те на по­чив­ка. Дру­ги Ри­би ще се за­рад­ват на из­вес­тие, кое­то ще по­лу­чат в до­ма си.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *