ХОРОСКОП ЗА 7 НОЕМВРИ

ОВЕН

В съ­бо­та ще се чувс­тва­те мал­ко не­си­гур­ни. Не се зах­ва­щай­те с но­ви не­ща, до­ка­то не свър­ши­те ста­ри­те. Ве­чер­та пос­ве­те­те на сре­щи с прия­те­ли. Не си иг­рай­те с тър­пе­ние­то им, пре­ка­ле­ни­те ви изи­сква­ния мо­гат да пре­диз­ви­кат не­до­волс­тво и от­там да се по­ро­ди кон­фликт, кой­то ще раз­ва­ли нас­трое­ние­то ви през деня.

ТЕЛЕЦ

Ид­еал­но вре­ме за съз­да­ва­не на до­ма­шен уют и ре­ша­ва­не на би­то­ви въп­ро­си. В ра­бо­та­та, свър­за­на с раз­вле­ка­тел­ния биз­нес, из­кус­тво­то и му­зи­ка­та, се оча­ква по­доб­ре­ние. Из­пол­звай­те вре­ме­то за по­ви­ша­ва­не на свое­то кул­тур­но ни­во и за по­се­ща­ва­не на ме­роп­рия­тия, свър­за­ни с из­кус­тво­то. Ако е въз­мож­но, не се на­мес­вай­те в чуж­ди спо­ро­ве.

БЛИЗНАЦИ

Днес за се­тен път ще се убе­ди­те в то­ва, че све­тът е ма­лък. Ще срещ­не­те чо­век, ко­го­то от някол­ко го­ди­ни не сте виж­да­ли и най-мал­ко сте оча­ква­ли да срещ­не­те име­нно се­га. Ще си из­ясни­те си­туа­ция­та, коя­то е про­во­ки­ра­ла не­го­во­то “скри­ва­не” от вас. Някои от Близ­на­ци ще са на ра­бо­та, ще им спо­ри във всич­ко, с кое­то се зах­ва­нат.

РАК

Не е зле да сдър­жа­те своя­та из­лиш­на са­моу­ве­ре­ност. Бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни в дей­ствия­та и из­каз­ва­ния­та си. Ко­га­то ми­на­ва­те пок­рай ма­га­зи­ни­те, бъ­де­те по-сдър­жа­ни, за­що­то там има мно­го съб­лаз­ни, а фи­нан­си­те ви са по­на­ма­ле­ли. Го­то­ви сте да тър­си­те лю­бов­ни прик­лю­че­ния, ако има­те пос­тоя­нен парт­ньор, вни­ма­вай­те да не го за­сег­не­те.

ЛЪВ

Ха­рес­ва­те се­бе си та­ки­ва, как­ви­то сте. Мно­зи­на от вас днес ще се от­да­дат на мър­зе­лу­ва­не, ще изо­ставя­т къщ­на­та ра­бо­та и ще се по­топят в све­та на кни­ги­те. Съ­бо­та­та е по­чив­ният ви ден, ако е въз­мож­но, из­лез­те сред при­ро­да, къ­де­то ще се по­чувс­тва­те за­ре­де­ни с ене­ргия. Прек­ра­сен ден за сре­щи и за­поз­нанс­тва или ро­ман­тич­ни пъ­ту­ва­ния.

ДЕВА

За да усе­ти­те днес необ­хо­ди­мо­то ви вдъх­но­ве­ние, трябва да се вър­не­те в ми­на­ло­то. Спом­не­те си вре­ме­то, ко­га­то нап­рав­ле­ние­то, в кое­то сте се дви­же­ли, е пре­диз­вик­ва­ло у вас ен­ту­сиа­зъм. У вас все още са се за­па­зи­ли те­зи ис­кри, но за да ги от­крие­те, трябва да тър­си­те по-дъл­бо­ко. То­ва ще ви от­вле­че от ра­бо­та­та, с коя­то се за­ни­ма­ва­те.

ВЕЗНИ

В пос­лед­но вре­ме всич­ко око­ло вас е про­пи­то от лю­бов. Вие от­лич­но се оп­рав­яте в те­зи не­ща, доб­ри са от­но­ше­ния с прия­те­ли­те ви. На някои ще се на­ло­жи да проя­ви­те твър­дост и ус­тои­те по­зи­ция­та си спрямо хлен­че­не на де­ца­та ви. Ста­ва въп­рос за не­зас­лу­же­ни ис­ка­ния от тяхна стра­на. С ав­то­ри­тет и проя­ве­но раз­би­ра­не ще се спра­ви­те.

СКОРПИОН

На място­то на по­доз­ри­тел­нос­тта ид­ва же­ла­ние­то да се до­вер­ява­те за всич­ко и на всич­ки. Днес ще смята­те за ис­ти­на всяка ин­фор­ма­ция, до­ри и да ид­ва от неп­ро­ве­рен из­точ­ник. То­ва мо­же да до­ве­де до се­риоз­ни неп­рия­тнос­ти. Ако към края на деня се въл­ну­ва­те, пре­жив­ява­те и се без­по­кои­те, всич­ко то­ва ще се от­ра­зи на ва­ше­то са­мо­чувс­твие.

СТРЕЛЕЦ

Из­вес­тни сте със свое­то сво­бо­до­лю­бие, но и мал­ко са оне­зи, кои­то знаят, че вие сте и мно­го пре­дан парт­ньор. То­ва е осо­бе­но ак­туал­но, ако сте се за­поз­на­ли с чо­век на ва­ше­то ин­те­лек­туал­но ни­во, и ос­вен то­ва сте усе­ти­ли вле­че­ние към не­го. Връзката ви ще бъде пълноценна и ще внесе доза спокойствие. Днес ще по­лу­чи­те доб­ри но­ви­ни, свър­за­ни с ва­ше­то же­ла­ние да пъ­ту­ва­те.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи, ще бъ­де­те още по-съоб­ра­зи­тел­ни и наб­лю­да­тел­ни в съ­бо­та. Из­пол­звай­те свои­те та­лан­ти, за да пред­па­зи­те някои от хо­ра­та, кои­то ви об­кръ­жа­ват. Въз­мож­но е уси­лия­та ви да не бъ­дат оце­не­ни по дос­той­нство, но не след дъл­го хо­ра­та ще се раз­тапят пред вас за нап­ра­ве­но­то доб­ро. То­ва е по­ред­но­то пот­вър­жде­ние за то­ва, че сте пра­ви и удовлетворението ви е голямо.

ВОДОЛЕЙ

Днес мо­же да въз­ник­не спор меж­ду ва­шия лю­бим чо­век и ваш прия­тел, а точ­но вие ще се на­ло­жи да ре­ша­ва­те тех­ни­те проб­ле­ми. Не правете избор между тях, ще сгрешите. То­ва не е най-прия­тно­то и зав­лад­ява­що за­ни­ма­ние, но друг из­ход за мо­мен­та прос­то няма да има­те. Ще се на­ло­жи да се при­ми­ри­те със си­туа­ция­та. Днес ще по­ка­же­те за­вид­ни­те си зна­ния и уме­ния.

РИБИ

Край­но вре­ме е да си да­де­те днес смет­ка, че та­зи цел, към коя­то та­ка дъл­го сте се стре­ми­ли, е ве­че съв­сем близ­ко и е на­пъл­но пос­ти­жи­ма. Ос­та­ва са­мо да про­тег­не­те ръ­ка и да я уло­ви­те. За мно­зи­на съ­бо­та­та ще пре­ми­не в сре­щи с прия­те­ли, из­ле­ти сред при­ро­да­та или гле­да­не на фил­ми у до­ма. Дру­ги ще пос­ре­щат скъ­пи гос­ти, на които покажете голямото си гостоприемство.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *