ХОРОСКОП ЗА 6 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

От­кри­ти и сме­ли са ва­ши­те дей­ствия днес, а ус­ло­вия­та са бла­гоп­рия­тни за реа­ли­за­ция. Тя е въз­мож­на в сфе­ра­та на пре­го­во­ри­те, в т.ч. и при кон­крет­но до­го­вар­яне. За някои ще се от­крият въз­мож­нос­ти за прак­ти­чес­ки дей­ствия, но те лес­но мо­гат да бъ­дат проиг­ра­ни, ако се ба­ви­те или ко­ле­бае­те за съг­ла­сие­то си. Рис­ку­вай­те, ще спе­че­ли­те.

ТЕЛЕЦ

В чет­вър­тък ва­ше­то ко­ле­ба­ние е свър­за­но с раз­ре­ша­ва­не­то на два проб­ле­ма, меж­ду кои­то не мо­же­те да из­бе­ре­те с кой да за­поч­не­те. Дай­те пре­димс­тво на по-важ­ния, за­що­то има­те шан­со­ве да пос­тиг­не­те же­ла­ния ре­зул­тат. Ще ви се на­ло­жи по-твър­до да се пре­бо­ри­те, за да пос­тиг­не­те ус­пех. Въз­мож­ни са някои неп­рия­тнос­ти в ра­бо­та­та.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го твор­чес­тво ще вло­жи­те в за­ни­ма­ния­та си днес и от то­ва ще бъ­дете ви­ди­мо до­вол­ни. Сил­но из­ра­зе­но е усе­ща­не­то ви за ста­бил­ност, кое­то ще съз­да­де у око­лни­те необ­хо­ди­мия рес­пект и ще спо­мог­не за ус­пеш­но про­ти­ча­не на деня. При някои от вас ще бъ­де по­ви­ше­на драз­ни­мос­тта във връз­ка с на­ме­ре­ние­то да про­ка­ра­те своя идея. Не се при­тесн­явай­те.

РАК

В чет­вър­тък ус­пе­хът на Ра­ци­те се ко­ре­ни в ак­тив­нос­тта. Денят ви пред­ла­га сре­щи с прия­те­ли по лич­ни и де­ло­ви въп­ро­си, как­то и об­щес­тве­ни кон­так­ти, кои­то мо­же­те да пре­вър­не­те в про­дъл­жи­тел­но сът­руд­ни­чес­тво. Мо­же­те да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то на всякак­ви въп­ро­си, без фи­нан­со­ви. Не раз­чи­тай­те на под­кре­па и по­мощ.

ЛЪВ

Днес е по­ви­ше­на ва­ша­та раз­драз­ни­тел­ност и мно­зи­на няма да ус­пеят да ов­ла­деят гне­ва си при раз­лич­ни си­туа­ции, с кои­то ще се сблъс­кат. То­ле­ран­тнос­тта е ва­ша­та пе­че­лив­ша по­зи­ция и опи­тай­те да се за­дър­жи­те на нея, тъй ка­то има­те мощ­ни про­тив­ни­ци, кои­то няма да се по­ко­ле­баят да из­пол­зват сре­щу вас не­тър­пи­мос­тта. Ще има­те по­лез­ни де­ло­ви сре­щи.

ДЕВА

За Де­ви­те в чет­вър­тък не са­мо ак­тив­нос­тта е за­ло­же­на в де­ло­ви­те дей­ствия. При някои над­дел­ява при­бър­за­нос­тта, коя­то оби­кно­ве­но во­ди до про­вал. То­ва е глав­но­то, от кое­то трябва да се па­зи­те, ако има­те твър­до на­ме­ре­ние да осъ­щес­тви­те днев­ния си план. Съ­щес­тву­ват и дру­ги ло­ши по­ка­за­те­ли, кои­то ще на­ло­жат за­бав­яне­то на дей­ствия­та ви.

ВЕЗНИ

Дос­та­тъч­но ста­бил­на е ос­но­ва­та, вър­ху коя­то сте стъ­пи­ли, за да дей­ства­те неот­клон­но и с необ­хо­ди­ма­та нас­той­чи­вост по де­ла­та, кои­то ви пред­стоят. Се­га у вас над­дел­ява здра­вият ра­зум и ви по­ма­га за ре­ши­тел­ност и ак­тив­на из­ява. На ра­бот­но­то място ед­ва ли ще се слу­чи не­що раз­лич­но от оби­кно­ве­но­то все­кид­не­вие, но кон­так­ти­те ще са из­клю­чи­тел­ни.

СКОРПИОН

Днес не сте в най-доб­ра­та фор­ма за ус­пеш­ни де­ло­ви дей­ствия и ако въз­на­мер­ява­те да из­вър­ши­те важ­на ра­бо­та, раз­го­вор или сре­ща, мо­же би е по-доб­ре да се от­ка­же­те, за­що­то пос­тиг­на­тият ре­зул­тат да­леч няма да ви за­до­во­ли. При кон­так­ти­те, кои­то ще про­ве­де­те се­га, бъ­де­те по-ре­зер­ви­ра­ни и не спо­ме­на­вай­те за бъ­де­щи­те си на­ме­ре­ния.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те трябва да бъ­дат мно­го вни­ма­тел­ни в служ­ба­та, при кон­так­ти­те и лич­ни­те от­но­ше­ния. Денят мо­же да ви до­не­се неп­рия­тни из­не­на­ди, кои­то да ос­тавят у вас трай­но усе­ща­не за за­гу­ба. Най-доб­ре е да сле­ди­те зор­ко дей­ствия­та на дру­ги­те и при опит от стра­на на няко­го да ви нав­ре­ди да от­стоя­ва­те лич­ния си ав­то­ри­тет и по­зи­ция.

КОЗИРОГ

Чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен за про­фе­сио­нал­на из­ява и за ре­ша­ва­не на лич­ни проб­ле­ми, но ако има­те да прид­виж­ва­те фи­нан­со­ви въп­ро­си, се­га не е под­ход­ящо вре­ме за то­ва. В най-доб­рия слу­чай ще пос­тиг­не­те няка­къв по­ло­жи­телен ре­зул­тат, но той няма да ви за­до­во­ли и ще бъ­де рав­но­си­лен на за­гу­ба. На ра­бот­но­то място ще до­пус­не­те греш­ка.

ВОДОЛЕЙ

Мно­го Во­до­леи днес трябва да взе­мат важ­но ре­ше­ние, свър­за­но с ра­бо­та­та им, а за някои най-ве­роя­тно то е лич­но – свър­за­но с на­чин на жи­вот, лю­бов­но парт­ньорс­тво и т.н. Се­га има­те доб­ри въз­мож­нос­ти да осъ­щес­тви­те но­во ни­во на тру­до­ва­та си дей­ност след де­ло­ви раз­го­вор с ва­шия ръ­ко­во­ди­тел. В лич­ния си жи­вот вло­же­те твор­чес­ки еле­мен­т в кон­так­ти­те.

РИБИ

Мно­зи­на са оте­гче­ни в чет­вър­тък, ще се от­да­дат на ле­ност. Но вре­ме­то не ча­ка и точ­но днес ще нап­ра­ви­те греш­ка, ако ре­ши­те да мър­зе­лу­ва­те и изо­ста­ви­те де­ла­та си. Денят пре­дос­тавя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за кон­так­ти от об­щес­твен или прия­тел­ски тип, чрез кои­то мо­же­те да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти по ин­те­ре­су­ва­щи ви въп­ро­си.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *