ХОРОСКОП ЗА 6 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Сряда е до­бър ден за ро­де­ни­те под Овен, сти­га да не поз­во­ли­те чуж­до вме­ша­телс­тво във фи­нан­со­ва­та си дей­ност. Бъ­де­те по-дис­крет­ни и ре­зер­ви­ра­ни към чуж­до­то лю­бо­питс­тво. Ху­ба­во е днес да раз­чи­та­те на собс­тве­ни­те си си­ли и въз­мож­нос­ти, а не да по­вер­ява­те ра­бо­та­та си на друг. Има ве­роя­тност да се сблъс­ка­те с някои труд­нос­ти, но те са лес­но прео­до­ли­ми.

ТЕЛЕЦ

 Проб­ле­ми­те днес при Тел­ци­те са следс­твие от пре­до­вер­ява­не­то им спрямо око­лни­те. Са­ми до­пус­ка­те да се на­мес­ват в ра­бо­та­та ви и по­па­да­те в не­лов­ко по­ло­же­ние. Денят е ус­пе­шен и но­си го­ле­ми пе­чал­би за биз­нес­ме­ни, тър­гов­ци и твор­чес­ки­те лич­нос­ти с пуб­лич­на из­ява. По­ве­че труд­нос­ти ще из­пит­ва­те при кон­так­ти­те си.

БЛИЗНАЦИ

 Ху­бав и пе­че­ливш ден е сряда за Близ­на­ци­те, ако съу­мее­те да прег­лът­не­те някои оби­ди и ра­зо­ча­ро­ва­ния. Не е необ­хо­ди­ма ва­ша­та от­кро­ве­ност, а из­раз­ява­не­то на неу­дов­лет­во­ре­ност ви е поч­ти заб­ра­не­но. Някои от вас из­пит­ват сил­ни ма­те­риал­ни труд­нос­ти, прео­дол­ява­не­то на кои­то ще ста­не са­мо с гол­ямо тър­пе­ние.  Бъ­де­те бла­го­ра­зум­ни и пред­паз­ли­ви.

РАК

 В сряда Ра­ци­те са зав­ла­де­ни от чувс­тво на неус­той­чи­вост по­ра­ди ма­те­риал­ни проб­ле­ми. На ра­бот­но­то място е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с враж­деб­нос­тта на мъж, мо­же би пряк на­чал­ник, и е доб­ре да не вли­за­те в кон­фрон­та­ция. Ус­пе­шен ден за съд­ру­жен биз­нес, а някои от вас ще имат прия­тно пъ­ту­ва­не. В служ­ба­та бъ­де­те вни­ма­тел­ни, зор­ко се сле­ди ра­бо­та­та ви.

ЛЪВ

 Днеш­ният ден е мно­го до­бър за Лъ­во­ве­те, осо­бе­но за за­ни­ма­ва­щи­те се с точ­ни нау­ки и па­ри. Ха­рак­тер­ни са под­пис­ва­ния­та на до­го­во­ри и съз­да­ва­не на но­ви от­но­ше­ния, връз­ки и пар­тни­ра­не. По­ве­че­то от вас ще раз­гър­нат се­риоз­на и ус­пеш­на де­ло­ва дей­ност в сряда. Мно­го бла­гоп­рия­тен ден за сре­щи и кон­так­ти в об­щес­тво­то и с прия­те­ли.

ДЕВА

 Сряда ще бъ­де прия­тна и за Де­ви­те, въп­ре­ки че ще се сблъс­ка­те с труд­нос­ти, кои­то са от фи­нан­сов ха­рак­тер и в парт­ньор­ски­те взаи­моот­но­ше­ния в биз­не­са. Днес сте в “за­дъ­не­на ули­ца” и няма да се спра­ви­те с проб­ле­ми­те. Необ­хо­ди­мо е тър­пе­ли­во да из­ча­ка­те. Чу­дес­но ще се чувс­тва­те в служ­ба­та и денят  ви ще бъде прекрасен.

ВЕЗНИ

 Вез­ни­те ин­туи­тив­но схва­щат пре­доп­ре­де­ле­нос­ти­те за деня и по­ве­че­то от вас ще из­явят люб­вео­бил­ни и май­чин­ски нас­трое­ния. С под­чер­та­но тър­пе­ние трябва да под­хо­ди­те към всич­ки­те от де­ла­та си в сряда. За­си­лен е ва­шият ал­труи­зъм днес, но не е доб­ре да го прояв­ява­те на ра­бот­но­то място. Въз­мож­но е име­нно по­ра­ди же­ла­ние­то си да по­мог­не­те на дру­ги­те да си нав­ре­ди­те.

СКОРПИОН

 Щас­тлив денят за някои от Скор­пион, въп­ре­ки че някои от де­ла­та ви са зап­ле­те­ни или до­ри са се ока­за­ли без­смис­ле­ни. Фи­нан­си­те на Скор­пио­ни­те днес са за­ви­си­ми от бла­го­раз­по­ло­же­ние­то на един мъж. То­ва при биз­нес­ме­ни­те ще се осъ­щес­тви с це­на­та на ин­фор­ма­ция за дей­нос­тта си. Про­фе­сио­нал­но ще се сблъс­ка­те с някои нес­го­ди, но те са лес­но прео­до­ли­ми.

СТРЕЛЕЦ

 Стрел­ци­те днес ще имат един неу­дов­лет­во­ри­те­лен ден, най-ве­роя­тно “зам­ра­зе­ни­те” до­маш­ни от­но­ше­ния ще да­дат най-ярък от­пе­ча­тък вър­ху нас­трое­ние­то ви. В слу­жеб­ни­те си от­но­ше­ния не се пре­до­вер­явай­те из­лиш­но, тъй ка­то по­ра­ди га­фа на друг вие ще се из­пра­ви­те пред труд­нос­ти. Някои ще имат затруднение от материален характер. Зат­руд­не­ния за те­зи, кои­то са в съд­ру­жен биз­нес.

КОЗИРОГ

 При Ко­зи­ро­зи­те сряда е свър­за­на с же­ла­ние­то им да по­лу­чат ин­те­ре­су­ва­ща­та ги ин­фор­ма­ция. Денят изи­сква да бъ­де­те то­ле­ран­тни и дис­крет­ни при сре­щи и кон­так­ти. Мно­го ус­пе­шен и пе­че­ливш е про­фе­сио­нал­ният ден. Де­ли­кат­но стоят до­маш­ни­те взаи­моот­но­ше­ния – има­те някои труд­нос­ти, кои­то са съв­сем по си­ли­те ви да се спра­ви­те. Необходими са по-големи усилия от ваша страна.

ВОДОЛЕЙ

 Сряда е лю­бо­вен ден за Во­до­леи­те. Вие сте в прек­рас­но нас­трое­ние, а и ча­рът ви няма да ос­та­не не­за­бел­язан. Флуи­ди­те, кои­то из­лъч­ва­те, са стре­меж към ис­кре­но прия­телс­тво и хар­мо­ния. Въп­ре­ки фи­нан­со­ви­те проб­ле­ми, кои­то няма да мо­же­те да раз­ре­ши­те днес, денят се оче­рта­ва ус­пе­шен. В до­ма си по­ве­че­то от Во­до­лей имат един мно­го лю­бо­пи­тен спрямо тях чо­век. Доверете само нещата, които засягат двама ви.

РИБИ

 Тру­ден ден за Ри­би­те, свър­зан с фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Слу­жеб­но оба­че денят е дос­та до­бър и за мно­зи­на но­си пе­чал­би. По­ве­че­то от вас ще са до­вол­ни от слу­жеб­на­та си из­ява и ще се чувс­тват реа­би­ли­ти­ра­ни за труд­нос­ти­те, с кои­то се сблъс­кват. Необ­хо­ди­мо е биз­нес­ме­ни­те меж­ду вас да бъ­дат тър­пе­ли­ви и да раз­чи­та­те на ин­туи­ция­та си, която няма да ги подведе и този път.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *