ХОРОСКОП ЗА 7 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с де­ло­ва спо­лу­ка, но ще ви вър­ви в осъ­щест­вява­не­то и на лич­ни­те на­ме­ре­ния. Ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние за ра­бо­та по спе­циал­нос­тта си, и то при от­лич­ни ус­ло­вия. Ни­кой няма да се опи­тва да на­ру­ши из­бра­ния от вас стил на жи­вот. На пре­ден план през деня из­ник­ват дъл­го от­ла­га­ни до­маш­ни проб­ле­ми.

ТЕЛЕЦ

Из­глеж­да­те нер­вни и при­тес­не­ни, но по­не­дел­ник ще ви за­рад­ва с доб­ри но­ви­ни. Ако ра­бо­ти­те упо­ри­то, мо­же да оча­ква­те по­ви­ше­ние в ра­бо­та­та, кое­то е свър­за­но и със скок на зап­ла­та­та ви. Въз­мож­но е об­що на­чи­на­ние да пос­тра­да от не­съг­ла­сия­та меж­ду вас. Разм­яна­та на гру­би ду­ми са­мо ще вло­ши по­ло­же­ние­то.

БЛИЗНАЦИ

Не се впус­кай­те в но­ви на­чи­на­ния, за­ни­ма­вай­те се с оби­чай­ни­те си ан­га­жи­мен­ти. На пре­ден план ще стоят кул­тур­ни­те ме­роп­рия­тия. Ра­бо­те­щи­те Близ­на­ци мо­же да усетят, че са­мо­чувс­твие­то им се е сри­на­ло. Зас­тра­ше­ни сте от ядо­ве и кон­флик­ти. Не пос­тавяй­те це­ли­те си над всич­ко, не бъ­де­те пре­ка­ле­но са­мо­на­дея­ни.

РАК

За­поч­ва­те нап­рег­на­ти ра­бот­на­та сед­ми­ца, ка­то по­не­дел­ник ще ви сюр­при­зи­ра с неп­рия­тна пром­яна в об­стоя­телс­тва­та. Ов­лад­явай­те ам­би­ции­те и из­чак­вай­те, об­мис­ле­те доб­ре си­туа­ция­та. В ли­чен план ще има­те въз­мож­ност за лю­бов­на връз­ка с чо­век, към ко­го­то от­дав­на из­пит­ва­те не са­мо сим­па­тия, но и чувс­тва.

ЛЪВ

Тър­пе­ли­вос­тта и нас­той­чи­вос­тта на Лъ­во­ве­те в пос­ти­га­не­то на на­бел­яза­на­та цел ще им до­не­се ус­пех в по­не­дел­ник. Денят ид­ва с тран­сфор­ма­ции, ка­то най-ярко те са из­ра­зе­ни по от­но­ше­ние на лю­бов­ния жи­вот, но за някои Лъ­во­ве зас­ягат фи­нан­си. Не сте пред­па­зе­ни от из­вес­тни проб­ле­ми, но прин­цип­но шан­сът е на ва­ша стра­на.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще имат въз­мож­ност да при­ве­дат в ред дъл­го от­ла­га­ни­те си де­ла. В по­не­дел­ник от­но­ше­ния­та ви с на­чал­ни­ци­те зна­чи­тел­но ще се по­добрят, мо­же да по­лу­чи­те и нео­чак­ва­на пре­мия. Денят фик­си­ра ядо­ве от­нос­но някои про­ме­ни, зас­яга­щи до­маш­но-се­мей­ни­те де­ла. Не са из­клю­че­ни и ма­те­риал­ни не­во­ли на та­зи ос­но­ва.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник изи­сква от Вез­ни­те мак­си­мал­но се­бе­раз­да­ва­не на ра­бот­но­то място. Ще ви се уда­де своев­ре­мен­но да ре­ши­те пос­та­ве­ни­те за­да­чи са­мо в слу­чай, че лич­но се зае­ме­те с тях. За мно­зи­на Вез­ни ин­тим­ният жи­вот е в зас­той. Ако лю­бов­та има пър­вос­те­пен­но зна­че­ние за вас, се оче­рта­ват прия­тни съ­би­тия, но­вос­ти.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни, проя­ве­те изо­бре­та­тел­нос­т и по­ло­же­те уси­лия и ще от­стра­ни­те всич­ки преч­ки по пътя на ус­пе­ха на ра­бот­но­то си място. Въз­мож­но е някои от вас да на­пус­нат ра­бо­та за­ра­ди кон­фликт с на­чал­ни­ци­те, ще се по­чувс­тва­те уни­зе­ни. Из­год­ни са кон­так­ти­те ви днес, но трябва да проя­ви­те мак­си­мал­на дип­ло­ма­тич­ност и с доста такт ще постигнете намерението си.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те, кои­то на­пос­ле­дък об­мислят но­ва опе­ра­ция, ще я до­ве­дат до ус­пе­шен край и своев­ре­мен­но ще по­лу­чат по­ла­га­що­то им се въз­наг­раж­де­ние. По­не­дел­ник ид­ва с пром­яна, коя­то в по­ве­че­то слу­чаи ще кос­тва неп­рия­тнос­ти. Наб­лю­да­ват се как­то в час­тния жи­вот, та­ка и в ра­бо­та­та. Не взе­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния, винаги грешите, когато не проявите далновидност.

КОЗИРОГ

В по­не­дел­ник сте зао­би­ко­ле­ни от мо­ше­ни­ци и ег­оис­ти, кои­то гле­дат как да се въз­пол­зват от вас. Вни­ма­вай­те! То­ва мо­же да се от­ра­зи на ре­пу­та­ция­та ви. В ра­бо­та­та ви се наб­лю­да­ват тран­сфор­ма­ции, кои­то да­ват на­деж­ди за по-доб­ро ма­те­риал­но оси­гур­ява­не. Оча­кват ви ро­ман­тич­ни из­жив­ява­ния с обе­кта на ва­ши­те же­ла­ния, който ще откликне на чувствата ви.

ВОДОЛЕЙ

Днес трябва да взе­ме­те важ­но ре­ше­ние, кое­то ве­роя­тно ще се от­ра­зи на ка­рие­ра­та ви. Ог­ром­ни­те уси­лия, кои­то сте хвър­ли­ли, за да спе­че­ли­те фи­нан­со­ва­та си не­за­ви­си­мост, ще да­дат ре­зул­тат. Най-об­що ка­за­но, денят ви въз­наг­раж­да­ва за тър­пе­ние­то, по­ло­же­ни­те труд и уси­лия. Осо­бе­но прия­тно ще се чувс­тва­те в роднинско-се­меен кръг.

РИБИ

Пред­стои ви до­сад­на ра­бо­та, чии­то ре­зул­та­ти ще ви­ди­те в да­леч­но бъ­де­ще. Ни­как ен­ту­сиа­зи­ра­но не за­поч­ва­те ра­бот­на­та сед­ми­ца. Сре­щи­те и кон­так­ти­те са с прио­ри­тет в прог­ра­ма­та ви. Някои от вас мо­же да са пре­тър­пе­ли за­гу­ба и се­га ще търсят уте­ха в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. Не се под­веж­дай­те по чужди обе­ща­ния.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *