ХОРОСКОП ЗА 7 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

То­зи ден е оп­ре­де­лен ка­то че ли са­мо за да­ми­те, пред­ста­ви­тел­ки на знак Овен. Не че съ­би­тия­та не зас­ягат мъ­же­те от зна­ка, но в чет­вър­тък же­ни­те реа­ги­рат по-аде­кват­но. Ва­шият из­раз през деня е чест и доб­ра воля спрямо око­лни­те. Оча­квай­те слу­же­бен скан­дал с неп­рия­тни пос­ле­ди­ци за вас, мо­же­те спо­кой­но да смек­чи­те об­стоя­телс­тва­та, ако взе­ме­те своев­ре­мен­но мер­ки.

ТЕЛЕЦ

 Чет­вър­тък при вас ид­ва с пром­яна, но тя е по-ско­ро лич­нос­тна и ка­сае взаи­моот­но­ше­ния­та ви. За­беля­зва се стре­меж към бе­за­пе­ла­цион­ност и до­ри кон­флик­тност с цел из­яснява­не на по­зи­ции и връз­ки. Тел­ци­те трябва да вни­ма­ват в служ­ба­та, за­що­то по­ве­де­ние­то им мо­же да ста­не при­чи­на да за­губят ра­бо­та­та си. Ако дей­ства­те при­бър­за­но, ще сгре­ши­те.

БЛИЗНАЦИ

 По­ве­де­ние­то на Близ­на­ци­те в чет­вър­тък под­ле­жи на кри­ти­ка и то­зи об­рат във вас мо­же да ока­же сил­но влия­ние вър­ху до­ма и от­но­ше­ния­та с брач­ния парт­ньор. Вни­ма­вай­те! Съ­щес­тву­ва фи­нан­сов проб­лем, кой­то мо­же мно­го да ви ядо­са и на та­зи ба­за да об­тег­не­те се­риоз­но връз­ка­та. Ста­ва въп­рос за слу­жеб­но­то ви зап­ла­ща­не, ако има­те на­ме­ре­ние да пов­диг­не­те въп­ро­са.

РАК

 По­ве­че­то от Рак са гнев­ни в чет­вър­тък по­ра­ди зат­руд­не­ния­та, кои­то имат, и до­маш­ни­те про­ме­ни. Бих­те мог­ли да от­хвър­ли­те фи­нан­сов проб­лем със съ­дей­ствие­то на прия­тел­ка, коя­то мо­же да ви е на­чал­ник. Ще раз­бе­ре­те за някак­ва но­вост или пром­яна при ваш бли­зък прия­тел. Про­ме­ни­те в до­ма ве­роя­тно мно­го ви дразнят и при­тесн­яват и то­ва мо­же да пре­диз­ви­ка кон­фликт.

ЛЪВ

 Лъ­во­ве­те не са зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки в чет­вър­тък, осо­бе­но пред­ста­ви­тел­ки­те на зна­ка. Някои слу­жеб­ни тран­сфор­ма­ции зас­ягат фи­нан­си­те и кон­так­ти­те ви. Сил­но при­тес­не­ни сте за си­туа­ция­та в до­ма и по­ве­че­то от Лъв са зат­во­ре­ни в се­бе си и до­ри правят пла­но­ве за за­ми­на­ва­не. Ин­туи­ция­та ви мо­же мно­го да ви по­мог­не и да ви въо­ръ­жи с тър­пе­ние и опит.

ДЕВА

 Про­ме­не­ни са Де­ви­те в чет­вър­тък и съ­щес­тву­ва пред­раз­по­ло­же­ние към кон­флик­ти. Ве­роя­тна­та при­чи­на са сил­ни­те ма­те­риал­ни проб­ле­ми и не­въз­мож­нос­тта ви да по­ма­га­те на близ­ки­те си. Нас­тъп­ва об­рат в жи­во­та ви и той мо­же да ока­же сил­но влия­ние вър­ху взаи­моот­но­ше­ния­та ви с око­лни­те. На пър­во място хо­ра­та от до­ма и служ­ба­та.

ВЕЗНИ

 При по­ве­че­то от Вез­ни в чет­вър­тък се за­беля­зват ма­те­риал­ни и фи­нан­со­ви проб­ле­ми, кои­то се от­раз­яват зле как­то на нас­трое­ние­то ви, та­ка и на до­маш­ни­те взаи­моот­но­ше­ния. Слу­жеб­но денят е неп­рия­тен и гне­вен за вас. Въз­мож­ни са раз­пра­вии и скан­да­ли, кои­то да реф­лек­ти­рат вър­ху до­ма и род­нин­ски­те връз­ки, кои­то вие так­тич­но мо­же да пре­дот­вра­ти­те.

СКОРПИОН

 Скор­пио­ни­те в чет­вър­тък са при­тес­не­ни и по­тис­на­ти. На­ли­це са се­мей­но-род­нин­ски кон­флик­ти и гнев­ни раз­пра­вии с брач­ния парт­ньор на те­ма фи­нан­си. То­ва не е доб­ра ха­рак­те­рис­ти­ка, но днес за по­ве­че­то от вас има и не­що мно­го доб­ро, кое­то е някак­во пред­ло­же­ние от де­ло­ви ха­рак­тер. За про­фе­сио­нал­на­та си из­ява раз­чи­тай­те на же­ни, кои­то мо­же да ви по­мог­нат.

СТРЕЛЕЦ

 Чет­вър­тък е те­жък ден за Стрел­ци­те и по-сил­но влия­ние има вър­ху же­ни­те от зна­ка. На­ли­це са кар­ди­нал­ни слу­жеб­ни про­ме­ни, кои­то за мо­мен­та са с ло­ши пер­спек­ти­ви за вас. Зас­ягат фи­нан­со­ва­та ви си­гур­ност и лич­ния ста­би­ли­тет. Не се без­по­кой­те, за­що­то има­те си­ли за справ­яне, а и до­маш­на­та под­кре­па не е за пре­неб­рег­ва­не. Някои мо­гат да бъ­дат ду­шев­но на­ра­не­ни от човек, на когото вярват безрезервно.

КОЗИРОГ

 В чет­вър­тък при Ко­зи­ро­зи­те нас­тъп­ват тран­сфор­ма­ции, кои­то зас­ягат лич­нос­тта ви и ра­бо­та­та, но вие съум­ява­те фи­ло­соф­ски и спо­кой­но да гле­да­те на си­туа­ция­та. Денят от­беля­зва ду­хо­вен и емо­цио­на­лен нап­ре­дък при някои от вас. Въз­мож­но е да бъ­де­те раз­гне­ве­ни от из­вес­тие или при сре­ща в об­щес­тво­то. Вни­ма­вай­те в кон­так­ти­те си с ко­ле­ги­те. Запазете добрия тон и не влизайте в конфликти. Владейте емоциите си!

ВОДОЛЕЙ

 За Во­до­леи­те има до­маш­на пром­яна. Чет­вър­тък е тру­ден, но и по­бе­до­но­сен ден, ако се вмес­ти­те в рам­ки­те на изи­сква­ния­та му. Доб­ре е да сте де­ли­кат­ни и дип­ло­ма­тич­ни. Про­фе­сио­нал­но ще се сблъс­ка­те с неп­рия­тни фак­ти, кои­то пряко ка­саят бю­дже­та ви. Биз­нес­ме­ни­те, кои­то имат парт­ньор­ски от­но­ше­ния с же­на, ще се рад­ват на ус­пе­шен чет­вър­тък. Бизнесът е максимум хазарт, но рискувайте премерено.

РИБИ

 Дос­та гнев­ли­ви са Ри­би­те днес и трябва мно­го да вни­ма­ва­те за по­ве­де­ние­то си, осо­бе­но на об­щес­тве­ни мес­та. То­ва ка­то че ли по­ве­че се от­нася до биз­нес­ме­ни­те, тъй ка­то при тях се появ­яват се­риоз­ни проб­ле­ми в чет­вър­тък. Във връз­ка с кон­так­ти­те ви об­стоя­телс­тва­та се про­менят и някои мо­гат да по­лу­чат из­вес­тие за то­ва. В края на деня оча­квайте прия­тни из­не­на­ди в дома си. Ще бъдете сюрпризирани от половинката си.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *