ХОРОСКОП ЗА 6 ЮЛИ

ОВЕН
Ов­ни­те ще по­лу­чат нео­чак­ва­ни съоб­ще­ния за про­ме­ни в служ­ба­та. По­ло­же­ние­то ви е ста­бил­но и няма място за без­по­кой­ство. При по­ве­че­то от вас то е свър­за­но с фи-нан­си­те, но бър­зо ще пре­ми­не, ка­то раз­бе­ре­те ис­тин­ска­та при­чи­на за поя­ви­ли­те се ре­фор­ми. Опи­ти­те ви за па­рич­ни при­до­бив­ки днес ще се ока­жат не­дос­та­тъч­но резул­тат­ни.

ТЕЛЕЦ
Денят на Тел­ци­те е свър­зан със слу­жеб­ни при­тес­не­ния. Няма­те ни­как­ва реал­на при­чи­на, за да го де­монс­три­ра­те. Ли­ния­та ви на раз­ви­тие е гра­див­на, за кое­то не­малък дял има лич­ният ви къс­мет. Във втор­ник за вас за­вър­шва един те­жък про­фе­сиона­лен пе­риод. Ще бъ­де сме­нен от ус­пе­шен, с бър­зо из­рас­тва­не за вас.

БЛИЗНАЦИ
Близ­на­ци­те имат голям шанс за па­рич­ни пе­чал­би във втор­ник от ра­бо­та или ха­зарт. Объ­рне­те по­ве­че вни­ма­ние на кон­так­ти­те с ви­со­ко­пос­та­ве­ни хо­ра. Мно­зи­на от вас са нас­трое­ни в из­вес­тно от­но­ше­ние аг­ре­сив­но към тях, но то­ва е греш­ка. От про­веден раз­го­вор ще нау­чи­те важ­ни но­ви­ни, кои­то мо­же­те да пол­зва­те за собс­тве­но­то си ста­би­ли­зи­ра­не.

РАК
Ра­ци­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни във втор­ник. Склон­ни сте към до­пус­ка­не на греш­ки, кои­то са най-ярко из­ра­зе­ни за ва­шия биз­нес или по лич­ни въп­ро­си. Слу­жебният ден пре­ми­на­ва нор­мал­но, ка­то за мно­зи­на не са из­клю­че­ни доб­ри­те пос­ти­жения. Те се из­раз­яват са­мо по въп­ро­си, свър­за­ни с про­фе­сия­та ви.

ЛЪВ
Лъ­во­ве­те са под­бра­ли мно­го точ­на стра­те­гия във втор­ник. Днес вие пър­во изу­ча­вате оно­ва, кое­то ви е необ­хо­ди­мо за да­де­на дей­ност, и след то­ва прис­тъп­ва­те към осъ­щест­вява­не на де­ло­то. Ус­пе­хи­те са из­вън съм­не­ние. В биз­не­са не пра­ве­те ре­форми. Ще нас­тъпят важ­ни про­ме­ни, за кои­то е доб­ре да бъ­де­те пред­ва­ри­тел­но го­то­ви.

ДЕВА
Няма кон­крет­ни ука­за­ния за Де­ви­те, че денят ще пре­ми­не ус­пеш­но или не. На­ли­це е фак­тът, че в служ­ба­та, в биз­не­са и об­щес­тве­ния жи­вот, има пром­яна. На­ме­ри­те точ­ния мо­мент за дей­ствия, кое­то да­ва га­ран­ция за по­ложи­те­лен резултати. В про­ти­вен слу­чай тран­сфор­ма­ции­те мо­гат да се окажат неб­ла­гоп­рия­тни.

ВЕЗНИ
Втор­ник мо­же спо­кой­но да се на­ре­че ус­пе­шен ден за Вез­ни­те. Ще по­лу­чи­те ед­на важ­на ин­фор­ма­ция, коя­то ще ви за­рад­ва. Тя ка­сае де­ло­вия ви жи­вот. Нах­лу­ват проме­ни, кои­то са дос­та из­год­ни за вас, и след­ва ли­ния на бла­го­по­лу­чие. На­со­че­те внима­ние­то си към “вън­шния свят” и тър­се­те въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция.

СКОРПИОН
Скор­пио­ни­те са при­тес­не­ни от някои проб­ле­ми, свър­за­ни с до­ма. Дру­ги от зна­ка се ог­ра­ни­ча­ват в дей­ствия­та си или се са­мо­зат­варят из­цяло за вън­шния свят. То­ва не е на­чин да ре­ши­те на­бо­ле­ли­те въп­ро­си. Зна­чи­тел­но по-ра­дос­тно е съ­би­тие­то, кое­то ще пре­диз­ви­ка ед­на но­ви­на у вас. Зас­яга про­фе­сия­та или биз­не­са ви.

СТРЕЛЕЦ
Стрел­ци­те раз­чи­тат на свои­те ка­дър­нос­ти и пон­яко­га се дър­жат дос­та ви­со­ко­мер­но с ко­ле­ги­те си. Днес не е доб­ре да де­монс­три­ра­те по­доб­но от­но­ше­ние. Някои са доста раз­драз­не­ни от по­ве­де­ние­то ви към тях и ще се опи­тат по няка­къв на­чин да ви нав­редят. Раз­чи­тай­те на ста­бил­на под­кре­па от влия­тел­ни мес­та. Стрелците са настроени сантиментално днес и са разсеяни. Мобилизирайте се!

КОЗИРОГ
Втор­ник съз­да­ва мно­жес­тво въз­мож­нос­ти за ус­пе­хи при Ко­зи­ро­зи­те. Те се от­насят до ва­ша­та про­фе­сио­нал­на дей­ност и биз­не­са. И две­те нап­рав­ле­ния са пе­че­лив­ши, но не в па­рич­ни при­до­бив­ки. Прин­цип­но не лип­сват ни­как­ви въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки. Мно­зи­на ще бъ­дат об­на­деж­де­ни от из­вес­ти, свързано с човек, който е много близък на сърцето ви.

ВОДОЛЕЙ
Ло­шо е нас­трое­ние­то на Во­до­леи­те, чес­то то се дъл­жи на фи­нан­со­ви неп­рия­тнос­ти. Но нас­тъп­ват важ­ни бла­гоп­рия­тни про­ме­ни във фи­нан­со­вия ви жи­вот. Днес по­ве­чето от вас ще имат сре­ща с чо­век от прия­тел­ския кръг или влия­тел­на лич­ност от де-ло­ви­те сфе­ри, кой­то ще ви за­рад­ва с важ­но из­вес­тие. Спо­кой­ствие и уют в до­ма ви цари и това внася нежност в отношенияата ви.

РИБИ
Ри­би­те във втор­ник са дос­та умо­ре­ни, по­ра­ди ог­ром­ния брой за­дъл­же­ния, с кои­то ве­че са се спра­ви­ли. Но то­ва не е слу­чай­но, за­що­то вие сте има­ли па­ри­чен сти­мул за осъ­щест­вява­не на де­ла­та. Про­фе­сио­нал­ният ден ще пре­ми­не дос­та ус­пешно. Към някои от вас е въз­мож­но да бъ­дат от­пра­ве­ни де­ло­ви пред­ло­же­ния, приемете ги само ако ще останете удовлетворени от крайния резултат.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *