ХОРОСКОП ЗА 7 ЮНИ

ОВЕН

Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Въоб­ще пред­прием­чи­вос­тта ви изи­сква съюз и то­ва е осо­бе­но ва­лид­но за де­ла във фи­нан­со­ва­та сфе­ра. Има­те зат­руд­нен слу­же­бен ден по­ра­ди мно­го неизя­сне­ни про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми. Денят е тру­ден и за някои биз­нес­ме­ни.

ТЕЛЕЦ

Ху­ба­во е в по­не­дел­ник Тел­ци­те да са по-на­ход­чи­ви и пред­рием­чи­ви. Труд­нос­ти­те мо­же да прео­до­лее­те и вие с под­кре­па от не­чия стра­на. Съю­зе­ни­те дей­ствия за вас са пре­по­ръ­чи­тел­ни и ре­зул­тат­ни съот­вет­но. По­не­дел­ник би мо­гъл да ви на­со­чи към кон­так­ти, кои­то в по­ве­че­то слу­чаи са по­лез­ни за вас и ус­пе­хът ви е га­ран­ти­ран.

БЛИЗНАЦИ

Пред­ста­ви­те­ли­те на Близ­на­ци ус­пеш­но ще за­поч­нат но­ва­та сед­ми­ца, ако са нас­той­чи­ви в на­ме­ре­ния­та си и сме­ло се зах­ва­нат с де­ла­та си. По то­зи на­чин, без до­ри да по­до­зи­ра­те, ще из­хо­да­тай­ства­те бла­гоп­рия­тно­то си раз­ви­тие. А то не из­ключ­ва по­доб­ре­ния­та в ма­те­риа­лен сми­съл. Пол­зот­во­рен ден за ра­бо­та в съд­ру­жие.

РАК

Някои от Ра­ци­те имат осо­бе­ни зас­лу­ги за фи­нан­со­во­то ста­би­ли­зи­ра­не и в по­не­дел­ник по­зи­ции­те ви в се­мей­ство­то са важ­ни и зна­чи­ми. То­ва оба­че ед­ва ли дей­ства лас­ка­тел­но за са­мо­чувс­твие­то ви, тъй ка­то има­те лич­ни проб­ле­ми и до­ри са на­ли­це някои оби­ди и ого­рче­ния. В слу­же­бен ас­пект има­те пер­спек­ти­ви за из­ява.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те имат пред се­бе си до­бър ден, из­пъл­нен с мно­го оп­ти­ми­зъм. Някои от вас са си из­вою­ва­ли слу­жеб­но място в чуж­би­на и ве­роя­тно днес ще за­ми­на­ват. Дру­ги имат зат­руд­не­ния от па­ри­чен ха­рак­тер, но те ще от­пад­нат ско­ро. В служ­ба­та ра­бо­та­та ви в тан­дем с ед­на же­на ще да­де нео­чак­ва­но доб­ри ре­зул­та­ти.

ДЕВА

По­ве­че­то от Де­ва ще имат тру­ден по­не­дел­ник. Лю­бов­на­та връз­ка или пар­тни­ра­не­то с няко­го би мог­ло да об­лек­чи деня ви. Ос­вен то­ва, ако спо­де­ли­те слу­жеб­ни­те си проб­ле­ми с няко­го от прия­тел­ско­то об­щес­тво, мо­же прия­тно да се из­не­на­да­те с аде­кват­на и нав­ре­мен­на под­кре­па. На­ли­це са днес въз­мож­нос­ти за справ­яне с фи­нан­си.

ВЕЗНИ

Въп­ро­си­те, по кои­то сте пре­тър­пе­ли час­ти­чен неус­пех, сте твър­до ре­ше­ни днес да раз­ре­ши­те. И ще ви се от­да­де, сти­га да не са с фи­нан­сов ха­рак­тер. За­бе­ле­жи­тел­но е из­лъч­ва­не­то ви в по­не­дел­ник и ка­то че ли всич­ки са го­то­ви да ви по­мог­нат и об­ла­го­де­телс­тват по няка­къв на­чин. Мо­же да се рад­ва­те на ус­пе­шен слу­же­бен ден.

СКОРПИОН

В по­не­дел­ник по­ве­че­то от Скор­пион из­жив­яват лю­бов­на мъ­ка, ве­роя­тно по­ра­ди пре­къс­ва­не на връз­ка­та. То­ва об­стоя­телс­тво е тол­ко­ва об­себ­ва­що ви, че не са­мо вли­яе на нас­трое­ние­то, но и мо­же да пре­диз­ви­ка здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние у някои. Чувс­тва­те сe ог­ра­бе­ни и сте склон­ни да проя­ви­те аг­ре­сия към близ­ки.

СТРЕЛЕЦ

С твър­да­та вяра и лич­ни­те спо­соб­нос­ти и въз­мож­нос­ти­те за са­мос­тоя­тел­но справ­яне мно­зи­на Стрел­ци се от­правят на път за чуж­би­на в по­не­дел­ник. Ве­роя­тно не сте са­ми, за­що­то се за­беля­зва неот­лъч­на­та под­кре­па на бли­зък чо­век до вас. Има­те сти­му­ли, а и раз­ви­тие­то ви там се оче­рта­ва бла­гоп­рия­тно. Заемете се сериозно с довършване на поетите ангажименти.

КОЗИРОГ

За­бе­ле­жи­тел­на пред­прием­чи­вост прояв­яват да­ми­те Ко­зи­ро­зи. По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден и въп­ре­ки някои неу­дов­лет­во­ри­тел­ни ас­пек­ти от фи­нан­со­во ес­тес­тво, ще се рад­ва­те на пос­ти­же­ния­та си. Ва­жен факт за раз­ви­тие­то ви през деня е дей­нос­тта в съюз с няко­го. Биз­нес­ме­ни­те да бъ­дат пред­паз­ли­ви със съд­руж­ни­ци­те си, може да има опит да ви измамят с подвеждажа информация.

ВОДОЛЕЙ

Вие по няка­къв по­вод сте с чувс­тво за ущърб, но съв­мес­тна­та дей­ност ще по­мог­не за раз­ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ми. В то­ва от­но­ше­ние вед­на­га се за­беля­зва зна­чи­мос­тта на обе­ди­не­ни­те уси­лия по фи­нан­со­ви въп­ро­си. Има­те ефект и в по­ло­жи­тел­но­то му съ­дър­жа­ние и ще се убе­ди­те още днес. Вни­ма­вай­те оба­че на ра­бот­но­то място, конфликтите сепораждат и от малките думи.

РИБИ

По­ве­че­то от Ри­би са влю­бе­ни. Нас­трое­ние­то ви оба­че мо­же да се вло­ши, ако ста­не­те по­вод за раз­трог­ва­не на връз­ка­та. Има­те тен­ден­ции за са­мо­на­ла­га­не в от­но­ше­ния­та и твър­де без­ком­про­мис­но по­ве­де­ние. Ува­жа­вай­те изи­сква­ния­та и на дру­га­та стра­на и не пре­диз­вик­вай­те кон­флик­ти. По­не­дел­ник ви но­си ус­пех и парични постъпления.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *