HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 7 МАРТ

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб. Денят оба­че ще ви сюр­при­зи­ра вне­зап­но в служ­ба­та, тъй че той се оп­ре­деля ка­то ва­жен за вас. За мно­зи­на ра­бот­ният ден се оче­рта­ва твър­де до­са­ден, а в до­ма си ще сте под­раз­не­ни от не­чие лю­бо­питс­тво спрямо жи­во­та ви.

ТЕЛЕЦ

В ло­шо нас­трое­ние са Тел­ци­те в сряда и ка­то че ли се стремят към са­мои­зо­ла­ция, кое­то дон­якъ­де ще ги дес­та­би­ли­зи­ра емо­цио­нал­но. Денят ви е дос­та об­ла­го­де­телс­тващ, мъж се стре­ми да ви бъ­де по­ле­зен. Ху­бав е слу­жеб­ният ден, за мно­зи­на ус­пе­хът в ра­бо­та­та е свър­зан с въз­мож­нос­тта за из­ява.

БЛИЗНАЦИ

Сил­на сряда за Близ­на­ци­те как­то за про­фе­сио­нал­на­та им из­ява, та­ка и за дей­ствия от ва­ша стра­на, кои­то ще ви рад­ват с усе­ща­не­то за по­лез­ност. Доб­ре уп­равл­ява­те фи­нан­си­те си, някои са склон­ни към спе­ку­ла­ции. На­рас­тват въз­мож­нос­ти­те и ав­то­ри­те­тът ви, за­поч­не­те не­що но­во, ще има­те ус­пех.

РАК

Стре­ме­жът на Ра­ци­те днес е на­со­чен към по­лу­ча­ва­не на важ­на за тях ин­фор­ма­ция. Про­фе­сио­нал­ният ден е мно­го прия­тен и съз­да­ва ат­мос­фе­ра за доб­ри прия­тел­ски взаи­моот­но­ше­ния сред ко­ле­ги­те. Вни­ма­вай­те с ше­фо­ве­те, има пред­пос­тав­ки да ви ощетят по няка­къв на­чин, не го позволявайте.

ЛЪВ

В сряда Лъ­во­ве­те са влю­бе­ни, но и дос­та не­си­гур­ни в лю­бов­та си. Има неизя­сне­ни об­стоя­телс­тва, кои­то ви при­тесн­яват, и сте по­доз­ри­тел­ни спрямо взаим­нос­тта на чувс­тва­та и спо­дел­яне­то им. Из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тен ден за биз­нес­ме­ни­те, пред­виж­дат се го­ле­ми пе­чал­би и при­до­бив­ки.

ДЕВА

Де­ви­те ще бъ­дат сил­ни по дух и дей­ствия днес. То­ва ще бъ­де ярко под­чер­та­но в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и в де­ло­ви­те за­ни­ма­ния. Из­вес­тни ко­ле­ба­ния се за­беля­зват при биз­нес­ме­ни­те. Кон­так­ти­те ви през деня ще имат не­доб­ро раз­ви­тие. Не се ан­га­жи­рай­те с под­пис­ва­не­то на до­го­во­ри.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те сряда е твър­де бла­гоп­рия­тна, то­ва ка­сае ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни за­дъл­же­ния и лич­ния ви жи­вот. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие имат кон­так­ти­те ви и се­мей­ни­те де­ла. Ако про­фе­сио­нал­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти са свър­за­ни с фи­нан­си, ще срещ­не­те из­вес­тни зат­руд­не­ния. Неочак-вани новини.

СКОРПИОН

Сряда е сло­жен ден за Скор­пио­ни­те. За някои от вас тя е дос­та труд­на, а при дру­ги – къс­ме­тът е за­си­лен. Ще пос­тиг­не­те па­рич­ни при­до­бив­ки са­мо ако съу­мее­те да до­вър­ши­те ра­бо­та­та си за деня. В служ­ба­та е за­дъл­жи­тел­но да проя­ви­те дип­ло­ма­тич­ни­те си ка­чес­тва, за да под­дър­жа­те хар­мо­ния­та.

СТРЕЛЕЦ

За Стрел­ци­те сряда е по­ка­за­те­лен ден за близ­ка­та прия­тел­ска под­кре­па, от коя­то се пол­зва­те. Днес ще по­лу­чи­те кон­крет­на по­мощ, има­ща от­но­ше­ние към де­ла­та ви, и се свър­зва с ва­ше­то из­рас­тва­не. До­бър ден за кон­так­ти или пъ­ту­ва­не. При някои са въз­мож­ни здра­вос­лов­ни ано­ма­лии. Обърнете внимание на здравето си, пазете се от заразяване.

КОЗИРОГ

Ста­би­ли­те­тът при Ко­зи­ро­зи­те в сряда е из­ра­зи­те­лен, но мно­зи­на са­ми пос­тавят прег­ра­ди пред се­бе си, ка­то се ог­ра­ни­ча­ват в дей­ствия по пътя на фи­зи­чес­ко­то или пси­хи­чес­ко уса­мот­ява­не. Необ­хо­ди­мо е ка­те­го­рич­но да от­хвър­ли­те по­доб­ни нас­трое­ния и да се ан­га­жи­ра­те с по­ве­че кон­так­ти. Къс­ме­тът ви е голям по отношение на бизнес дела, ще получите подкрепа.

ВОДОЛЕЙ

Со­циал­на­та об­ста­нов­ка и об­стоя­телс­тва­та око­ло вас са про­ти­во­по­лож­ни на вът­реш­но­то ви усе­ща­не за де­ло­ва ак­тив­ност и справ­яне с ан­га­жи­мен­ти­те. За някои денят но­си ра­зо­ча­ро­ва­ния пре­дим­но в про­фе­сио­нал­ния сми­съл. Из­бягвай­те про­ти­во­ре­чия с парт­ньо­ри­те, раз­чи­тай­те на лич­на­та си ак­тив­ност. Не се доверявайте на чуждото мнение.

РИБИ

Сряда е бла­гоп­рия­тен ден за Ри­би­те. Съ­щес­тву­ват пре­въз­ход­ни про­фе­сио­нал­ни ус­ло­вия за пос­ти­га­не на пе­чал­ба или пре­димс­тво. Някои от вас имат из­ра­зи­тел­ни фи­нан­со­ви проб­ле­ми, кое­то ще ги на­ка­ра об­стой­но да из­след­ват слу­чаи­те, до­ве­ли ги до неус­пех. Та­ка няма да ги раз­ре­ши­те в своя пол­за. Среща с приятели ще ви разтовари от напрегнатото ежедневие.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *